Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Ústecký kraj, 2017

5. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Ústecký kraj uskutečnil 27. 4. 2017 v Ústí nad Labem. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 50 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělil mimo jiné hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

 

 • 1. BLOK KONFERECNCE

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:

BESIP - Jan Pechout (Aktuální kampaně BESIP, revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - NSBSP).

Policie ČR - plk. Jiří Ušák (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2017, nejzávažnější dopravní nehody a priority PČR).

CDV v. v. i. - Mgr. Zuzana Strnadová ((Ne)bezpečnost silnic II. a III. tříd, revize NSBSP 2017 – 2020, Směrnice „Bezpečná infrastruktura“ a její nástroje).

Tyto prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

 • 2. BLOK KONFERENCE

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2016

 U těchto míst z Ústeckého kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat:

Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. Podrobnosti k místům naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a název místa.

 • Úsek silnice I/13 v Jílovém - Martiněvsi.

2015 – proběhla instalace betonových svodidel, zásadního opatření. Nicméně vývoj opatření neskončil.

2017 – ŘSD zde dále plánuje aplikaci bezpečnostní protismykové úpravy.

2017 – obec Jílové má připravenu projektovou dokumentaci, která řeší narovnání oblouku a umístění BUS zastávek -> vydáno stavební povolení, termín realizace zatím není znám.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice – opatření je realizováno

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice

Vývoj opatření:

2016 – zpracování projektové dokumentace na umístění záchytného systému – betonových svodidel.

Opatření má pravděpodobně vysoký psychologický účinek na projíždějící řidiče a vedlo ke zklidnění dopravy v tomto místě.

Z tohoto důvodu se o dalších opatřeních (bezpečnostní protismyková úprava, balisety) zatím neuvažuje.

Dopravní nehodovost v období 11/2016 – 03/2017 – bez nehody šetřené Policií ČR.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic – opatření se připravuje

Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic

Vývoj opatření:

2016 – proběhla úprava vodorovného dopravního značení na silnici I/8 od Prahy -> umístění piktogramů pro rozdělení jízdních směrů.

2017 -  probíhá rekonstrukce sousedních mostů 8-049 a 8-050 včetně opravy povrchů.

2017 – v rámci rekonstrukce mostů by se zde měla provést úprava dopravního značení -> zpracovává se finální verze dokumentace k dopravnímu značení včetně možnosti umístění baliset -> Policie ČR chce finální verzi připomínkovat.

Pan Karel Melzer z provozního úseku ŘSD Správa Chomutov doplnil, že příjezd od Ústí nad Labem, kde by ŘSD mělo odklonit dopravu ve směru od Teplic na Bílinu, tak toto opatření bude provizorní, protože je odsouhlaseno, že zde bude umístěn připojovací pruh ve směru od Prahy. K připojovacímu pruhu bude zpracována projektová dokumentace.

 Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov – opatření se připravuje

Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov

Vývoj opatření:

2016 – proběhla výměna asfaltového souvrství, což vedlo ke zlepšení protismykových vlastností.

2017 - v úseku Ludvíkovice – Huntířov se zpracovává dokumentace k položení bezpečnostní protismykové úpravy na vybraná místa -> místa byla vybrána na základě nehodovosti.

2017 – silniční správní úřad bude s majiteli sousedních pozemků řešit zamezení stoku vody na komunikaci.

2017 – ŘSD zvažuje umístění proměnlivého dopravního značení napojeného na meteohlásku, které bude řidiče v případě nepříznivých klimatických podmínek upozorňovat na nebezpečí či sníží rychlost.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Směrový oblouk na silnici I/27 u obce Pšov opatření se připravuje

Směrový oblouk na silnici I/27 u obce Pšov

Vývoj opatření:

2015 – provedena úprava vodorovného dopravního značení, umístění baliset a směrových tabulí. Ve větší vzdálenosti od oblouku realizovány opticko-psychologické brzdy a snížená dovolená rychlost svislým dopravním značením postupně až na 30 km/hod.

Umístění svodidla na vnější straně oblouku není možné kvůli majetkoprávním vztahům a umístěnému sjezdu.

2016 -  zpracována studie obchvatu Pšova, která řeší i tento oblouk -> realizace obchvatu nejdříve za 5 let.

2017 – proto zde ŘSD zvažuje aplikaci BPÚ a úpravu příčného sklonu oblouku.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Přechod pro chodce na silnici I/13, Klášterec nad Ohří – opatření se připravuje

Přechod pro chodce na silnici I/13, Klášterec nad Ohří

Vývoj opatření:

2016 – město Klášterec n. O. nechalo zpracovat projektovou dokumentaci DUR a DSP k novému přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem.

2017 – nový přechod pro chodce by se měl realizovat.

2017 – ŘSD připravuje rekonstrukci povrchu komunikace -> čeká na město Klášterec n. O. tak, aby tyto akce spolu nekolidovaly.

Pan Stanislav Pechout, člen Rady města Klášterce nad Ohří potvrdil, že město bude letos opatření u tohoto přechodu realizovat. Akce proběhne v koordinaci z ŘSD. Město zde vybuduje nový přechod a ŘSD následně opraví komunikaci.

Pan Karel Melzer z provozního úseku ŘSD Správa Chomutov doplnil, že ŘSD v rámci opravy komunikace upraví i vodorovné dopravní značení, zúží se jízdní pruhy a dojte tak zde i k psychologickému zklidněné dopravy.

 Okružní křižovatka pod Větruší, Ústí nad Labem – opatření se připravuje

Rizikový příjezd k okružní křižovatce pod Větruší, Ústí nad Labem od silnice I/30.

Realizované opatření pomocí dopravního značení na silnici I/30 před odbočením vpravo k okružní křižovatce pod Větruší, Ústí nad Labem

Vývoj opatření:

2016 – zprovoznění posledního úseku dálnice D8 -> vedlo k podstatnému snížení intenzit dopravy v tomto místě.

2016 - ve směru od Děčína bylo na silnici I/30 doplněno dopravní značení, upozorňující odbočující řidiče na riziko přejíždění nákladních vozidel do pravého jízdního pruhu.

2016 – řešila se úprava režimu světelného signalizačního zařízení SSZ v křižovatce na silnici č. I/30 - oddělení dopravních toků z jednotlivých směrů (od Prahy a od Děčína) -> město Ústí n. L. se úpravě brání -> silniční správní úřad bude s městem dále o úpravě jednat.

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí oddělení pozemních komunikací z Krajského úřadu Ústeckého kraje dodal aktuální informaci, že město Ústí nad Labem již zadalo přepočet signálního plánu na křižovatce na silnici I/30. Cílem změny signálního plánu bude oddělení plných zelených signálů v křižovatce od Děčína a Prahy.

 Úsek silnice I/15 u Libčevsi – opatření se připravuje

Úsek silnice I/15 u Libčevsi

Vývoj opatření:

2017 – informace z ŘSD -> mělo by zde dojít ke snížení dovolené rychlosti a k provedení dendrologického posudku stromů v blízkosti komunikace a posouzení možnosti jejich vykácení.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Železniční přejezd P3540 ve Šluknově – opatření se připravuje

Železniční přejezd P3540 ve Šluknově

Vývoj opatření:

2015 -  proběhla kompletní rekonstrukce tohoto úseku komunikace, doplněno vodorovné dopravní značení - vodící pruhy, středová čára.

2016 – vyjádření SŽDC -> nepřipravuje se vyšší zabezpečení přejezdu, současné zabezpečení splňuje normy.

2017 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje přislíbila zahájit jednání o úpravě svislého a vodorovného dopravního značení (SDZ v retroreflexním provedení, umístění příčných pruhů na komunikaci před přejezdem).

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace v Teplicích – opatření se připravuje

Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace v Teplicích

Vývoj opatření:

2016 - město Teplice se zabývalo zpracováním projektové dokumentace na okružní křižovatku, tak jak bylo navrženo na Dopravní konferenci   -> došlo se k závěru, že okružní křižovatka by zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy -> musí zde zůstat světelné signalizační zařízení SSZ zapnuté 24 h denně -> při výpadcích SSZ zde ale dochází k nehodám.

2016 - město Teplice mělo řešit úpravu mezičasů a intervalů na SSZ -> nejsou známy informace, zda se tak stalo.

Řešením by byl východní obchvat Teplic -> realizace v nedohlednu.

2017 – ŘSD se zde pokusí zpracovat studii řešení křižovatky a následně vstoupí do jednání s městem Teplice.

Bc. Hynek Hanza, 1. náměstek primátora města Teplice řekl, že hlavním problémem není křižovatka samotná ale řidiči. Světelná signalizace zde běží 24 hodin denně, ale není respektována. Toto by měla ale řešit Policie. Řidiči nerespektují, když mají zelený signál a nemohou křižovatkou projet, že do ní nesmí vjíždět.

 Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice – zatím není řešeno

Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice

Vývoj opatření:

2017 - přechod stále není řešen -> úzce spojen s dalším rizikovým místem - sousední světelnou křižovatkou ve směru do centra města (viz. výše Křižovatka silnice I/13 a místní komunikace v Teplicích), která se i díky pohybu chodců přes tento přechod ucpává.

Prvotní krok k řešení přechodu by mělo udělat město Teplice. Není známo, že by město Teplice připravovalo řešení tohoto přechodu. ŘSD projektovou dokumentaci k tomuto přechodu nezpracovává.

2017 - ŘSD připravuje rekonstrukci komunikace v tomto úseku a v rámci rekonstrukce zde přislíbilo udělat dočasnou úpravu vodorovného dopravního značení VDZ před přechodem - zkrácení jízdního pruhu šrafami pomocí VDZ, umístění baliset před předpokládaným budoucím středovým ostrůvkem (příprava na finální opatření, které musí řešit město Teplice).

Pan Jaroslav Kubera, primátor města Teplice řekl, že záleží na úhlu pohledu, jak se na toto místo díváme. Pokud by zde auta před přechodem nezastavovaly, tak auta jedoucí od Červeného kostela do ulice Doubravské, tak ty by tam nikdy nevjely (z důvodu vysoké intenzity dopravy). Co se týká samotných přechodů, tak bohužel chodci se dnes neobtěžují se před přechodem rozhlédnout a myslí si, že mají na přechodu absolutní přednost před vozidly. Policie se tak snaží přechody pro chodce omezovat. Město Teplice chystá rekonstrukci komunikace na druhou stranu od křižovatky ulic Okružní a Masarykovy třídy do centra Teplic (předchozí rizikové místo). Tam budou všechny přechody osvětlené. Pokud nebude vybudován obchvat Teplic, tak doprava v tomto místě bude vždycky problematická. Doprava narůstá a bude narůstat.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Křižovatka na silnici I/27 u Žatce

Jde o stykovou křižovatku na silnici I. třídy č. 27 s ulicí Husovou v extravilánu u Žatce. Hlavní komunikace silnice I/27 je dvoupruhová směrově nedělená komunikace ve směrovém oblouku bez přídatných pruhů. Rychlost zde není omezena místní úpravou. Vedlejší komunikace ulice Husova je dvoupruhová komunikace se směrovacími ostrůvky a předností určenou pomocí dopravního značení P4 – Dej přednost v jízdě. Ve směru od Mostu dochází ke snížení počtu jízdních pruhů na konci stoupání. V blízkosti křižovatky je sjezd na účelovou komunikaci a čerpací stanice pohonných hmot, ke které je příjezd přes ulici Husovu.

Nebezpečné vlivy zde jsou chybějící odbočovací pruh a blízké snížení počtu jízdních pruhů.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 32x; 2 osoby těžce zraněny a 14 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

 • Odbočovací a připojovací pruh
 • Okružní křižovatka
 • Úprava snížení počtu jízdních pruhů

 

Diskuze k tomuto místu:

Kpt. Ing. Jan Matoušek, vrchní komisař Odboru služby Dopravní Policie Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje doplnil, že k této křižovatce v roce 2010 vznikla projektová dokumentace DUR. Tato dokumentace byla schválena dotčenými orgány a bylo k ní vydáno i rozhodnutí Krajského úřadu o změně připojení komunikací. Křižovatka ale nebyla dořešena.

Karel Melzer z provozního úseku ŘSD Správa Chomutov zareagoval, že ŘSD ví jak o zpracované studii, tak o projektové dokumentaci ke křižovatce. Projektová dokumentace bude obnovena a ŘSD bude dále pracovat na realizaci úprav křižovatky. Zatím se ovšem nedá říci časový horizont, kdy by křižovatka mohla být přestavěna.

Ing. Zora Šachlová dodala, že z fotografií je patrné, že je zde špatný úhel připojení komunikací a řidiči z vedlejší komunikace mohou mít špatný rozhled z vozidla díky sloupkům vozidla. Úhel napojení komunikací by se tedy v dokumentaci měl upravit.

Křižovatka na silnici I/27 u Žatce – aktuální stav

Křižovatka na silnici I/27 u Žatce – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka na silnici I/27 u Žatce – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Úsek silnice II/257 nedaleko Žichova

Jde o úsek dvoupruhové komunikace v extravilánu se směrovými oblouky překonávající terénní vyvýšeninu. Komunikace je bez zpevněných krajnic. Změna smyslu směrových oblouků je za horizontem (lomem nivelety). Směrové vedení je zde pomocí vodících čar, střední dělící čáry a zvýrazněných směrových tabulí. Rychlost v úseku je omezena na 50 km/h v kombinaci s výstražnou značkou A2a (Dvojitá zatáčka) na zvýrazněném podkladu. V blízkosti úseku se nachází kamenolom včetně sjezdu na komunikaci.

Nebezpečné vlivy zde jsou kombinace směrového a výškového vedení, uspořádání příčného sklonu, znečištění z provozu lomu.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 14x; 1 osoba usmrcena, 2 osoby těžce zraněny a 9 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

 • Ověření protismykových vlastností vozovky -> s případným opatřením
 • Úprava příčného sklonu
 • Zamezení vynášení nečistot z kamenolomu

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Šachlová k tomuto místu řekla, že z fotografií vyplývají následující věci. Za prvé je v obloucích nedostatečný příčný sklon komunikace, za druhé jsou zde špatné rozhledové poměry v obloucích přes vzrostlou zeleň, která by se měla prořezat a za třetí je zde málo směrových sloupků (průběh oblouku má být dobře viditelný i za tmy). Bezpečnostní protismyková úprava by zde asi nebyla účinná, protože z nedalekého lomu se na komunikaci nanáší prach. V okamžiku, když začne pršet a na komunikaci je jemný prach, tak se součinitel tření významně sníží do té doby, než se prach z vozovky deštěm smyje. Je potřeba aby z lomu vozovku pravidelně myli.

Npor. Ing. Jiří Král z Dopravního inspektorátu Louny doplnil, že u místa se již v minulosti snížila dovolená rychlost a do oblouků se instalovaly vodící desky Z3. Kamenolom Měrunice, který místo ovlivňuje je trošku dále cca 1 - 2 km. Takže kamenolom asi úplně neovlivňuje povrch vozovky, ale povrch vozovky z de mohou ovlivňovat i zemědělci. Problém je zde i s okolním terénem kde je kopcovitá krajina a viditelnost je zde snížená celkově. Policie ČR tedy uvítá jakékoliv opatření, které povede ke zlepšení vlastností vozovky ať už bezpečnostní protismykovou úpravou nebo udržováním a obnovováním vodorovného dopravního značení a odstraňováním komunikačních závad.

Úsek silnice II/257 nedaleko Žichova – aktuální stav

 

Úsek silnice II/257 nedaleko Žichova – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Křižovatka silnic I/30 a III/25357 u Chlumce

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/30 a III/25357 v extravilánu umístěnou v lesním úseku, v blízkosti mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V okolí křižovatky se nachází výrobní areály a křižovatka zajišťuje jejich dopravní obslužnost. Hlavní komunikace silnice I/30 se nachází ve směrově přímém úseku v údolnicovém oblouku. Je dvoupruhová, bez přídatných pruhů pro odbočení nebo připojení, rychlost zde není omezena dopravním značením. V blízkosti křižovatky se na hlavní komunikaci nachází autobusové zastávky mimo jízdní pruhy bez přesné definice zastávkového zálivu. Režim obsluhy zastávek je na znamení.  U zastávek se nachází zpevněné plochy využívané pro stánkový prodej. Vedlejší komunikace silnice III/25357 je bez přídatných pruhů a vodorovného značení pro určení jízdních směrů. Přednost je určena dopravním značením P4 – Dej přednost v jízdě. Příjezd ke křižovatce od Chabařovic je v mírném stoupání ke křižovatce. Plochy autobusových zastávek jsou také využívány jako odbočovací nebo připojovací pruhy.  

Nebezpečnými vlivy zde jsou význam a intenzity na větvích křižovatky a zpevněné plochy kolem křižovatky.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 38x; 1 osoba těžce zraněna, 15 osob lehce zraněno.  

 

Navržená opatření:

 • Úprava křižovatky
 • Určení režimu zpevněných ploch

 

Diskuze k tomuto místu:

Karel Melzer z provozního úseku ŘSD Správa Chomutov řekl, že vhledem k umístění nějakých dalších průmyslových objektů v blízkosti křižovatky bude asi muset řešení křižovatky předcházet zpracování studie, která vyjasní, jaký nárůst dopravy zde bude. Jako prvotní opatření zde ŘSD může udělat zlepšení rozhledových poměrů prořezávkou zeleně. Samotná investice do přestavby křižovatky bude také záležet na tom, zda se připojené průmyslové areály budou na investicích do přestavby křižovatky nějakým způsobem podílet. Prořezávka zeleně ze strany ŘSD by měla proběhnout v následujících dnech.

Ing. Šachlová řekla, že pokud se bude připravovat projektová dokumentace k této křižovatce měl by se udělat kolizní diagram dopravních nehod. Plocha křižovatky je relativně velká a všechny nehody nemusely vzniknout přímo v křižovatce. Zajištění rozhledu je zde nezbytné. Úhel napojení komunikací by se měl upravit, tak aby byl kolmý. Šikmé napojení komunikací je nebezpečné v rámci výhledu z vozidla přes přední sloupky.

 

Křižovatka silnic I/30 a III/25357 u Chlumce - aktuální stav

Křižovatka silnic I/30 a III/25357 u Chlumce – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka silnic I/30 a III/25357 u Chlumce – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Dále následovala prezentace projektu Výmoly.cz - Petr Čaník (Novinky projektu Výmoly.cz).

Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Ocel“ generálního partnera konference ArcelorMittal Ostrava a.s.

Jako poslední se s prezentací představila společnost DEKRA CZ - Ing. Stanislav Procházka (Dopravní nehody vlivem snížené viditelnosti).

I Tyto prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty a jeden účastník, kterému společnost DEKRA CZ věnovala poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.