POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Moravskoslezský kraj 2014

DOPRAVNÍ SNÍDANĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Tato akce byla finančně podporována Statutárním městem Ostrava. Dále byla tato akce finančně podporována Ostravskými komunikacemi, a.s.


V Ostravě v hotelu Clarion**** se uskutečnila první Dopravní snídaně v tomto ročníku. Sešli jsme se v hojném počtu, nechyběli zástupci jednotlivých důležitých institucí. V hojném počtu se zúčastnili policisté, kteří se velmi aktivně zapojovali do diskuzí a měli velmi podnětné připomínky a názory. Nechyběli zástupci měst, krajů, správců komunikací. Byla přislíbena účast i pana náměstka Mgr. Daniela Havlíka, který se na poslední chvíli omluvil, obdobné to bylo i u pana náměstka primátora Bc. Tomáše Suchardy.

Dopravní snídaně v MSK

Po zahájení a představení letošního konceptu Dopravní snídaně se jako první ujal slova zástupce Centra dopravního výzkumu v.v.i. pan Ing. Mikulík CSc. Přednesl prezentaci na téma Národní strategie a Vize 0. Z přednesu vyplynula velmi důležitá myšlenka, že bezpečnost v silničním provozu je celospolečenský problém, a pokud ho takto nezačneme vnímat, jsou veškeré snahy o nápravu téměř zbytečné. Každý kraj by si měl nechat zpracovat strategii, která by měla jednoznačně poukázat na slabá místa a danému kraji vytyčit cíle, kterých by měl dosáhnout za určité časové období.

Po panu Mikulíkovi vystoupil krajský vedoucí služby dopravní policie plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý. Ten oznámil, že oproti ostatním krajům je bilance usmrcených osob od roku 2010 jen lehce klesající. Jestliže porovnáme rok 2012 a 2013, zjistíme, že počet usmrcených osob je totožný tedy 68 osob, viz. obr. č. 1.

Obr. č. 1

Je třeba si uvědomit, že je to druhý největší počet usmrcených osob v ČR, více usmrcených osob je již pouze ve Středočeském kraji.

Na základě těchto děsivých bilancí by Moravskoslezský kraj měl zvážit přijetí adekvátních opatření k tomu, aby došlo k poklesu usmrcených osob. Jen připomenu, že lidský život CDV v.v.i vyčíslilo na 17,5mil Kč, tedy při 68 usmrcených osobách je to neuvěřitelné číslo 1,19 miliardy Kč/rok. Tyto prostředky mohly být vynaloženy do bezpečnostních opatření a tím mohly být zachráněny lidské životy, které se z morálního pohledu vyčíslit nedají.

Následujícím příspěvkem bylo představení míst, kde byl zjištěn bezpečnostní deficit. S těmito místy nás seznámil pan Kpt. Ing. Vladimír Kovařčík. Bylo prezentováno, že nejčastějšími bezpečnostními deficity jsou především pevné překážky, dále protisměrné jízdní pásy, které nejsou fyzicky rozděleny (4 pruhové silnice), nefunkční vodorovné dopravní značení, špatné směrové vedení silnice, absence nasvětlení přechodů. Po provedeném vyhodnocení dopravních nehod s následkem smrti některého z účastníků bylo zjištěno, že v 53 % měl na špatné rozhodnutí řidiče před dopravní nehodou nebo na průběh nehodového děje nebo na následek dopravní nehody, vliv stav dopravního prostoru.

V 2. bloku dopravní snídaně jsme se již zaměřili na konkrétní riziková místa v Moravskoslezském kraji.

Konkrétně jsme řešili tyto místa:

  • Směrový oblouk v lese na sil. I/46 u obce Hněvošice
  • Přechod pro chodce na průtahu obcí Skotnice (sil. I/58)
  • Konstrukce mostu na sil. I/56 u cihelny (Hlučín)
  • Karviná – přechod pro chodce na silnici I/67
  • Silnice I/11 u Kr. Pole • Silnice I/56 u Frýdku-Místku
  • Silnice I/56 Ostravice – Bílá
  • Silnice II/452 Vrbno pod Pradědem – Andělská hora

V tomto bloku došlo k velmi plodné diskuzi nad konkrétními rizikovými místy. Přítomní odborníci se velmi aktivně zapojovali do diskuze a snažili se se zaujetím dospět k závěru, který by byl co nejefektivnější k vynaloženým prostředkům a zachráněným životům. Když se zaměříme na jednotlivá konkrétní místa, zaznělo ze strany správce komunikace jednoznačné vyjádření v případech:

Směrový oblouk v lese na sil. I/46 u obce Hněvošice, kde dojde k realizaci všech navržených opatření ještě v tomto roce. Tento úsek je typickým příkladem bezpečnostního deficitu. Nad realizací navržených opatření se shodli téměř všichni přítomní odborníci.

Současná situace
Navržená opatření

Dalším místem, kde došlo k jednoznačné shodě, bylo místo na silnici I/56, jednalo se o konstrukci mostu u cihelny (Hlučín). V tomto případě opět byla přislíbena realizace navržených opatření, ještě v letošním roce. Rizikové místo má na svém kontě již 2 usmrcené a 2 těžce zraněné osoby.

Současná situace
Současná situace
Navržená opatření
Navržená opatření

V dalších případech jsme velmi hojně diskutovali, ale bohužel chyběli zástupci obcí, kterých se daná problematika týká, a proto nedošlo k jednoznačnému verdiktu. V případě přechodu pro chodce v Karviné na silnici I/67 se přítomní odborníci shodli, že je třeba tento případ řešit komplexně. Nejlepším řešením se jeví koordinované světelné signalizační zařízení na celém průtahu na silnici I/67.

Současná situace
Navržená opatření
Navržená opatření

Na dopravní snídani jsme otevřeli spoustu témat, nad kterými by bylo vhodné diskutovat, hodiny a hodiny, abychom dospěli k jednoznačnému závěru. Bohužel náš čas byl omezený, ale i za poměrně krátkou dobu se nám podařilo upozornit na bezpečnostní rizika a vyslechli jsme si vyjádření Policie ČR, odborníků a správců komunikací, zda na těchto rizikových místech budou realizovat navržené opatření.

Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat všem zúčastněným, že jim bezpečnost na našich silnicích není lhostejná a jsme moc rádi, že přišli o tomto palčivém tématu pohovořit a podělit se o svůj názor na danou problematiku.