POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Karlovarský kraj 2014

Devátý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Karlovarském kraji v hotelu SPA RESORT SANSSOUCI dne 17.10.2014 v Karlových Varech. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Úvodní řeč si připravil pan Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Následovalo vystoupení pana Bc. Václava Brože, krajského koordinátora BESIPu. V této přednášce jsme se dozvěděli podrobnosti o fungování BESIPu v Karlovarském kraji.

Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení panem Ing. Stanislavem Šlechtou nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.

Dalším přednášejícím byl pan Ing. Jiří Skála, který je předsedou Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. V této přednášce jsme se dozvěděli, jaký zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu má dobře/špatně osvětlená pozemní komunikace.

Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Karlovarském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

 • Úsek silnice II/222 (Počerny)
 • Přechod pro chodce na I/20 v Doubí
 • I/21 Obchvat Velké Hleďsebe
 • Úsek silnice R6, K. Vary – Dvory
 • Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)
 • Mototrasy kraje

Úsek silnice II/222 (Počerny)

Tento úsek silnice je specifikovaný tím, že se jedná o úsek se směrovými protisměrnými oblouky překvapivých poloměrů. Silnice má především význam pro kraj, spojuje Karlovy Vary s městem Chodov. Jedná se o intenzivní obousměrnou trasu do zaměstnání, bez úpravy rychlosti. V tomto úseku se stalo od roku 2009 celkem 14 dopravních nehod, z toho 5 osob bylo těžce zraněno a 7 lehce zraněno. Nejčastějšími druhy nehod jsou střet s pevnou překážkou (celkem 6x), havárie (celkem 4x) a srážka s nekolejovým vozidlem (celkem 3x). Příčinami nehod bývá převážně nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nevěnování se řízení a vjetí do protisměru. Mezi nebezpečné prvky patří protisměrné oblouky malých poloměrů, výškový průběh úseku, stromy kolem silnice. Jako nejideálnější řešení se jeví napřímit úsek, popřípadě provést upozornění na směrový charakter úseku a snížení rychlosti, dále pak zabránit střetu s pevnou překážkou použitím záchytných systémů, zvýraznit směrové vedení a aplikaci protismykových úprav.

 • Přeložka úseku silnice
 • Upozornění na úsek výstražnou SDZ s apelem na přiměřenou rychlost
 • Instalace většího počtu vodících tabulí Z3
 • Instalace záchytného systému v místě pevných překážek
 • Pokládka bezpečnostní protismykové úpravy před a ve směrovém oblouku
Úsek silnice II/222 (Počerny)
Úsek silnice II/222 (Počerny)
Úsek silnice II/222 (Počerny)

Nejlepším řešením v tomto případě je přeložka silnice, bohužel tato varianta je velmi nákladná. S drobnějšími navrženými úpravami všichni přítomní souhlasili, až na jeden názor, že místo osazení zádržným systémem by bylo vhodnější vykácení stromů podél cesty a vytvoření volného prostoru.


Přechod pro chodce na I/20 v Doubí

Přechod se nachází na cca 100m rovném úseku, v blízkosti autobusových zastávek. Je dodatečně osvětlený, bezbariérový. Šířka přechodu je 3m délka cca 6,5m. Silnice, na které se přechod nachází, je spojnicí krajských měst K. Vary, Plzeň, Č. Budějovice. Přechod nepatří mezi místa s velkou nehodovostí. Od roku 2009 došlo na tomto přechodu k 3 nehodám, během kterých byla 1 osoba těžce zraněna a 1 osoba lehce zraněna. Nejčastějšími druhy nehod jsou srážka s chodcem nebo srážka s motorovým vozidlem. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří chodec na vyznačeném přechodu, odbočování vlevo, nevěnování se řízení. Všechny nehody se staly ve dne a za nezhoršených podmínek. Nebezpečné prvky jsou: dlouhé klesání předcházející přechodu, zhoršená přehlednost při zastavení autobusu, vliv klimatických podmínek na sjízdnost. Návrhem na zvýšení bezpečnosti je umístění protismykové vrstvy se zvýrazněním přechodu značkami, popřípadě zvýrazňujícími knoflíky.

 • Protismyková úprava před přechodem pro chodce ve směru klesání nadstandardní délky
 • Zvýraznění přechodu pro chodce ve směru klesání (A11, + výstražná světla S7, příp. zvýrazňujícími knoflíky, v závislosti na viditelnosti nebo klim. podmínkách)
Přechod pro chodce na I/20 v Doubí
Přechod pro chodce na I/20 v Doubí
Přechod pro chodce na I/20 v Doubí
Přechod pro chodce na I/20 v Doubí

Přítomní odborníci dospěli k názoru, že není třeba aplikovat navržená řešení, a to z důvodu zkreslení statistik vzhledem k již provedeným úpravám.


Obchvat Velké Hleďsbe silnice I/21

Extravilánový úsek I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Úsek je specifikovaný protisměrnými oblouky a změnou šířkového uspořádání. Úsek je spojnicí Chebu (R6) s dálnicí (D5). Na úseku se nachází styková křižovatka v dočasném propojení. Maximální rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky je 70 km/h. Od roku 2011 se stalo celkem 13 nehod, při kterých byla 1 osoba těžce zraněna a 8 osob lehce zraněno. Mezi nejčastější druh nehody patří srážka s pevnou překážkou, havárie, srážka s nekolejovým vozidlem. Nejčastější příčinou nehody je nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky. Celkem 11 nehod bylo způsobeno smykem, 7 nehod za mokra a 4 na sněhu, náledí. Mezi nebezpečné prvky patří směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek. Úpravou úseku by mohlo být zvýraznění směrového vedení směrovými tabulemi a zároveň upozornění na změnu stavu šířkového vedení a možnost vzniku smyku za špatných klimatických podmínek.

 • Včasné upozornění na změnu komunikace A6a – zúžená vozovka z obou stran
 • Instalace vodících prvků pro navedení na provizorní komunikaci
 • Upozornění na riziko smyku za mokra, případně instalace přerušovaného světla s aktivací dle povětrnostních podmínek
Obchvat Velké Hleďsbe silnice I/21
Obchvat Velké Hleďsbe silnice I/21
Obchvat Velké Hleďsbe silnice I/21
Obchvat Velké Hleďsbe silnice I/21

Během diskuze se přítomní shodli, že dané úpravy je možno provést, ale veškerý problém je v neukázněnosti řidičů a špatném postupu při projektování silničních staveb.


Úsek silnice R6 (Karlovy Vary – Dvory)

Jedná se o úsek silnice, který je tvořen ostrým směrovým obloukem po dlouhém téměř přímém úseku. Jedná se o spojnici Chebu s K. Vary, součást silnice E48. Úsek je opatřen výstražnou značkou doporučující rychlost 100 km/h, maximální dovolená rychlost je však 130 km/h. Počet nehod od roku 2009 je 31, z toho 1 osoba byla usmrcena, 1 osoba těžce zraněna a 11 osob lehce zraněno. K nejčastějším druhům dopravních nehod patří srážka s pevnou překážkou (22x), srážka s nekolejovým vozidlem (5x). Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, 23 nehod se stalo smykem, 27 nehod se stalo ve směru na K. Vary, 11 nehod se stalo v noci a za zhoršených klimatických podmínek, 10 nehod se stalo ve dne za nezhoršených povětrnostních podmínek, 8 nehod se stalo za dne za zhoršených podmínek. Nebezpečnými aspekty jsou především směrový oblouk nečekaně malého poloměru vůči maximální povolené rychlosti (R=520m, vn = 90kmh-1 při 5%). Nabízí se řešení: instalace proměnného dopravního značení s napojením na meteo hlásku.

 • Instalace proměnného dopravního značení s napojením na meteohlásku A8 (Nebezpečí smyku) + B20a (Max. povolená rychlost 100kmh-1)
Úsek silnice R6 (Karlovy Vary – Dvory)
Úsek silnice R6 (Karlovy Vary – Dvory)

Přítomní se v diskuzi shodli, že stávající značení a opatření jsou v pořádku a mělo by se ponechat bez úprav, popřípadě by mohlo dojít ke zlepšení osvětlení místa.


Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)

Úsek je specifikován protisměrnými oblouky, značně rozdílných poloměrů, maximální rychlost je v daném úseku 90 km/h. V daném úseku se v omezeném množství nacházejí vodící tabule. Silnice je krajského významu a jedná se o spojnici měst Krásno, Horní Slavkov, Loket, Nové Sedlo a Chodov. Od roku 2009 se v daném úseku stalo 28 nehod (za rok 2014 to bylo 8 nehod), 1 osoba byla usmrcena, 4 osoby těžce zraněny, 12 lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je střet s pevnou překážkou (17x), srážka s nekolejovým vozidlem (8x). Nejčastější příčinou nehod bývá nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. 18 nehod se stalo ve dne za nezhoršených povětrnostních podmínek, 5 nehod ve dne za zhoršených klimatických podmínek, 4 nehody v noci za nezhoršených klimatických podmínek. 19 nehod bylo způsobeno smykem. Mezi nebezpečné prvky patří protisměrné oblouky značně rozdílných poloměrů, klimatické podmínky, maximální rychlost. Návrhy řešení mohou být následující: omezení maximální povolené rychlosti, doplnění vodících tabulí do krizových oblouků v obou směrech, pokládka protismykové úpravy před a ve směrovém oblouku.

 • Omezení maximální povolené rychlosti
 • Doplnění vodících tabulí do krizových oblouků v obou směrech
 • Pokládka bezpečnostní protismykové úpravy před a ve směrovém oblouku
 • Důraz na zimní údržbu (údolí, říčka)
Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)
Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)
Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)
Úsek silnice II/209 (Horní Slavkov)

Přítomní se shodli na doplnění vodících tabulí do rizikových oblouků v obou směrech, popřípadě doplnění o vodorovné značení.


Motocyklistické trasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i v Karlovarském není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. V Karlovarském kraji byly vytipovány místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Karlových Varech, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí.