POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Kraj Vysočina 2014

Jedenáctý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v kraji Vysočina v EA BUSINESS HOTELu dne 6.11.2014 v Jihlavě. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Úvodní řeč si připravil pan Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který se v krátkosti zmínil o činnostech, které provádí Kraj Vysočina pro bezpečnost silničního provozu.

Dále si připravil přednášku pan Ing. Jan Míka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Hovořil o problémech, se kterými se potýká z hlediska údržby silnic, což velice úzce souvisí právě s bezpečnostní silničního provozu.

Následovalo vystoupení pana plukovníka Mgr. Jana Kostečky, vedoucího krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci nehod a jejich následků v kraji Vysočina. Z přednášky bylo patrné, že v roce 2013 v kraji Vysočina došlo k nárůstu počtu dopravních nehod. Konkrétně se v roce 2013 stalo 3 687 dopravních nehod, což je o 396 více než v roce 2012. Usmrceno bylo 41 osob, v této kategorii zaznamenáváme pokles o 4 usmrcené osoby. Těžce zraněných osob v roce 2013 bylo 153, což je pokles o 34 osob a lehce zraněných osob 1 289, zaznamenáváme pokles o 35 osob oproti roku 2012. Můžeme si všimnout, že i když došlo k nárůstu dopravních nehod, jejich následky se snížili.

Pan Ing. Karel Havlíček ze Státního fondu dopravní infrastruktury nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Dalším vystupujícím byl pan Ing. Jiří Skála, který je předsedou Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. V této přednášce jsme se dozvěděli, jaký zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu má dobře/špatně osvětlená pozemní komunikace.

Dalším vystupujícím byl pan Ing. Jiří Skála, který je předsedou Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. V této přednášce jsme se dozvěděli, jaký zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu má dobře/špatně osvětlená pozemní komunikace.

 • Křižovatka silnic II/129, II/347 a MK v Humpolci
 • Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
 • Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček
 • Napojení ul. Poříčí ve Velkém Meziříčí
 • Křižovatka silnice II/360 s ul. Třebíčskou
 • Obchvat Havlíčkova brodu
 • Mototrasy kraje

Křižovatka silnic II/129, II/347 a MK v Humpolci

Jedná se o křižovatku na příjezdu do města, je specifická tím, že na konci směrových oblouků hlavní komunikace je ze tří směrů klesání. Vyznačená hlavní komunikace neodpovídá dopravním intenzitám. Silnice II/129 má regionální význam, příjezd do Humpolce a k D1, směr V – Z. Silnice II/347 spojnice Světlé n. S. s Humpolcem a D1. Od roku 2009 se na této křižovatce stalo celkem 7 nehod, z toho 6 osob bylo lehce zraněno. Nejčastějším druhem dopravní nehody je srážka s nekolejovým vozidlem. Nejčastějšími příčinami jsou nerespektování dopravního značení, nedání přednosti zprava. K 5 nehodám došlo ve dne a k 1 nehodě v noci, v obou případech bez zhoršených povětrnostních podmínek. Mezi nebezpečné prvky a vlivy patří rozlehlá křižovatka, hlavní dopravní proudy odlišné od hlavní komunikace.

Návrhy řešení jsou:

 • Výstavba okružní křižovatky pro usměrnění dopravy v místě
 • Případně výstavba směrovacích ostrůvků pro zdůraznění křižovatky
Křižovatka silnic II/129, II/347 a MK v Humpolci
Křižovatka silnic II/129, II/347 a MK v Humpolci

Přítomní se shodli na tom, že okružní křižovatka by byla na daném místě vhodná, s tím, že by se měla vypracovat důkladnější analýza křižovatky.


Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)

Jedná se o průsečnou křižovatku, v extravilánu se sníženou maximální rychlostí na 70 km/h, doplněna dopravním značením upravujícím přednost v jízdě. Křižovatka je bez odbočovacích pruhů. Křižovatka je osvětlená a opatřená protismykovou úpravou. Silnice I/38 je spojnicí mezi Kolínem a Znojmem, silnice I/23 je spojnice České Budějovice – J. Hradec – Brno. Má krajský i celorepublikový význam. V daném úseku je častý výskyt mlh. Od roku 2009 se na křižovatce stalo celkem 14 nehod, z toho 3 osoby byly usmrceny, 3 těžce zraněny, 14 osob bylo lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s nekolejovým vozidlem. Nejčastější příčinou nehody je nerespektování dopravního značení, 6 nehod se stalo za zhoršených klimatických podmínek. Hlavními nebezpečnými vlivy jsou křížení významných tahů, problematická rozpoznatelnost křižovatky, omezený rozhled za zhoršené viditelnosti.

Návrhy řešení:

 • Zvýraznění místa křižovatky (osvětlení, VDZ na hl. komunikaci,, proměnné značení v závislosti na počasí, návěst před křižovatkou)
 • Výstavba okružní křižovatky s ohledem na umístění v extravilánu (zamezení přímého průhledu, osvětlení, průjezd nadrozměrného nákladu)
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)

Na křižovatku je vypracována podrobná analýza a momentálně je v projektu vhodného řešení návrhu na úpravu. Diskutující se shodli, že návrh okružní křižovatky není příliš vhodný. Dále se shodli na tom, že by bylo dobré zlepšit osvětlení křižovatky, omezit rychlost a zavést další opatření, která by donutila řidiče zpomalit.


Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček

Jedná se o křižovatku v extravilánu, problémem této křižovatky je její nivelita. Křižovatka se nachází na vrcholu stoupání ze tří směrů, bez přídavných pruhů. Maximální rychlost v úseku je omezena na 70 km/h, u křižovatky se nachází přechod pro chodce, autobusové zastávky a chodníky přimknuté ke komunikaci. Od roku 2009 se zde staly celkem 3 nehody. Během nehod bylo celkem 7 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s nekolejovým vozidlem. Nejčastější příčinou nehody je nerespektování dopravního značení, při odbočování vlevo. Nehody se staly za nezhoršených klimatických podmínek. Nebezpečnými vlivy jsou omezený rozhled, dlouhý přechod pro chodce v extravilánu, opotřebované VDZ.

Návrhy řešení:

 • Stavební úprava nivelet problematických větví křižovatky
 • Zajištění dostatečných rozhledů
 • Zvážit nutnost autobusových zastávek – > zrušení přechodu pro chodce
 • Jinak úprava zastávek, přístupových ploch a zřízení adekvátního místa pro přecházení
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u Slaviček

Přítomní se shodli, že by bylo vhodné především zajistit osvětlení křižovatky, dále zajistit dostatečné rozhledové poměry. Autobusové zastávky jsou podle přítomných již téměř nevyužívané a je možné je zrušit.


Napojení ulice Poříčí ve Velkém Meziříčí

Křižovatka je specifická tím, že je napojena na silnici II/360 v blízkosti mostu s masivní konstrukcí. Na ulici Poříčí je zdravotní středisko a další občanská vybavenost. Je z části slepá a je v ní omezený průjezd. Do křižovatky je omezený nájezd a jsou zde špatné rozhledové poměry, které jsou zajišťovány instalovaným zrcadlem. Od roku 2009 se v daném úseku staly celkem 3 nehody. Následky nehod: 1 osoba těžce zraněna a 1 osoba lehce zraněna. Nejčastějším druhem nehod je srážka s nekolejovým vozidlem, srážka s chodcem. Hlavní příčinou nehod bývá převážně nedání přednosti v jízdě, špatný odhad rychlosti vozidla. Mezi nebezpečné prvky patří omezený rozhled na výjezdu z ulice Poříčí, zvýšená obslužnost výjezdu.

Návrhy řešení jsou:

 • Prověření dalších možností výjezdu z ulice Poříčí přes ul. Bezděkov
 • Zjednosměrnění a propojení s ul. Moraňská s prvky zklidnění
 • nebo případná přestavba napojení
Napojení ulice Poříčí ve Velkém Meziříčí
Napojení ulice Poříčí ve Velkém Meziříčí

Z diskuze vyplynulo, že je zadána studie, která se zabývá řešením tohoto rizikového místa. Boužel zatím ještě není znám výsledek.


Křižovatka silnice II/360 s ul. Třebíčskou

Průsečná křižovatka v extravilánu, doplněna barvou vyznačenými ostrůvky a dopravním značením „Dej přednost v jízdě“ na zvýrazněném podkladu. V hlavním směru je omezena rychlost na 70 km/h. Na křižovatce jsou odbočovací pruhy. Od roku 2009 se na této křižovatce stalo celkem 14 nehod. Následky nehod: 1 osoba těžce zraněna, 17 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s nekolejovým vozidlem. Nejčastějšími příčinami nehod je nedání přednosti v jízdě (11x), při odbočování vlevo (2x). 11 nehod se stalo ve dne za nezhoršených klimatických podmínek, 2 nehody se staly ve dne za zhoršených klimatických podmínek. Mezi nebezpečné vlivy patří rozlehlá křižovatka se špatnou přehledností z vedlejších větví.

Návrhy řešení jsou:

 • Vybudování směrových ostrůvků na výjezdech vedlejších větví pro určení rozhraní
 • Doplnění zvýrazňujících prvků na větvích před křižovatkou
 • Zvážení vybudování okružní křižovatky s ohledem na frekvenci odbočujících vozidel z hl. komunikace a projíždějících ve směru vedl. větví
Křižovatka silnice II/360 s ul. Třebíčskou

Přítomní se shodli, že řešení křižovatky je v pořádku, s tím, že stávající vodorovné značení by se mělo obnovit.


Mototrasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i v kraji Vysočina není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. V kraji Vysočina byly vytipovány místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje
Mototrasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Jihlavě, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme kýženého výsledku.