Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Křižovatky u přejezdu ve Zlíně

Kraj: Zlínský Číslo místa: 2017_ZLK_003

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2017:

Popis místa

Jde o uskupení křižovatek místních komunikací v sousedství železničního přejezdu ve Zlíně. Komunikace tvoří obsluhu rezidenčního celku Zlína s napojením na komunikace vyšších tříd. Přednost na křižovatkách je určena dopravním značením. Vzájemná blízkost křižovatek ovlivňuje průjezdnost sousedních křižovatek. Komunikace jsou obousměrné, bez vodorovného dopravního značení. Železniční přejezd je vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor a bílého světla. Přejezd je na regionální trati ze Zlína do Vizovic.

Rizikovost místa

 Tvorba čekacích front s vlivem na sousední křižovatky, a především na volný železniční přejezd.

Nehodovost místa 01/2011-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 0, TZ 0, LZ 2, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

858 000 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa

Rizikové místo: 

ŘEŠÍ SE - Křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova v Kroměříži

Kraj: Zlínský Číslo místa: 2017_ZLK_002

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2017:

Popis místa

Jde o průsečnou křižovatku ulic Havlíčkova, Albertova a Za Květnou zahradou v Kroměříži. Hlavní komunikace (ul. Havlíčkova) je tvořena silnicí III/43215 a je mírně směrově lomena. Je zde příjezd k léčebně a nemocnici. Vedlejší komunikace jsou místní sběrnou komunikací (ul. Albertova) a obslužnou komunikací (ul. Za Květnou zahradou). Vedlejší komunikace jsou od sebe mírně směrově odsazeny a mají různé šířky. Ulice Albertova je páteřní komunikací v jihozápadní části města Kroměříž, ulice Za Květnou zahradou je obslužnou komunikací okolo areálu Květné Zahrady (UNESCO) a je zde možnost podélného parkování. 

Rizikovost místa

Chybějící vodorovné dopravní značení, odsazení vedlejších větví, dlouhý přechod pro chodce.

Nehodovost místa 01/2011-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

9 379 000 Kč

Vývoj místa

 09/2017

Dostálek Václav, referent oddělení dopravy Městský úřad Kroměříž –  nejlepší varianta světelně řízené křižovatky, na kterou se zpracovává již projekt. 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Úsek silnice II/523  Větrný Jeníkov – Bílý Kámen

Kraj: Vysočina Číslo místa: 2017_VYS_003

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2017:

Popis místa

Úsek dvoupruhové komunikace v extravilánu s množství směrových oblouků s krátkými mezipřímímy úseky nacházející se ve větší části v lesním terénu. Nachází se zde několik oblouků menšího poloměru než u ostatní ch oblouků vymezeného úseku. Niveleta komunikace proměnlivá. Silnice II/523 má krajský význam, tvoří spojnici Humpolce (I/34,D1) s Jihlavou (I/38) přes Větrný Jeníkov (II/131, D1). Bývá ale využívána jako objízdná trasa při komplikacích na dálnici D1. V roce 2015 proběhla rekonstrukce povrchu komunikace. Úsek je charakterizován lesním úsekem se směrovými oblouky různého smyslu a menšího poloměru s mezilehlými přímými úseky. 

Rizikovost místa

Oblouky menšího poloměru oproti ostatním, omezená přehlednost, lesní úsek, pohyb zvěře.

Nehodovost místa 01/2011-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 35 (Ú 2, TZ 1, LZ 16, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

53 715 000 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Křižovatky na silnici I/50 u obce Veletiny

Kraj: Zlínský Číslo místa: 2017_ZLK_001

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2017:

Popis místa

Jedná se o dvě extravilánové křižovatky na obchvatu obce Veletiny ležící na silnici I/50. Silnice I/50 je v úseku dvoupruhovou komunikací. Samotné křižovatky jsou úrovňové a slouží jako napojení obce Veletiny a okolních obcí na silnici I/50. Silnice I/50 je v uvedeném úseku charakterizována dvojicí protisměrných oblouků s poloměry, které odpovídají maximální dovolené rychlosti. 

Rizikovost místa

Překračování rychlosti na hlavní komunikaci, význam hlavní komunikace a s tím související intenzita provozu, pohyb pěších a cyklistů.

Nehodovost místa 01/2011-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 9 (Ú 1, TZ 3, LZ 9, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

40 009 000 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích

Kraj: Vysočina Číslo místa: 2017_VYS_002

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2017:

Popis místa

Průsečná křižovatka silnic II/351 a II/399 v intravilánu na krátkém průtahu silnice obcí Dalešice. Silnice II/351 tvoří spojnici Třebíče se silnicí II/399 a dále po silnici II/399 na silnici II/152 směrem na Dukovany a Moravský Krumlov. Silnice II/399 tvoří spojnici Náměště n. Oslavou (I/23) se Znojmem (I/38, I/53), má severojižní trasování a protíná několik silnic II. tříd. Silnice III/15245 (vedl. větev) tvoří spojnici obce Hrotovice se silnicí II/399 ve směru na Náměšť n.O. a také spojnici s obcí Dalešice.
Hlavní dvoupruhová komunikace II/351-II/399 je v mírném směrovém oblouku a mírném údolnicovém oblouku. 

Rizikovost místa

Rychlost na průtahu obcí, délka přechodu pro chodce.

Nehodovost místa 01/2011-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 10 (Ú 0, TZ 0, LZ 14, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

6 006 000 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa