POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Jihomoravský kraj 2014

Osmý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Jihomoravském kraji v hotelu Noem Arch Restaurant & Design Hotel**** v Brně. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Jihomoravský kraj 2014

Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Josef Mikulík, CSc. z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Jelikož Jihomoravský kraj je ve srovnání s ostatními kraji na spodních příčkách, co se týče naplňování národní strategie, bylo doporučeno orgánům Jihomoravského kraje nechat si vypracovat Krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu Jihomoravského kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana kpt. Ing. Lubomíra Sedláka, zástupce krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků v Jihomoravském kraji. Z přednášky bylo patrné, že v Jihomoravském kraji došlo k nárůstu o 107 nehod vzhledem k předešlému roku. Bohužel situace není lichotivá ani při usmrcených osobách, kde oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 8 usmrcených osob. Lehce zraněných je o 14 více a těžce zraněných o 20 více. Tyto statistické údaje jsou velmi alarmující a je třeba přijmout adekvátní opatření.

Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení pana Ing. Karla Havlíčka nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV, v.v.i.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Jihomoravském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR a BESIPem. Jednalo se o tato místa:

 • Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)
 • Úsek silnice I/54 (Vlkoš – Vracov)
 • Úsek silnice I/43 (u osady Perná)
 • Moto-trasy kraje

Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)

 • Oprava povrchu vozovky
 • Vymezení pohybu vozidel dopravním značením
 • Stavební úprava vjezdu na účelovou komunikaci
 • Zamezení levých odbočení na účelovou komunikaci a z ní
 • Úprava snížení počtu jízdních pruhů před křižovatkou (knoflíky, bezpečný odstup, balisety)
 • Zvážení připojovacího pruhu (levé odbočení z vedlejší komunikace)
 • Posun a úprava autobusových zastávek

Největším problémem tohoto místa je především neukázněnost řidičů, a to ve smyslu porušování nejvyšší dovolené rychlosti. Všichni přítomní se shodli na opravě povrchu vozovky, aplikaci VDZ se zvučícím efektem a na instalaci dopravních knoflíků. Dalším velkým tématem, které se v rámci diskuze otevřelo, je revize dopravního značení, ověření potřebnosti aplikovaného dopravního značení. Všichni přítomní se shodli, že by bylo třeba se intenzivně začít zabývat pasportem a revizí DZ na páteřních komunikacích a začít redukovat počty dopravního značení a reklam.

Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)
Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)
Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)
Křižovatka silnic I/50 a III/3836 (Velešovice)

Úsek silnice I/54 (Vlkoš – Vracov)

 • Oprava povrchu vozovky
 • Protismykové úpravy v místech sousedních protisměrných oblouků
 • Instalace záchytných systémů
 • Doplnění SDZ (Z3 a B20a)
 • Údržba okolní zeleně pro zajištění rozhledů

Na tomto úseku se zdánlivě nestalo mnoho dopravních nehod, ale když porovnáme intenzitu dopravy s počtem dopravních nehod, zjistíme, že je třeba se tímto úsekem zabývat. Idealní by bylo napřímit trasovaní této komunikace, což je téměř nemožné. Proto se nabízejí navržené úpravy, proti kterým nikdo nevyslovil nesouhlas. Paní Ing. Šachlová se domnívá, že je zde špatný příčný sklon, bylo by potřeba tuto skutečnost prověřit.

Úsek silnice I/54 (Vlkoš - Vracov)
Úsek silnice I/54 (Vlkoš - Vracov)

Úsek silnice I/43 u osady Perná

 • Úprava uspořádání a snížení počtu jízdních pruhů
 • Prodloužení stoupacích pruhů
 • Doplnění SDZ po levé straně
 • Protismyková úprava v oblouku

V současné době se zpracovávají variantní řešení, návrhy se týkají pouze úpravy dopravního značení, neuvažuje se o stavebních úpravách. Zcela jistě dojde k redukci počtu jízdních pruhů a k úpravám dopravního značení. Toto místo je jednou z priorit, co se týče bezpečnosti silničního provozu.

Úsek silnice I/43 u osady Perná
Úsek silnice I/43 u osady Perná
Úsek silnice I/43 u osady Perná

Moto-trasy kraje

V rámci Dopravní snídaně byly prezentovány vyhledávané motocyklistické trasy v Jihomoravském kraji, viz přiložená mapka.


Na našem trhu se objevil speciální zádržný systém pro ochranu motocyklistů.

Tento systém je unikátní v tom, že motocyklista, který havaruje, nepodjede pod svodidlem a nedojde k těžkému poranění v důsledku naražení do kotvících sloupků. Speciální zádržný systém má odpruženou spodní pásnici, která zabrání právě podjetí motocyklisty a tím sníží riziko jeho zranění. Policie tento bezpečnostní prvek velice vítá a bude podporovat jeho instalaci na všech potřebných úsecích, kde je zvýšený pohyb motocyklistů. Na závěr kratičká informace: v Jihomoravském kraji se uvažuje o instalaci tohoto zádržného systému v obci Sebranice.

Na našem trhu se objevil speciální zádržný systém pro ochranu motocyklistů.
Na našem trhu se objevil speciální zádržný systém pro ochranu motocyklistů.

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Brně, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme bezpečnějších pozemních komunikací.