POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Plzeňský kraj 2014

Tato akce byla finančně podporována Magistrátem města Plzně.

Plzeň

Dopravní snídaně v Plzeňském kraji Šestý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Plzeňském kraji v kongresovém hotelu angelo Hotel Pilsen**** v Plzni. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.


Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Petr Pokorný z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Do následné diskuze se účastníci zapojili v hojném počtu a shodně doporučují orgánům Plzeňského kraje vypracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu Plzeňského kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana kpt. Patrika Topiče, zástupce krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků v Plzeňském kraji. Z přednášky bylo patrné, že v Plzeňském kraji došlo k nárůstu počtu nehod o 3,7 % vzhledem k předešlému roku. Na druhou stranu došlo k pozitivnímu poklesu v počtu usmrcených osob a to o 14,4 %, dále u těžce zraněných osob došlo k poklesu o 6,8 % a u lehce zraněných osob došlo k zanedbatelnému poklesu o 0,1 %. Konkrétně se v roce 2013 stalo 3 121 dopravních nehod, což je o 332 méně než v roce 2012. Usmrceno bylo 43 osob, opět zaznamenáváme pokles o 9 usmrcených osob. Tato čísla působí velmi povzbudivě, je ale potřeba neustrnout na jednom bodě a stále se snažit tento pozitivní trend zlepšovat.

Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení pana Ing. Stanislava Šlechty nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV, v.v.i. V souvislosti s vyhodnocováním žádostí vznikla ostrá debata na přísné dodržování požadavků normy v žádosti (projektu) vůči konkrétní situaci lokality v žádosti. A to hlavně ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu – zda je lepší nepodpořit úpravu z důvodu neúplného dodržení normy nebo připustit odůvodněně nepředpisovou úpravu v místech, kde chybí jakýkoli prvek pro bezpečnost provozu např. chodců.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Plzeňském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

  • Úsek silnice II/230 u Chodové Plané
  • Průtah I/26 obcí Sulkov
  • Křižovatka silnic II/191 a II/171 u Janovic n. Ú.
  • Křižovatka I/26 a MK u hran. přechodu Folmava
  • Silnice II/605 u obce Mýto
  • Křižovatka I/20 a III/18047 u obce Losiná
  • Motocyklistické trasy kraje

Úsek silnice II/230 u Chodové Plané

Tento úsek silnice je trasován kolem rybníka Regent, kde často bývají nepříznivé povětrnostní podmínky. Došlo zde od roku 2012 k 34 nehodám, kdy bylo 22 osob lehce zraněno. Při dopravních nehodách hráli svojí roli jak klimatické vlivy, tak nepřiměřená rychlost a způsob jízdy. Nebezpečnými vlivy na tomto úseku jsou směrové oblouky malých poloměrů, osazení zádržného systému v nedostatečné míře. Pokud pomineme nějaké rozsáhlejší úpravy daného úseku, nabízí se tyto varianty řešení.

Úsek silnice II/230 u Chodové Plané
Úsek silnice II/230 u Chodové Plané
Úsek silnice II/230 u Chodové Plané

Silnice svým šířkovým uspořádáním (2×3 m) neumožňuje umístit dělicí čáru. Všichni přítomní se shodli na zdrsnění povrchu vozovky, ať už protismykovou úpravou nebo drsným mikrokobercem. Další úpravou je prodloužení zádržného systému a doplnění vodících tabulí Z3.


Průtah I/26 obcí Sulkov

V tomto úseku není zcela zřejmé, kdy se řidič dostává z extravilánu do intravilánu, proto je potřeba patřičně upozornit řidiče, že je již v intravilánové části komunikace a to především tím, že bude intravilán patřičně nasvětlen. Dále přechod pro chodce, který je v dané lokalitě, je potřeba upravit podle platné legislativy. Nejlépe zde vybudovat ochranný ostrůvek pro přecházení, dále pak je na zvážení přemístění autobusové zastávky ve směru od Plzně vstřícněji k přechodu pro chodce.

Průtah I/26 obcí Sulkov
Průtah I/26 obcí Sulkov
Průtah I/26 obcí Sulkov
Průtah I/26 obcí Sulkov
Průtah I/26 obcí Sulkov
Průtah I/26 obcí Sulkov

Křižovatka silnic II/191 a II/171 u Janovic n. Ú.

U této křižovatky jsme navrhovali úpravu na kolmou stykovou křižovatku (viz obrázek). Tato křižovatka je již v řešení, dokonce se již připravuje projektová dokumentace na okružní křižovatku. Touto variantou se vyřeší i nepřiměřená rychlost vozidel vjíždějících do obce.

Křižovatka silnic II/191 a II/171 u Janovic n. Ú.
Křižovatka silnic II/191 a II/171 u Janovic n. Ú.

Křižovatka I/26 a MK u hran. přechodu Folmava

Je zpracována studie na okružní křižovatku, kterou si nechala zpracovat obec. Správce komunikace se vyjádřil, že má jiné priority v rámci Plzeňského kraje. Zatím se o úpravě této křižovatky neuvažuje. Návrh řešení:

Křižovatka I/26 a MK u hran. přechodu Folmava
Křižovatka I/26 a MK u hran. přechodu Folmava

Silnice II/605 u obce Mýto

V tomto případě se jedná o komunikaci ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, která má omezené finanční možnosti. Přítomni se shodli, že by bylo dobré provést zdrsnění povrchu komunikace, např. bezpečnostní protismykovou úpravu. Dalším problémem v tomto místě je nevyhovující tvar čela propustku, tuto úpravu by měl udělat majitel pole, bohužel neexistuje legislativní možnost, jak daného vlastníka přinutit provést rekonstrukci propustku.

Silnice II/605 u obce Mýto
Silnice II/605 u obce Mýto

Křižovatka I/20 a III/18047 u obce Losiná

Tato křižovatka se již řeší, je ve fázi studie. Je důležité při návrhu okružní křižovatky pamatovat na nadrozměrnou přepravu, tedy nějaké elegantní řešení, které by umožnilo pojíždět prstenec v extrémním případě. Dále je důležité udělat středový ostrov, tak aby přes něj nebylo vidět, jinak okružní křižovatka ztrácí svůj význam.


Motocyklistické trasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i v Plzeňském není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. V Plzeňském kraji byla vytipována místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky, na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Plzni, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Proto Vás žádám, pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme kýženého výsledku.