POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Zlínský kraj 2014

Desátý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil ve Zlínském kraji v KONGRESOVÉM CENTRU dne 11.11.2014 ve Zlíně. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Zlínský kraj 2014

Úvodní řeč si připravil pan Ing. Jaroslav Kučera, náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Zahajující přednášku si připravila paní Mgr. Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Zlínský kraj je jeden z mála krajů, které již mají Krajskou strategii silničního provozu zpracovanou. To je samozřejmě velice pozitivní, ovšem bylo by potřeba začít podle této krajské strategie také jednat.

Následovalo vystoupení pana mjr. Ing. Michala Janského, vedoucího krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci dopravních nehod a jejich následků ve Zlínském kraji. Z přednášky bylo patrné, že v roce 2013 ve Zlínském kraji došlo k poklesu počtu dopravních nehod. Konkrétně se v roce 2013 stalo 3 687 dopravních nehod, což je o 396 méně než v roce 2012. Usmrceno bylo 41 osob, v této kategorii zaznamenáváme pokles o 4 usmrcené osoby. V roce 2013 bylo těžce zraněno 153 osob, což je o 34 osob méně jak v předešlém roce. V roce 2013 bylo lehce zraněných 199 osob a v předešlém roce 203 osob.

Pan Ing. Stanislav Šlechta ze Státního fondu dopravní infrastruktury nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy ve Zlínském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

 • Křižovatka silnic I/47, III/4327 a MK v Kroměříži
 • Přechod pro chodce na I/55 ve St. Městě
 • Křižovatka silnic I/35,III/01875 a MK u Zašové
 • Úsek I/57 ve Val. Kloboukách (MěÚ V.Klobouky)
 • Mototrasy kraje

Křižovatka silnic I/47,III/4327 a MK v Kroměříži

Jedná se o průsečnou křižovatku, která je specifikovaná tím, že hlavní komunikace neodpovídá dopravním intenzitám. Křižovatka se nachází na začátku obce v blízkosti MÚK. Od roku 2009 se stalo celkem 18 nehod, kdy byly 2 osoby těžce zraněny a 24 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (15x). K nejčastějším příčinám patří nerespektování dopravního značení (11x), nedání přednosti při odbočování vlevo (5x), jízda na červenou (2x). 13 nehod se stalo ve dne a 3 v noci za nezhoršených povětrnostních podmínek, 1 nehoda v noci za zhoršených povětrnostních podmínek. Mezi nebezpečné prvky patří nevýrazné určení přednosti přivaděče k D1, přímý průjezd při vypnutí SSZ vnímán jako hlavní komunikace.

Návrhy opatření:

 • Instalace zvýrazňujících prvků pro jednoznačné určení přednosti v jízdě především na vedlejších větvích.
 • Instalace zvětšené DZ na sloupy SSZ, VDZ symboly, balisety do dopravních stínů.
Křižovatka silnic I/47,III/4327 a MK v Kroměříži
Křižovatka silnic I/47,III/4327 a MK v Kroměříži

Přítomní se shodli, že na dané křižovatce je důležité upravit stávající dopravní značení, bez umístění baliset.


Přechod pro chodce na I/55 ve Starém Městě

Přechod pro chodce umístěný na čtyř pruhové silnici I/55, přechod je specifikovaný tím, že se nachází mezi zastávkami, v blízkosti městského úřadu, základní školy, mateřské školy a pošty. Od roku 2009 se na přechodu staly 2 nehody, které měly za následek 2 těžká zranění. Obě nehody se staly ve dne za nezhoršených klimatických podmínek. Mezi nebezpečné prvky patří dlouhý přechod na frekventované silnici, autobusové zastávky omezující rozhled, blízkost budov občanské vybavenosti.

Návrh opatření:

 • Vybavení přechodu pro chodce světelným signalizačním zařízením na poptávku v koordinaci se SSZ na křižovatce vzdálené cca 200
Přechod pro chodce na I/55 ve Starém Městě
Přechod pro chodce na I/55 ve Starém Městě

Přítomní se shodli, že by bylo dobré tento rizikový přechod pro chodce osadit signalizačním světelným zařízením. Zúžení komunikace na dva jízdní pásy vzhledem k intenzitám není vhodným ani přípustným řešením.


Křižovatka silnic I/35, III/01875 a MK u Zašové

Jedná se o průsečnou křižovatku, jejím specifickým charakterem je úhel křížení 114°, souběžně s křižovatkou vede železniční trať, u křižovatky se nachází autobusové zastávky, maximální rychlost je 90 km/h, přednost v jízdě je upravena dopravním značením. Od roku 2009 se na křižovatce stalo celkem 7 nehod, 1 osoba byla usmrcena, 2 osoby byly těžce zraněny a 7 lehce zraněno. Mezi nejčastější druhy nehody patří srážka s nekolejovým vozidlem (6x) a srážka s vlakem (1x). Nejčastějšími příčinami nehod jsou nedání přednosti v jízdě, jízda po nesprávné straně, nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Mezi nebezpečné vlivy patří překračování max. dovolené rychlosti, blízkost železničního přejezdu, parametry napojení vedlejší komunikace, autobusové zálivy v rozhledech.

Navrhovaná opatření:

 • Stavební úprava křižovatky (kolmé připojení III/01875, odsazení od železničního přejezdu)
 • Zajištění dostatečných rozhledů
 • Zvážit nutnost autobusových zastávek – > posun autobusových zastávek, zajištění bezpečného přístupu
 • Omezení maximální dovolené rychlosti

Správce komunikace se nechystá tuto křižovatku řešit. Má nyní zcela jiné priority. Budou prověřeny četnosti výstupu a nástupu na autobusových zastávkách.


Úsek I/57 ve Valašských Kloboukách

Tento úsek nemusíme chápat jako problémový, je to místo, které bylo zařazeno do prezentace na samotnou žádost obce Valašské Klobouky. Hlavním problémem je přerušení chodníku kolem silnice I/57. Další specifikum místa je výjezd vozidel technických služeb, což znamená předpokládaný výjezd větších vozidel. I/57 je silnice, která spojuje Opavu s Valašským Meziříčím a dále pak až k hranicím se Slovenskem. Intenzita provozu pro tento úsek se odhaduje na cca 5 000 vozidel za 24 hodin. Pěší trasa je bez alternativ pro obyvatele a studenty SOU, komunikace je osvětlená s úzkým chodníkem na druhé straně. Je evidována pouze jedna nehoda s chodcem. Mezi nebezpečné prvky patří vstup chodců do vozovky z důvodu obejití překážky.

Návrhy opatření:

 • Radikální odstranění zchátralé budovy, získán prostor pro plnohodnotný obousměrný chodník
 • Zúžení jízdních pruhů na 3m, získání prostoru pro chodník alespoň šířky 1 m (délka 32m)
Úsek I/57 ve Valašských Kloboukách
Úsek I/57 ve Valašských Kloboukách
Úsek I/57 ve Valašských Kloboukách
Úsek I/57 ve Valašských Kloboukách

Odstranění budovy je velice nákladné, tohle řešení je téměř nepřípustné. Je to velmi specifické rizikové místo, které bude chtít vymyslet řešení, které bude splňovat všechny technické normy a technické podmínky.


Motocyklistické trasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i ve Zlínském není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. Ve Zlínském kraji byly vytipovány místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani ve Zlíně, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme kýženého výsledku.