POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Ústecký kraj 2014

Druhý díl seriálu dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Ústeckém kraji v kongresovém hotelu Clarion**** v Ústí nad Labem. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu. Byli jsme moc rádi, že se zúčastnily takové osobnosti, jako je např. radní pro dopravu a silniční hospodářství pan Jaroslav Komínek, který pronesl úvodní řeč a tím zahájil dopravní snídani v Ústí nad Labem.


Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Mikulík CSc. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020. Do následné diskuze se účastníci zapojili v hojném počtu a shodně doporučují orgánům Ústeckého kraje vypracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu Ústeckého kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana plk. Jiřího Ušáka, krajského vedoucího odboru služby dopravní policie. Z jeho přednášky jsme získali náhled na odlišnou charakteristiku Ústeckého kraje od ostatních krajů, tj. jsou zde velké průmyslové oblasti s navazující lodní a železniční dopravou. Ústeckým krajem vede mezinárodní trasa mezi Českou republikou a Německem. Nejpalčivějším problémem v Ústeckém kraji je nedostavěných cca 16 km dálnice D8, kde na objízdných trasách dochází k častým kolizním situacím. Tento problém by se měl vyřešit právě dostavbou dálnice D8. Na území Ústeckého kraje se v roce 2013 stalo 8 230 (+679) dopravních nehod. Usmrceno bylo 48 (-11) osob, těžce zraněných 216 (+31) osob a lehce zraněných 1554 (-18) osob. Ze statistik vyplývá, že na území Ústeckého kraje došlo k výraznému navýšení dopravních nehod, avšak došlo ke snížení usmrcených osob o 11.

Následovala prezentace Ministerstva dopravy. Paní Ing. Bc. Jana Košťálová nás seznámila s problematikou schvalování výrobků pro použití na PK a s nástroji pro řízení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Například jsme se dozvěděli, že u svislého dopravního značení musí být zaručena životnost a optická účinnost nejméně na 7 let. Vizuální charakteristiky reflexní folie, tedy chromatičnost ve dne a činitel jasu, musí splňovat třídu CR2 a součinitel retroreflexe – RA1, RA2, RA3 dle ČSN EN 12899-1. Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení pana Ing. Karla Havlíčka nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Celých 44 % žádostí mělo vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Po přestávce nám otevřel 2. blok dopravní snídaně pan Ing. Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Ústeckém kraji, která byla navržena ve spolupráci s koordinátorem BESIPu a Policií ČR.

Seznam řešených konkrétních míst v Ústeckém kraji:

  • Sil. I/13 v úseku Ludvíkovice – Huntířov
  • MÚK I/8 a I/13 u Teplic
  • Sil. I/27 u obce Pšov
  • Přechody pro chodce na silnici I/13

Při diskuzi nad úsekem Sil. I/13 Ludvíkovice – Huntířov se všichni přítomni shodli na tom, že je třeba v první řadě doplnit na silnici prvky, které jsou dány projektovou dokumentací při výstavbě této komunikace. Konkrétně řečeno doplnit vodorovné dopravní značení, osazení směrových sloupků apod. Samozřejmě je důležité, aby vozovka také splňovala protiskluzové vlastnosti. V případě nesplněných podmínek je potřeba buďto obnovit povrch komunikace nebo sáhnout po alternativním řešení, kterým se nabízí být bezpečnostní protismykové koberce obvykle prováděné v červené barvě. Tedy barvě, která řidiče také vizuálně upozorní na nebezpečný úsek komunikace. Paní Ing. Zora Šachlová upozornila na skutečnost, že naše normy jsou pouze doporučující, tedy nejsou závazné. Ovšem dále vysvětlila, že všechny státní silniční sítě spravované státem, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, odbory dopravy statutárních měst apod. musí tyto normy brát jako závazné. Orgánům, které spravují místní komunikace, se pouze doporučuje řídit se příslušnými normami, a tedy nejsou pro ně tyto příslušné normy závazné. Ovšem v 99,9% se všichni řídí těmito normami.

Sil. I/13 Ludvíkovice – Huntířov
Sil. I/13 Ludvíkovice – Huntířov
Sil. I/13 Ludvíkovice – Huntířov

Dalším místem, ohledně něhož se debatovalo na dopravní snídani, bylo MÚK I/8 a I/13 u Teplic. Všichni přítomní se shodli, že je to místo poměrně vysoce nebezpečné a mělo by se nějakým způsobem v blízké době řešit. Nejlepším řešením by byla Kladrubská spojka, jejíž projekt je zpracován již více než 30 let. Jedna z dalších možností řešení daného místa je také úprava vodorovného dopravního značení podle návrhu, který byl zde, na dopravní snídani, prezentován. Dále bylo doporučeno prořezat vegetaci pro zlepšení vizuálního rozhledu a přehlednosti celé situace.

MÚK I/8 a I/13 u Teplic
MÚK I/8 a I/13 u Teplic
MÚK I/8 a I/13 u Teplic

Na úseku Sil. I/27 u obce Pšov již bylo aplikováno mnoho bezpečnostních prvků, ale bohužel stále dochází ke kolizím. Nejdůležitějším prvkem by mělo být vodorovné dopravní značení, které zde není kompletní, částečně také chybí vodící čáry. Tedy je důležité primárně vodorovné dopravní značení doplnit. Pro zlepšení adheze v oblouku je navržena bezpečnostní protismyková úprava (BPÚ), která by měla zajistit větší adhezi pneumatiky s vozovkou a tím udržet vozidlo na silnici. Nejlepším řešením by ovšem bylo vybudování obchvatu, který můžeme vidět na návrhu v obr č. 1.

obchvat obce Pšov
Obr. č. 1: obchvat obce Pšov
obchvat obce Pšov

Ředitelství silnic a dálnic správa Chomutov naši snahu rozpoutat diskuzi nad těmito tématy uvítalo. Pan Ing. Macho pak dodal, že i nadále bude správa Chomutova spolupracovat s policií, vytipovávat riziková místa a hledat finanční prostředky pro realizace alespoň těch nejdůležitějších opatření. „Konkrétní místa, která zazněla na dopravní snídani, budeme dále diskutovat ve spolupráci s policií a při dosažení shody podnikneme další kroky, které povedou k realizaci úprav daných rizikových míst a úseků,…“ uvedl pan Ing. Macho.

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na dopravní snídani v Ústí nad Labem, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Proto Vás žádám, pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme kýženého výsledku.