POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Středočeský kraj 2014

Tato akce byla finančně podporována Clarion congress hotel Prague.

Středočeský kraj
Clarion congress hotel prague

Třináctý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil dne 11.12.2014 v Praze v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Úvodní přednášku si připravila paní Mgr. Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Do následné diskuze se účastníci zapojili v hojném počtu a shodně doporučují orgánům Středočeského kraje vypracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu Středočeského kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana kpt. Bc. Petra Bejsty, zástupce krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků ve Středočeském kraji. Z přednášky bylo patrné, že v roce 2013 ve Zlínském kraji došlo k nárůstu počtu dopravních nehod. Konkrétně se v roce 2013 stalo 11 266 dopravních nehod, což je o 671 více než v roce 2012. Usmrceno bylo 88 osob, v této kategorii zaznamenáváme pokles o 22 usmrcených osob. V roce 2013 bylo těžce zraněno 410 osob, což je o 53 osob méně jak v předešlém roce. Lehce zraněných 2 858 a v předešlém roce 2 954 osob.

Dalším vystupujícím byl pan Ing. Jiří Skála, který je předsedou Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a pan Jiří Tesař. V této přednášce jsme se dozvěděli, jaký zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu má dobře/špatně osvětlená pozemní komunikace.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy ve Středočeském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

• Úsek silnice II/272 u Jiřic
• Křižovatka II/111 a II/112 u Struhařova
• Úsek silnice I/3 u Olbramovic
• Větev MÚK R1xR6 – Řepy
• Křižovatka na II/605 a sjezdu z D5
• Křižovatka II/125 s III/12550 u obchvatu Kolína
• Mototrasy kraje


Úsek silnice II/272 u Jiřic

Úsek dvoupruhové silnice II/272 v extravilánu je specifický tím, že se v něm nachází dva směrové oblouky různého poloměru s neodpovídajícím příčným sklonem. Rychlost v úseku s neodpovídajícím sklonem je omezena na 50 km/h. Daný úsek je opatřen svislým a vodorovným dopravním značením. Konkrétně zvýrazněnými SDZ Z3, směrovými sloupky modré barvy, vodorovným značením V18 (opt. – psych. brzda). Od roku 2009 se v daném úseku stalo celkem 61 nehod, při kterých bylo 5 osob těžce zraněno a 44 osob lehce zraněno. Nejčastějšími druhy nehod jsou havárie (30x), střet s PP (16x), srážka s vozidlem (14x). Mezi nejčastější příčiny nehody patří nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky a nepřizpůsobení dopravně technickému stavu vozovky. 51 nehod bylo se smykem, 48 nehod se stalo ve dne za nezhoršené viditelnosti.

Mezi nebezpečné vlivy patří nepřiměřený příčný sklon, kombinace dvou směrových oblouků stejné orientace, ale různých poloměrů, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.

Návrhy opatření:

• Výstavba přeložky silnice II/272 příznivějších parametrů (jeden oblouk většího poloměru)
• Úprava příčného sklonu v menším oblouku
• Ověřit protismykové vlastnosti vozovky a případně provést opatření ke zvýšení protismykových vlastností např. bezpečnostní protismykovou úpravou

Úsek silnice II/272 u Jiřic
Úsek silnice II/272 u Jiřic
Úsek silnice II/272 u Jiřic
Úsek silnice II/272 u Jiřic

Jako nejlepší řešení se samozřejmě nabízí přeložka komunikace, ovšem tato přeložka by byla velice nákladná. Přítomní se shodli, že by bylo dobré ověřit protismykové vlastnosti komunikace a dle výsledku přijmout patřičná opatření.


Křižovatka II/111 a II/112 u Struhařova

Jedná se o průsečnou křižovatku v extravilánu, je bez odbočovacích pruhů, výškové vedení vedlejší silnice k hlavní není úplně ideální vůči příjezdu na hlavní komunikaci. Další specifickou vlastností je přítomnost autobusové zastávky. V úseku není omezena rychlost. Vedle komunikace vede pěší spojení autobusové zastávky s železniční zastávkou s obcí. Jedná se o křižovatku dvou komunikací II. třídy. Od roku 2009 se stalo celkem 29 nehod, z toho byla 1 osoba usmrcena a 33 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím vozidlem. K úmrtí došlo při srážce s chodcem. Příčinou nehod je nedání přednosti v jízdě (20x). 24 nehod se stalo ve dne za nezhoršených povětrnostních podmínek.

Mezi nebezpečné vlivy patří zhoršený vjezd do křižovatky od Struhařova, nepřehledné levé odbočení od Benešova, autobusové zastávky v blízkosti křižovatky, není zde řešen pohyb chodců.

Návrhy opatření:

• Vybudování okružní křižovatky
• Vybudování odpovídajících autobusových zastávek (záliv, nástupiště)
• Zajištění bezpečného přístupu k zastávkám
• Zajištění bezpečného přecházení chodců II/112

Křižovatka II/111 a II/112 u Struhařova
Křižovatka II/111 a II/112 u Struhařova

V současné době se budou řešit a realizovat chodníky a autobusové zastávky. Dozvěděli jsme se, že v minulosti se již zvažovala výstavba okružní křižovatky, ale nakonec nedošlo k realizaci této varianty opatření.


Úsek silnice I/3 u Olbramovic

Úsek silnice I/3 v extravilánu, je specifikován oblouky menšího poloměru a dlouhými přímými úseky v klesání. Jde o součást E55 v úseku spojnice Praha – České Budějovice. Maximální rychlost je v úseku omezena na 60 km/h. Od roku 2009 se v úseku stalo 19 nehod, při kterých byly 2 osoby usmrceny, 3 osoby těžce zraněny a 14 osob lehce zraněno. Nejčastějšími druhy nehody je srážka s nekolejovým vozidlem (8x), havárie (6x), střet s PP (3x). Nejčastější příčinou dopravních nehod je nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, vjetí do protisměru. 8 nehod se stalo v noci, 8 nehod se stalo ve dne za nezhoršené viditelnosti.

Mezi nebezpečné vlivy patří neodpovídající směrové vedení, horší rozpoznatelnost místa.

Návrh opatření:

• Vzhledem k neznámému zahájení výstavby D3 se nabízí napřímení trasy pro eliminaci oblouků malých poloměrů

Úsek silnice I/3 u Olbramovic
Úsek silnice I/3 u Olbramovic

Správce komunikace doplnil, že v daném místě by postačilo zvýraznění a doplnění SDZ vodící tabule Z3 a prořezání stromů. Dále pak, že je připravována realizace obchvatu obce Olbramovice.


Křižovatka II/605 a sjezd z D5

Křižovatka má být vyřešena výstavbou kruhového objezdu. Jedná se o křižovatku v extravilánu, jde o bývalou spojnici Plzně s Prahou. Jsou na ní umístěny levé odbočovací pruhy. Přednost v jízdě je upravena dopravním značením. Od roku 2009 se zde stalo celkem 28 nehod, z toho 1 osoba byla usmrcena, 5 osob těžce zraněno, 21 osob bylo lehce zraněno. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nedodržení dopravního značení (23x), při odbočování vlevo (2x). Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím vozidlem. 23 nehod se stalo ve dne za nezhoršené viditelnosti. Mezi nebezpečné vlivy patří rozlehlá křižovatka, velká intenzita dopravy.

Navržená opatření:

  • Vybudování okružní křižovatky
Křižovatka II/605 a sjezd z D5
Křižovatka II/605 a sjezd z D5

Z diskuze jsme se dozvěděli, že realizace výstavby okružní křižovatky se plánuje na rok 2015.


Křižovatka II/125 s III/12550 u obchvatu Kolína

Jedná se o křižovatku v extravilánu, se sníženou rychlostí na hlavní komunikaci, bez odbočovacích pruhů na hlavní komunikaci. Křižovatka se nachází na hlavní komunikaci za směrovým obloukem, příjezd z vedlejší komunikace je v nepříznivém výškovém vedení doplněn dopravní značkou upravující přednost v jízdě. Hlavní komunikace je v klesání a vedlejší větev je tvořena esíčkem v klesání. Silnice II/125 je spojnicí měst Vlašim a Kolín a dále k D1. Silnice III/12550 je spojnice Kolína a obce Polepy. Od roku 2012 se stalo celkem 8 nehod, z toho byly 2 osoby těžce zraněny a 11 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím vozidlem (8x). Nejčastější příčinou nehod je nedodržení dopravního značení. 7 nehod se stalo ve dne bez zhoršené viditelnosti. Mezi nebezpečné prvky patří napojení větví na hlavní komunikaci, komplikované rozhledy.

Návrhy řešení:

  • Vybudování okružní křižovatky, případně zvážit zvýraznění křižovatky
Křižovatka II/125 s III/12550 u obchvatu Kolína
Křižovatka II/125 s III/12550 u obchvatu Kolína

Přítomní se shodli, že výstavba okružní křižovatky by byla vhodná, ale vzhledem k současné situaci a z důvodu, že křižovatka je vybudovaná poměrně nedávno, uvažuje se spíše o drobných úpravách a zvýraznění křižovatky.


Moto-trasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i ve Středočeském kraji není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. Ve Středočeském kraji byla vytipována místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Moto-trasy kraje
Moto-trasy kraje
Moto-trasy kraje
Moto-trasy kraje
Moto-trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Praze, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí.