POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Jihočeský kraj 2014

Sedmý díl seriálu Dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Jihočeském kraji v Clarion Congress hotelu dne 25.6.2014 v Českých Budějovicích. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu.

Jihočeský kraj 2014

Úvodní přednášku si připravila paní Ing. Eva Simonová na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Z přednesu vyplynula velmi důležitá myšlenka, že bezpečnost v silničním provozu je celospolečenský problém, a pokud ho takto nezačneme vnímat, jsou veškeré snahy o nápravu téměř zbytečné.

Následovalo vystoupení pana plk. Ing. Lubomíra Veselého, zástupce krajského odboru služby dopravní policie. V této přednášce jsme se dozvěděli o situaci v oblasti dopravních nehod a jejich následků v Jihočeském kraji.

Státní fond dopravní infrastruktury v zastoupení panem Ing. Stanislavem Šlechtou nám představil příspěvkové programy a rozpočty na tyto programy. Dále nás seznámil s nejčastějšími chybami, kterých se dopouštíme v žádostech o příspěvky. Při kontrole žádostí o příspěvky mělo téměř 53 % žádostí vážné nedostatky. Každou žádost můžete konzultovat buď přímo se SFDI nebo s CDV v.v.i.


Po přestávce otevřel 2. blok Dopravní snídaně pan Ing. David Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Jihočeském kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

  • Úsek silnice I/3 (u Nažidel)
  • Křižovatka silnic II/603 a II/146
  • Křižovatka na silnici III/00354
  • Motocyklistické trasy kraje

Úsek silnice I/3 u Nažidel

Tento úsek silnice je specifikovaný dvojicí směrových oblouků v údolí, na které navazuje delší klesání, při klesání z kopce je jeden oblouk zřejmý, druhý oblouk už většinou řidič nepředpokládá. Silnice je součástí Evropského tahu, který je trasován ze Švédska do Itálie, jedná se o spojnici mezi městy České Budějovice a Linz. V údolí se projevuje vliv zhoršených klimatických podmínek. Doplňující informace: v úseku je omezena maximální rychlost na 70 km/h v úsecích klesání. Co se týká nehodovosti místa od roku 2009, to znamená v období posledních 5 let, došlo v daném místě k 8 nehodám, kdy byla 1 osoba usmrcena, 2 těžce zraněny a 5 lehce zraněno.

Nejčastějším druhem dopravních nehod je zde srážka s nekolejovým vozidlem nebo srážka s pevnou překážkou. Příčinami nehod jsou jak klimatické vlivy, tak i nepřiměřená rychlost, jízda po nesprávné straně vozovky nebo nevěnování se řízení vozidla. Nebezpečnými prvky v tomto úseku jsou především směrový oblouk malého poloměru v údolí, v návaznosti na velké podélné sklony, návrhová kategorie komunikace a šířkové uspořádání komunikace bez zpevněné krajnice.

Nabízí se tyto varianty řešení: výstavba rychlostní komunikace, kdy se převede hlavní tranzitní doprava mimo tuto rizikovou oblast, nebo přestavba stávajícího úseku na příznivější parametry, popřípadě doplnění úseku upozorňujícím dopravním značením, optickou brzdou v rámci klesání nebo protismykovou úpravou povrchu.

Úsek silnice I/3 u Nažidel
Úsek silnice I/3 u Nažidel
Úsek silnice I/3 u Nažidel
Úsek silnice I/3 u Nažidel

Správce silnice se rozhodl, že nechá daný úsek posoudit, ale zatím neuvažuje o větších úpravách.


Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic

Jedná se o úrovňovou křižovatku, která je specifická tím, že je umístěna z jedné strany za horizontem. Silnice II/603 je souběžná se silnicí I/3 propojení obcí podél I/3 s Č. Budějovicemi. Silnice II/146 tvoří spojnici města Hluboká n. V. se silnicí I/3 (Praha – ČB) a dále městem Lišov; po dostavbě D3, přivaděč na dálnici. Křižovatka je bez připojovacích pruhů, špatný rozhled křižovatky je řešen pomocí zrcadel. Maximální rychlost je 70 km/h.

Na tomto místě došlo od roku 2009 celkem k 8 nehodám, při kterých byly 2 osoby těžce zraněny a 12 lehce zraněno. Nejčastějším druhem dopravních nehod je srážka s nekolejovým vozidlem, popřípadě srážka s pevnou překážkou. Příčinami nehod bývá převážně nedání přednosti v jízdě nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti. Zajímavostí je, že 6 nehod se stalo během dne za nezhoršených povětrnostních podmínek. Nebezpečnými prvky daného místa jsou: křižovatka se nachází u výškového oblouku, nevhodné úhly napojení větví, autobusová zastávka v blízkosti křižovatky. V rámci návrhu se nabízí varianta vybudování okružní křižovatky nebo úprava výškového vedení, kdy by byl zajištěn dostatečný rozhled ze všech stran příjezdu.

Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic
Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic

Přítomní se shodli na tom, že je vhodné křižovatku upravit vybudováním okružní křižovatky, popřípadě jiným řešením, které by zajistilo plynulost dopravy.


Křižovatka na silnici III/00354

Další úrovňová křižovatka, která je specifická tím, že se u ní nachází dvě křižovatky ve značné blízkosti, z toho jedna je umístěna v oblouku zatáčky. Od roku 2009 se na tomto úseku stalo 7 nehod, z toho byla 1 osoba usmrcena a 5 osob lehce zraněno. Nejčastějším druhem nehody je srážka s nekolejovým motorovým vozidlem. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nedání přednosti v jízdě, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti a předjíždění odbočovacího vozidla. Nebezpečné prvky daného místa: hlavní komunikace se nachází v oblouku, maximální povolená rychlost, která odpovídá extravilánu, a omezený rozhled.

Jednou z variant řešení je, že by se spojili dvě odsazené křižovatky na jednu průsečnou, popřípadě v rámci lokálních úprav je možné posunutí, popřípadě protažení propustku, nebo u druhé křižovatky posunutí křižovatky do míst s lepším rozhledem, dále také odstranění vegetace pro zajištění rozhledových poměrů.

Křižovatka na silnici III/00354
Křižovatka na silnici III/00354
Křižovatka na silnici III/00354
Křižovatka na silnici III/00354

Přítomní se shodli, že nedojde k rozsáhlejším úpravám křižovatky, ale spíše k těm drobnějším úpravám. Např. aplikace psychologických brzd, dále snížení rychlosti a prořezání vegetace okolo silnice.


Motocyklistické trasy kraje

Tak jako v každém kraji, tak i v Jihočeském není výjimkou návrh bezpečnostních opatření pro motocyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou poměrně lehce zranitelní, a proto bychom měli věnovat pozornost jejich bezpečnosti. V Jihočeském kraji byly vytipovány místa na osazení speciálního zádržného systému vyvinutého speciálně pro ochranu motocyklistů. Vybrali jsme převážně oblouky na oblíbených motocyklistických trasách (viz mapka).

Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje
Motocyklistické trasy kraje

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na Dopravní snídani v Českých Budějovicích, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme bezpečné infrastruktury.