Rizikové místo: 

ŘEŠÍ SE - Křižovatky na silnici II/150 u Kralic na Hané a Hrdibořic

Kraj: Olomocký Číslo místa: 2018_OLK_003

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2018:

 

Popis místa

Dvojice průsečných křižovatek v extravilánu vzdálených od sebe cca 2,5km nacházející se na silnici II/150 a křižující komunikace III. třídy (III/3677 a III/4344)
Silnice II/150 tvoří v úseku spojnici Prostějova s Přerovem s pokračováním na Boskovice nebo Bystřice p. Hostýnem. Mezi Prostějovem a Přerovem protíná sídla Dub n. Moravou, Brodek u Přerova a Rokytnici. Je vedena v západovýchodním trasování a protíná silnici II/435 spojující Olomouc s Kojetínem. Křižující silnice III/3677 tje místního významu a tvoří spojnici městyse Kralice na Hané a obce Vrbátky. Silnice místního významu III/4344 tvoří spojnici obcí Hrdibořice, Biskupice a Klopotovice s napojením na silnici II/150 a silnici II/434 (Přerov-Tovačov-Troubky-Přerov).

Rizikovost místa

Rychlost vozidel na hlavní komunikaci, psychologické vnímání křižovatky.

Nehodovost místa 01/2013-01/2018

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 14, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

14 453 200 Kč

Vývoj místa

03/2018

Mgr. František Pěruška vedoucí oddělení sil. hospodářství Krajský úřad – Neslíbím nic, projekt je v podstatě připravený, v současné době probíhá stavební řízení a do konce roku musí být podána žádost na financování z fondů. Možná realizace stavby 2019,2020.

Mapa místa

Rizikové místo: 

ŘEŠÍ SE - Přechod pro chodce na ul. Štúrově

Kraj: Hl. město Praha Číslo místa: 2018_PHA_003

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2018:

 

Popis místa

Přechod pro chodce na ulici Štúrově na rozhraní Krče a Lhotky. Ulice Šturova je tvořena místní sběrnou komunikací pro sídliště Krč a kolonií Tempo. Ulice Štruova navazuje na ulici Zálesí -> Vídenskou -> Jižní Spojku, a na druhé straně ul. Libušskou do městské části Libuš, Písnice a Dolní Břežany. Přechod pro chodce leží u stykové křižovatky s ulicí V Štíhlách, která tvoří Sběrnou komunikaci pro Sídliště Krč, propojku s ul. Vídeňskou (sil. II/603) a jeden z příjezdů do supermarketu. Přechod leží na hlavní komunikaci (ul. Šturova), mezi autobusovými zastávkami a křižovatkou s ulicí V Štíhlách, veden přes dva průběžné jízdní pruhy a levý odbočovací pruh. Zajišťuje pěší dostupnost především zastávek s parkovištěm, supermarketem a sídlištěm Krč.
Ve vzdálenosti cca 100m se nachází křižovatka se SSZ a dalším přechodem.
Přechod navazuje na zakončení nároží křižovatky, a začátek zálivu autobusové zastávky, je označen standardním VDZ, zvýrazněným SDZ, varovným a signálním pásem ovšem bez vodící linie, kontrastně osvětlen a osazen zvýrazňujícími knoflíky.
Komunikace je v místě směrově a výškově přímá. Rychlost standardní v obci.

Rizikovost místa

Délka přechodu a význam komunikace.

Nehodovost místa 01/2013-01/2018

Celkem nehod řešených PČR - 25 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

10 442 200 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Křižovatka ulic Ocelářská a K.Konrada

Kraj: Hl. město Praha Číslo místa: 2018_PHA_001

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2018:

 

Popis místa

Křižovatka místních komunikací tvořena ulicemi Ocelářská a Kurta Konráda v Praze-Vysočanech.
Přednost není určena ani SDZ nebo SSZ. Platí přednost zprava. Ulice Ocelářská je místní obslužná, obousměrná, zaústěna do ulice Českomoravské, která tvoří sběrnou komunikaci s napojením na ul. Čuprovu a Průmyslovou. Současně je z ulice Ocelářské jeden z vjezdů a výjezdů do garáží obchodního centra Harfa. Ulice je ve směrově i výškově přímé, šířkově umožňuje vjednom směru parkování vozidel podél obrubníku, oboustranné chodníky, jednostranné osvětlení. Omezen pohyb nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy. Úhel křížení s ulicí Konráda Kurta činí 90°.
Ulice Kurta Konráda je jednosměrná na obou větvích křižovatky, ve vstřícném směru pokračování. Jedná se o obslužnou komunikaci rezidenčního celku, navazující na ulice Sokolovská a Českomoravská. Jedná se také o jeden z výjezdů ze systémů jednosměrných komunikací rezidenčního celku. V ulici je umožněno parkování vozidel po obou stranách vozovky, komunikaci lemují oboustranné chodníky. V místě křížení s ulicí Ocelářskou jsou umístěny přechody pro chodce.

Rizikovost místa

Režim křižovatky a psychologická přednost, parkující vozidla u křižovatky.

Nehodovost místa 01/2013-01/2018

Celkem nehod řešených PČR - 51 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

668 500 Kč

Vývoj místa

 

 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Křižovatka ulic Horňátecká a Žernosecká

Kraj: Hl. město Praha Číslo místa: 2018_PHA_002

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2018:

 

Popis místa

Styková křižovatka na ulici Horňátecké (Ústecké) a Žernosecké v Kobylisích.
Ul. Horňátecká je čtyřpruhová směrově dělená sběrná místní komunikace, tvoří páteřní komunikaci části Kobylisy, navazuje na ul. Zenklovu a také na sil. II/608 a MÚK D8 (Zdiby). Jedná se původní výjezd na Ústí nad Labem z Prahy.
Ulice Žernosecká je dvoupruhová sběrná místní komunikace lemující severně městskou část Kobylisy tvořenou sídlištním celkem. Propojuje ulice Horňáteckou a Ďáblickou. Křižovatka má přednost určenou svislým značením P4 – Dej přednost v jízdě.
Hlavní komunikace (Horňátecká) má vždy dva průběžné jízdní pruhy, z nichž jeden současně pro odbočení (levé, pravé). Hlavní komunikace je v mírném směrovém oblouku. Rychlost je standardní v obci 50km/h. V blízkosti křižovatky jsou zálivy autobusových zastávek. Přechody přes hl. komunikaci u této křižovatky nejsou. Sousední křižovatky jsou ve vzdálenosti 90m a 200m. Bližší křižovatka tvoří také výjezdy MHD (bus+tram) z konečných zastávek.
Vedlejší komunikace má samostatné řadicí pruhy pro jednotlivé odbočení, výjezd z křižovatky je jednopruhový. Pře vedlejší větev je veden dlouhý přechod pro chodce (cca20m). Podél ulice Žernosecké jsou vedeny oboustranné chodníky a po jedné straně také cyklostezka. Ve vzdálenosti cca 40m je výjezd z čerpací stanice pohonných hmot.

Rizikovost místa

Intenzity na hl. kom. a související křižovatkové pohyby.

Nehodovost místa 01/2013-01/2018

Celkem nehod řešených PČR - 43 (Ú 0, TZ 1, LZ 11, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

12 447 700 Kč

Vývoj místa

11/2018

V první fázi bychom nechali prověřit, jestli v této lokalitě nejsou ještě nějaké další záměry, tato oblast je považována k dalšímu rozvoji, musíme prověřit další souvislosti, které by do toho v horizontu několika let vstoupily. Bereme to jako příjemný vklad a do příštího roku si připravíme informace k tomu, jakým směrem se můžeme posunout dále. 

Mapa místa

Rizikové místo: 

NEŘEŠÍ SE - Úsek silnice III/2385 u obce Velká Dobrá 

Kraj: Středočeský Číslo místa: 2018_SČK_003

Přehledný vývoj místa: 

 

Stav v roce 2018:

 

Popis místa

Průsečná křižovatka silnic III/10145 a III/00719 v extravilánu nedaleko Buštěhradu. Křižovatka je součástí mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D7. Exit 9 Bouchalka tvoří napojení oblasti severně od exitu s dálnicí D7. další exit na dálnici D7 je vzdálen 10km. Silnice III/10145 spojnice exitu dálnice s obcí Stehelčeves, skrze kterou prochází silnice II/101 spojující Kladno s Kralupy nad Vltavou. Na silnici III/10145 je v blízkosti křižovatky napojena odpočívka s ČSPH a restaurací. Silnice III/00719 tvoří spojnici Buštěhradu s dálnicí D7 (směr Chomutov) s obcí Libochovičky. Hlavní komunikaci tvoří silnice III/00719 , která je dvoupruhová, v místě MÚK rozšířená o levé odbočovací pruhy. V místě křižovatky je směrově mírně lomená ve směrově přímém úseku, v křižovatce dochází také k významné redukci šířky hlavní komunikace. Rychlost na hlavní neomezena, přídatný pruh pro odbočení z hlavní pouze z mostu nad dálnicí D7. Přednost určena SDZ P4 – Dej přednost v jízdě. Vedlejší komunikace dvoupruhová, s krátkými pruhy pro pravé odbočení vymezené vodorovným značením. Křižovatka se nachází ve vrcholovém oblouku s razantnějším stoupáním od Dálnice D7 ve směru na Prahu.

Rizikovost místa

Kombinace směrového vedení a přítomnost pevných překážek.

Nehodovost místa 01/2013-01/2018

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 3, LZ 13, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 844 000 Kč

Vývoj místa

11/2018

Ludmila Poupětová, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  - V současné době k tomuto místu nemáme žádné opatření a budeme se tímto místem zabývat. Pravděpodobně zadáme studii k tomuto místu a poté budeme řešit další možnosti.

Mapa místa