POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Liberecký kraj 2014

Dvanáctý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Libereckém kraji v CENTRU BABYLON dne 20.11.2014 v Liberci. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Liberecký kraj 2014

Úvodní řeč si připravil zástupce Libereckého kraje pan Vladimír Mastník.

Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Josef Mikulík, CSc. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Liberecký kraj je jeden z mála krajů, který má zpracovanou strategii Bezpečnosti silničního provozu, která vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

Následovalo vystoupení pana plk. Mgr. Jaroslava Řeháka, zástupce krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků v Libereckém kraji. Z přednášky bylo patrné, že v roce 2013 v Libereckém kraji došlo k poklesu počtu dopravních nehod. Konkrétně se v roce 2013 stalo 3 788 dopravních nehod, což je o 71 méně než v roce 2012. Usmrceno bylo 20 osob, opět zaznamenáváme pokles o 5 usmrcených osob. Tato čísla působí velmi povzbudivě, je ale potřeba neustrnout na jednom bodě a stále se snažit tento pozitivní trend zlepšovat.

Pan Ing. Stanislav Šlechta ze Státního fondu dopravní infrastruktury nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Libereckém kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

 • Úsek silnice R35 u Jeřmanic
 • Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného
 • Křižovatka I/9, I/38 a III/36832 u Jestřebí
 • MÚK R35 a I/65 Rádelský Mlýn
 • Mototrasy kraje
 • Celou prezentaci 2. bloku si můžete stáhnout v sekci download.

Úsek silnice R35 u Jeřmanic

Jedná se o 1km dlouhý úsek silnice R35 v extravilánu, čtyř pruhová směrově rozdělená silnice v zářezu. Úsek je specifický protisměrnými oblouky, podjezdy a zárubní stěnou. Rychlost je omezena na 80 km/h, v roce 2008 byl aplikován mikrokoberec pro zvýšení PVV. Od roku 2012 se na úseku stalo celkem 21 nehod, 4 osoby byly lehce zraněny. Nejčastějším druhem dopravní nehody je střet s pevnou překážkou. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nepřizpůsobení rychlosti schopnostem řidiče, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu vozovky. 19 nehod se stalo na mokrém povrchu, 1 nehoda na sněhu, 1 nehoda při namrzlém povrchu. Mezi nebezpečné vlivy patří odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase, zvýšený vliv povětrnostních podmínek. Návrhy řešení jsou:

 • Instalace proměnného dopravního značení v závislosti na povětrnostních podmínkách
 • Ověřit protismykové vlastnosti vozovky a případně provést opatření ke zvýšení protismykových vlastností např. bezpečnostní protismykovou úpravou
Úsek silnice R35 u Jeřmanic
Úsek silnice R35 u Jeřmanic
Úsek silnice R35 u Jeřmanic
Úsek silnice R35 u Jeřmanic

Ředitelství silnic a dálnic ČR zvažuje opravu tohoto úseku.


Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí

Jedná se o křižovatku v extravilánu, má odbočovací pruhy pro levé odbočení na hlavní komunikaci, křižující komunikace prochází na lomu nivelety a pod ostrým úhlem, který není přívětivý pro rozhled řidiče z vedlejší komunikace. Přednost v jízdě je na křižovatce upravena značkou P4, rychlost není upravena. Od roku 2009 se na křižovatce stalo celkem 8 nehod, z toho 2 osoby byly smrtelně zraněny, 1 osoba těžce zraněna a 10 osob bylo lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s jedoucím vozidlem. Příčinou nehod je nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo. 7 nehod se stalo ve dne a 1 nehoda v noci bez zhoršených povětrnostních podmínek. Mezi nebezpečné vlivy patří ostrý úhel křížení s omezenými rozhledy, překračování rychlosti na hlavní komunikaci, přecházení chodců přes komunikaci. Návrhy řešení:

 • Stavební úprava křižovatky
 • Snížení max. dovolené rychlosti
 • Optické zúžení balisetami v dopravních stínech
Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí
Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí
Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí
Křižovatka I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí

Během diskuze jsme se dozvěděli, že bude provedena dopravně bezpečnostní inspekce úseku a zároveň bude vytvořen návrh řešení tohoto rizikového místa. Dále správce komunikace přislíbil ořezání vegetace.


I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 se nachází v extravilánu. Jedná se o rozlehlou průsečnou křižovatku s odbočovacími pruhy na hlavní komunikaci. Na křižovatce se nachází dělící a směrové ostrůvky. Přednost v jízdě je na křižovatce upravena dopravní značkou P4 a P6. U křižovatky se nachází autobusové zastávky a také přechod pro chodce. Rychlost je omezena na 70 km/h. Od roku 2009 se na křižovatce stalo celkem 30 nehod, z toho 1 osoba byla těžce zraněna a 23 osob lehce zraněno. Nejčastějšími druhy nehod jsou srážka s nekolejovým vozidlem (25x), havárie (2x), střet s pevnou překážkou (2x). Mezi nejčastější příčinu nehod patří nedání přednosti v jízdě (16x), nevěnování se řízení (5x). 19 nehod se stalo ve dne za nezhoršených povětrnostních podmínek. Mezi nebezpečné vlivy patří překračování maximální dovolené rychlosti, křížení významných silnic, rozlehlost křižovatky.

Návrhy řešení:

 • Vybudování kapacitní okružní křižovatky
 • Využití delších směrovacích ostrůvků OK k bezpečnému přecházení I/35
 • Úprava nedalekých zastávek autobusů
I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí
I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí

Během diskuze bylo doplněno, že křižovatka je špatně osvětlena. Dále jsme se dozvěděli, že se připravuje projektová dokumentace k vytvoření okružní křižovatky.


MÚK R35 a I/65 Rádelský Mlýn

Jedná se o vidlicovou křižovatku MÚK R35 a I/65 v extravilánu, bez odbočovacích pruhů, je zde velmi malý úhel napojení. Přednost v jízdě je upravena dopravním značením P4. Na křižovatce je optická psychologická brzda a klikatá čára. Křižovatka se nachází v údolí blízko řeky. Od roku 2009 se zde stalo celkem 21 nehod, z toho byli 2 lidé těžce zraněni a 14 osob lehce zraněno. Mezi nejčastější druhy nehod patří srážka s nekolejovým vozidlem (17x), střet s pevnou překážkou (3x), havárie (1x). Nejčastější příčinou nehody je nedání přednosti v jízdě (15x), nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (4x). 17 nehod se stalo ve dne za nezhoršených povětrnostních podmínek. Mezi nebezpečné vlivy patří omezený rozhled, hlavní komunikace tvořící sjezd z R35 v oblouku a klesání.

Návrh řešení:

 • Odstranění kolizního bodu změnou uspořádání: výstavba nové větve propojení Rychnov – Liberec
MÚK R35 a I/65 Rádelský Mlýn

V diskuzi bylo doplněno, že daný úsek je v řešení, a plánuje se přestavba křižovatky. Do doby, než se křižovatka přestaví, jsou plánována prozatímní opatření pro úpravu křižovatky.


Mototrasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i Libereckém není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. V Libereckém kraji byla vytipována místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Liberci, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím docílíme bezpečnější dopravní infrastruktury.