POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Královéhradecký kraj 2014

Tato akce byla finančně podporována Královéhradeckým krajem.

Pátý díl seriálu dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Královehradeckém kraji v kongresovém hotelu Tereziánský dvůr**** v Hradci Králové. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu. Byli jsme moc rádi, že se zúčastnily takové osobnosti, jako jsou 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje RSDr., Ing. Otakar Ruml, 2. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Ing. Karel Janeček a náměstek primátora města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Královéhradecký kraj 2014

Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Petr Pokorný na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Do následné diskuze se účastníci zapojili v hojném počtu a shodně doporučují orgánům Královehradeckého kraje vypracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu Královehradeckého kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana kpt., Ing. Jiří Nejezchleba, krajského inženýra odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků v Královehradeckém kraji. Z přednášky bylo patrné, že došlo k pozitivnímu poklesu jak počtu dopravních nehod, tak i následků těchto dopravních nehod. Konkrétně se stalo za rok 2013 4164 dopravních nehod, což je o 117 méně než v roce 2012. Usmrceno bylo 37 osob, opět zaznamenáváme pokles o 20 usmrcených osob. V roce 2013 těžce zraněných osob bylo 139, v roce 2012 to bylo 182 osob. Při lehkých zraněních došlo k poklesu o 76, tedy v roce 2013 bylo lehce zraněno 1133 osob a v předešlém roce 1209 osob. Nehody v důsledku požití alkoholu také klesly a to z 294 nehod v roce 2012 na 247 v roce 2013. Tato čísla působí velmi lichotivě, je ale potřeba neustrnout na jednom bodě a stále se snažit tento pozitivní trend naplňovat.

Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení pana Ing. Stanislava Šlechty nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Celých 44 % žádostí mělo vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Po přestávce otevřel 2. blok dopravní snídaně pan Ing. Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Královehradeckém kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

Seznam řešených konkrétních míst v Královehradeckém kraji:

  • Křižovatka I/11 a II/298 Třebechovice pod Orebem
  • Přechod pro chodce přes I/16 v Trutnově
  • Přechody pro chodce na obchvatu Hořic
  • Úsek silnice I/35
  • Motocyklistické trasy kraje

Křižovatka I/11 a II/298 Třebechovice pod Orebem

Tento typ křižovatky, tedy průsečná křižovatka v extravilánu je vždy problémová. Tato křižovatka se již řeší 5let. Krajský úřad si nechal zpracovat posouzení na okružní křižovatku. Dále se zvažovala varianta zamezení levému odbočení. Také se zvažuje převod cyklistů a chodců podchodem. Paní Ing. Šachlová ještě v souvislosti s podchody upozornila na to, že v Německu se kromě bezpečnostních auditů dělají také tzv. sociální audity, kde se zabývají dopadem opatření na sociální život obyvatel. Ve spojení s těmito sociálními audity naši sousedé přišli na zajímavé skutečnosti.

Křižovatka I/11 a II/298 Třebechovice pod Orebem

Přechod pro chodce přes I/16 v Trutnově

Jedná se o dlouhý přechod pro chodce v intravilánu. Návrh řešení počítá s přesunutím přechodu pro chodce vybudování ostrůvku nasvětlení a osazení svislým dopravním značením. Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení pana Ing. Havlíčka se vyjádřil, že by se tento návrh dal financovat z finančních prostředků SFDI, pouze je potřeba, aby někdo připravil žádost a projekt. Paní Ing. Šachlová je pro úpravu vysazenými chodníkovými plochami a místem pro přecházení a to z těch důvodů, že místa pro přecházení jsou daleko bezpečnější než přechod pro chodce. Chodci na přechodu pro chodce nejsou natolik obezřetní a občas se ani nerozhlédnou a přechod pro chodce berou jako bezpečnostní zónu. Samozřejmě je to pouze mylná úvaha, proto dochází k většině kolizí na přechodu pro chodce.

Přechod pro chodce přes I/16 v Trutnově

Přechody pro chodce na obchvatu Hořic

Jedná se o dva přechody pro chodce přes silnici I/35 v extravilánu, kde jeden z nich vede přes 3 jízdní pruhy. V návrzích zazněla varianta podchodu, která se nabízí. Ovšem tato úprava je velice nákladná a značně zkomplikuje dopravní situaci v průběhu výstavby. Je třeba důkladně zvážit, jaká varianta by byla nejlepší na daném místě, vzhledem k silničnímu provozu a pěším. Nikdo z přítomných odborníků nebyl proti vybudování podchodu, pouze vyvstala otázka, kdo tento podchod zaplatí. Pan Ing. Havlíček nevyloučil možnost financování ze státního fondu dopravní infrastruktury, opět je třeba připravit žádost a vypracovat projekt.

Přechody pro chodce na obchvatu Hořic
Přechody pro chodce na obchvatu Hořic

Motocyklistické trasy kraje

V Královehradeckém kraji je trať s názvem 300 začátek Gustava Havla. Na této trati u Hořic bylo doporučeno správci komunikace osadit nebezpečné oblouky novými svodidly speciálně vyvinutými pro ochranu motocyklistů. Bohužel žádný zástupce správce komunikace nebyl přítomen, aby se vyjádřil k dané problematice.

Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na dopravní snídani v Hradci Krílové, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Proto Vás žádám, pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme kýženého výsledku.