Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ je každoroční cyklus celospolečensky významných konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Na Dopravních konferencích se setkávají špičkoví odborníci na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost v dopravě, spolu se zástupci statní správy a samosprávy, s vlastníky a správci komunikací a také s policisty z odborů služby dopravní policie. Účastnit se mohou i lidé z řad široké veřejnosti, kterým bezpečnost na komunikacích není lhostejná a mají k ní co říci.

Hlavní myšlenkou Dopravních konferencí je vzájemná diskuze zúčastněných k trendům v oboru bezpečné dopravní infrastruktury, k řešení rizikových a nehodových lokalit na našich komunikacích a prezentace nových technologií spojených s dopravou. Jde nám především o vzájemnou komunikaci všech zúčastněných, která povede ke konkrétním cílům a výsledkům a k tomu, aby se bezpečnost na našich komunikacích skutečně zvýšila. Cílem Dopravních konferencí je pak zúčastněné spojit v jednu skupinu osob s vizí bezpečného dopravního prostoru.

Ostatně, jak dodávají sami zúčastnění, vstřícná komunikace je pro všechny zúčastněné největším přínosem Dopravních konferencí. Možnost prezentovat vlastní projekty, stanoviska a názory a seznámit ostatní instituce a orgány státní správy či kooperující firmy s jejich zněním, výstupy a problémy je nesmírně důležitá.

V letošním roce 2017 proběhne již pátý ročník Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ. V rámci předchozích čtyř ročníků vznikly na jednotlivých Dopravních konferencích (v minulosti na Dopravních snídaních) velmi plodné diskuze a výměny názorů, které přinesly konkrétní výsledky, především v realizaci opatření na rizikových a nehodových místech představených na Dopravních konferencích.

Naším cílem je každým rokem Dopravní konference posunout na další úroveň, tak aby byly opravdovým přínosem v rámci budování bezpečné dopravní infrastruktury, aby byly spojeny s mediálními výstupy, pravidelným a sledovaným obsahem a s hledáním nejlepších a nejinovativnějších cest k budování bezpečného dopravního prostoru.

Ve spolupráci s BESIPEM se chceme i nadále zaměřit na konkrétní problémy v daném kraji. Chceme klást důraz na propagaci národní strategie bezpečnosti silničního provozu a na výsledky jejího plnění v jednotlivých krajích. Pro každý kraj vždy připravujeme analýzu konkrétních problémů a návrhy možných řešení.

V minulých letech jsme v ČR zaznamenali vzrůstající počet vážných následků dopravních nehod, který v mnoha případech také souvisel s nepříliš bezpečnou dopravní infrastrukturou. Tento vzrůstající trend se snad zastavil v minulém roce 2016, kdy na našich komunikacích zemřelo nejméně lidí od roku 1961! Je to zcela jistě způsobeno i tím, že se o dopravní nehodovosti u nás začíná konečně veřejně hovořit a lidé si vážné následky dopravních nehod začínají uvědomovat a pomalu se i sami snaží svým chováním na komunikacích jejich počet snížit. A ke snižování vážných následků dopravních nehod přispívají i Dopravní konference.

Hlavním tématem Dopravních konferencí je upozornit na riziková a nehodová místa na komunikacích jednotlivých krajů a představit prvotní směr možné realizace opatření na těchto místech.

Termíny a organizace projektu

Organizace Dopravních konferencí bude v letošním roce probíhat již tradičně stejným způsobem jako v minulých letech. Každá z konferencí bude mít stanovený program. Konference budou rozděleny do třech hlavních bloků.

První blok Dopravní konference bude věnován prezentacím BESIPU, Týmu silniční bezpečnosti, Centru dopravního výzkumu, v.v.i. a Policii ČR.

Druhý blok Dopravní konference bude začínat analýzou rizikových míst projednávaných na Dopravních konferencích (Dopravních snídaních) v roce 2014, 2015 a 2016. Bude představen aktuální stav a vývoj opatření na těchto místech. Dále bude následovat prezentace zaměřená na představení dalších „nových“ rizikových míst na komunikacích příslušného kraje, u nichž bude opět nastíněn i možný návrh opatření včetně grafických vizualizací. U každého místa se představí několik možných návrhů řešení a tato řešení zhodnotí přítomní odborníci a zástupci významných institucí, zabývajících se problematikou bezpečnosti v dopravě.

Třetí blok Dopravní konference bude převážně určen pro partnery, kteří by zde měli prezentovat svůj přínos pro zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury (např. ArcelorMittal a.s., Pojišťovna Generali a.s., DEKRA CZ a.s.).

Z celé konference bude vytvořen podrobný výstup, který bude zveřejněn na webových stránkách Dopravní snídaně.

Konference se bude konat vždy v prostředí kongresového hotelu. Tak aby bylo zajištěno odpovídající prostředí, občerstvení a kuloárové prostory. Program bude moderován profesionálním a zkušeným televizním moderátorem. Ke každé konferenci bude vydán samostatný katalog. Katalog bude obsahovat příspěvky odborníků související s dopravní infrastrukturou a dále pak prezentace firem a institucí, podporujících program konference.

 

14 KRAJŮ - 14 KONFERENCÍ

Zastoupení institucí, společností a orgánů státní správy.

• CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.

• ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

• SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

• BESIP

• POLICIE ČR

• ODBORY DOPRAVY MAGISTRÁTŮ MĚST

• ODBORY DOPRAVY KRAJSKÝCH ÚŘADŮ

• TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI

• STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

• ODBORNÍCI Z VYSOKÝCH ŠKOL

• ODBORNÉ FIRMY