Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Pardubický kraj, 2017

5.ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Pardubický kraj uskutečnil 12. 4. 2017 v Pardubicích. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 50 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát.

 

 

1. blok konference

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:

BESIP - Ing. Otakar Švec (Aktuální kampaně BESIP, revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - NSBSP).

Policie ČR - por. Ing. Miroslav Vápeník (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2017, nejzávažnější dopravní nehody a priority PČR).

CDV v. v. i. - Mgr. Zuzana Strnadová ((Ne)bezpečnost silnic II. a III. tříd, revize NSBSP 2017 – 2020, Směrnice „Bezpečná infrastruktura“ a její nástroje).

Tyto prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

 

2. blok konference

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2016

 U těchto míst z Pardubického kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat:

Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. Podrobnosti k místům naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a název místa.

  • Křižovatka silnic I/34 x I/35.

 Podjezd na silnici II/355 v obci Holetín – opatření je realizováno

Podjezd na silnici II/355 v obci Holetín

Vývoj opatření:

2016 – proběhlo jednání MěÚ Hlinsko, MěÚ Chrudim, Krajského úřadu Pardubického kraje, SŽDC OŘ Hradec Králové, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Policie ČR DI Chrudim.

2016 – Provedeno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -> změna dopravního značení (instalace IS9c „Návěst před křižovatkou“ na reflexním podkladě s výraznějším vyobrazením zákazové značky B16 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“), doplnění dopravního značení Z9 „Žluté a černé pruhy“ na mostní konstrukci z obou směrů.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Přechod pro chodce na silnici I/43, Lanškroun – opatření se připravuje

Přechod pro chodce na silnici I/43, Lanškroun

Vývoj opatření:

2015 – město Lanškroun nechalo zpracovat bezpečnostní inspekci -> vyplynulo navržení okružní křižovatky.

2016 – město Lanškroun potvrdilo záměr vybudování okružní křižovatky, hledaly se finanční prostředky.

2017 – ŘSD má v plánu obnovu živičného krytu na I/43 v Lanškrouně -> úsek od současné okružní křižovatky až po ulici Dukelských hrdinů z projektu vyjmut -> momentálně město Lanškroun zpracovává studii.

2018 – předpoklad realizace okružní křižovatky ve spolupráci města Lanškroun a ŘSD.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/35 a I/43 – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/35 a I/43

Vývoj opatření:

2015 - na silnici I/43 ve směru od Svitav vybudován ostrůvek - osazeny balisety, osazeno svislé dopravní značení „STOP“ v reflexním límci.

2016 – zpracování projektové dokumentace DSP k obchvatu Svitav, křižovatka je řešena v této stavbě, probíhají výkupy pozemků.

V rámci obchvatu silnice I/43 povede jinde a tato křižovatka bude přesunuta.

Realizace obchvatu zatím v nedohlednu -> momentálně mnoho připomínek.

Dopravní nehodovost v období 01/2016 – 02/2017, 4 nehody šetřené Policií ČR, 2 úmrtí osob, 1 lehké zranění (2 úmrtí byly srážky s chodcem, zaviněno chodci) -> Policie ČR požaduje řešit v prostoru křižovatky i pohyb chodců.

K tomuto místu bylo z pléna doplněno, že obě nehody s chodci se staly v noci. Řidič zde v takovémto dopravním prostoru chodce zkrátka nečeká ani ve dne.

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, projektant dopravních staveb doplnil, že zde je celkem jednoznačným řešením okružní křižovatka a s částečně spirálovitým uspořádáním. Na Ministerstvu dopravy jsou již připraveny k vydání nové Technologické předpisy TP 135, která umožní i na ramenech vjezdů (když budou ramena vícepruhová) efektivní přecházení chodců v extravilánu. Křižovatka by si dále zasloužila osvětlení, protože je to významná křižovatka dvou silnic I. tříd.

Por. Bc. Martin Pavliš, dopravní inženýr Policie ČR, Dopravního inspektorátu Svitavy dodal, že pan Novotný má pravdu. Obdobná křižovatka byla i V Moravské Třebové, která se přestavěla na okružní křižovatku a od té doby tam není žádná nehodovost.

Ing. Zora Šachlová dodala, že přesto že se připravuje v úseku výstavba dálnice D35 a obchvatu Svitav, tak je zde pochyb chodců, který zde bude i po výstavbě D35 a obchvatu Svitav. Proto řešit zde pochyb chodců je nutnost.

 Úsek silnice I/35 Litomyšl - Gajer opatření se připravuje

Úsek silnice I/35 Litomyšl - Gajer

Vývoj opatření:

2015 - realizováno vodorovné dopravní značení „Bezpečný odstup“.

2016 - zpracovaná studie s variantou na změnu jízdních pruhů 2+1 nebo s variantou stoupacích pruhů pro kamióny -> varianta úpravy pruhů 2+1 se zdála nebezpečná při stávajícím šířkovém uspořádání komunikace - příliš úzké jízdní pruhy.

2016 – položen nový mikrokoberec, za výjezdu z Litomyšle úprava dopravního značení - instalováno „Zákaz předjíždění“.

2017 – probíhaly práce na dokumentaci střídavého třípruhu -> byly připomínky zemědělců ke sjezdům na pole -> práce na dokumentaci třípruhu byly proto zastaveny.

Vzhledem k přípravě D35 jsou další opatření v tomto úseku diskutabilní -> rozšíření komunikace je zde z finančních důvodů a přípravě D35 asi nereálné.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/34 a II/355 v Hlinsku – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/34 a II/355 v Hlinsku

Vývoj opatření:

2016 – Krajský úřad Pardubického kraje konzultoval varianty úpravy vodorovného dopravního značení se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje -> jednalo se o úpravu rozlehlé plochy křižovatky -> realizace posunuta na rok 2017.

ŘSD zde neuvažuje o přestavbě na okružní křižovatku (což byl jeden z návrhů na Dopravní konferenci).

Je zde problém přechodu chodců přes tyto komunikace.

Leden 2017 – vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu praktické ZŠ směrem k této křižovatce a dále podél silnice II/355 směrem k obci Holetín. Podána žádost o dotaci na SFDI -> termín výstavby zatím není znám.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Úsek silnice I/11 u Jablonného nad Orlicí – opatření se připravuje

Úsek silnice I/11 u Jablonného nad Orlicí

Vývoj opatření:

2015 - položen nový koberec, v zatáčkách realizace svislého dopravního značení „Zákaz předjíždění“, vodorovné dopravní značení realizováno v plastu.

2016 - zpracovaná studie, která identifikovala rizikové úseky pro motocyklisty vzhledem k záchytným systémům -> osazení motosvodidel zde ŘSD připravuje (přednostně budou motosvodidla osazena na silnici I/43 mezi Albrechticemi a Horními Heřmanicemi).

2016 -  v úseku od Jablonného po Červenou Vodu kompletně osazeny směrové knoflíky.

Ing. Zora Šachlová k tomuto místu doplnila, že by zde bylo vhodné odtěžit kus levého svahu na fotografii výše. Tím by se zlepšily rozhledové poměry a protijedoucí řidiči by se lépe viděli.

 Křižovatka na silnici I/2 ve Starých Čívicích – opatření se připravuje

Křižovatka na silnici I/2 ve Starých Čívicích

Vývoj opatření:

2016 – mělo proběhnout zpracování bezpečnostní inspekce -> čeká se na výstavbu nového prodejního areálu, který bude v blízkosti této křižovatky -> poté je z ŘSD přislíbeno řešení této křižovatky.

2018 – předpoklad zpracování studie křižovatky a případně i projektových dokumentací.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Křižovatka na silnici I/36, Semtín – opatření se připravuje

Křižovatka na silnici I/36, Semtín (probíhající výstavba – duben 2017)

Vývoj opatření:

2015 - Město Pardubice zadalo vypracování projektových dokumentací k úpravám -> úpravy se budou týkat: plochy pro pěší včetně přechodu, nástupiště a zálivu MHD, doplnění dopravního značení, posunutí BUS zastávky.

2016 – vydáno stavební povolení.

2017 – zahájení realizace stavby.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Úsek silnice II/360 u Letohradu – opatření se připravuje

Úsek silnice II/360 u Letohradu

Vývoj opatření:

2016 – mělo proběhnout stržení krajnic, doplnění směrových sloupků, instalace dopravního značení A14 „Zvěř“ a prořezávka zeleně v blízkosti komunikace. Ne všechna opatření proběhla.

2017 – vysloven příslib ze strany Krajského úřadu a Správy a údržby silnic k řešení tohoto úseku - vykácení stromů v blízkosti komunikace, doplnění směrových sloupků.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Železniční přejezd P6477 na silnici I/43 v Lanškrouně – opatření se připravuje

Železniční přejezd P6477 na silnici I/43 v Lanškrouně

Vývoj opatření:

2012 – SŽDC chtělo přejezd řešit, byla zpracována projektová dokumentace DUR, vše ukončil Drážní úřad, SŽDC nebyla umožněna změna zabezpečovacího zařízení.

2017 – město Lanškroun odkupuje od SŽDC drážní pozemky směrem ke sběrnému dvoru.

2017 – SŽDC má v plánu ve 2. polovině roku zadat zpracování projektové dokumentace na řešení situace v prostoru železničního přejezdu, přilehlé části pozemní komunikace, chodníků a kolejiště.

            Předpokládá se:

            - propojení chodníku před a za přejezdem.

            - zrušení jedné koleje v přejezdu.

            - řešení vedení cyklostezky vlevo ve směru do města. Stávající cyklostezka je ukončena před přejezdem.

            - zpřehlednění stávajícího stavu a úprava zabezpečovacího zařízení.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/35 a III/32256 u Holic – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/35 a III/32256 u Holic

Vývoj opatření:

2017 -  dokončuje se studie na optimální řešení křižovatky. Vypadá to, že by zde mohlo dojít m mimoúrovňovému křížení komunikací a k nadjezdu.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Směrový oblouk na silnici II/322 u Dašic

Jde o úsek silnice II/322 v extravilánu za výjezdem z města. Silnice II/322 je zde dvoupruhovou komunikací a nachází se v rovinatém terénu. Problematickým úsekem je směrový oblouk výrazně menšího poloměru než další směrové oblouky k městu Dašice. Malý poloměr oblouku odpovídá rychlosti 40 km/h. Okolí komunikace je tvořeno poli. Vodorovné dopravní značení je zde ve formě dělící čáry, svislým dopravním značením je místo označeno výstražným značením Dvojitá zatáčka.  Maximální dovolená rychlost v úseku 90 km/h.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 22x; 2 osoby těžce zraněny a 16 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

  • Napřímení oblouku (obchvat)
  • Ověření protismykových vlastností a příčných sklonů -> případně zvýšení protismykových vlastností
  • Snížení rychlosti a zvýraznění směrového vedení

 

Diskuze k tomuto místu:

Por. Ing. Miroslav Vápeník, vrchní komisař Odboru služby dopravní Policie, krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kraje doplnil, že pokud se zde připravuje napojení dálnice D35 a budoucí narovnání úseku, tak by zde pravděpodobně mohly stačit nějaké dílčí úpravy. Úsek se nachází mezi dvěma logistickými centry a intenzita nákladní dopravy je zde velká. V úseku by se také tedy mělo řešit i vypořádání s nákladní dopravou.

Ing. Zora Šachlová řekla, že neví, jak je to v úseku se šířkou komunikací, ale domnívá se, že by zde měly být na komunikaci vodící čáry. Je zde také pravděpodobně chybný příčný sklon komunikace a vodící čáry by na nevhodný příčný sklon komunikace řidiče upozornily a daly mu informaci o tom, že by měl snížit rychlost jízdy.

Směrový oblouk na silnici II/322 u Dašic – aktuální stav

Směrový oblouk na silnici II/322 u Dašic – navržené opatření na Dopravní konferenci

Výřez z územního plánu

 

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice

Přechod pro chodce je na místní komunikaci na ulici S.K. Neumanna v Pardubicích. Přechod je umístěn na čtyřpruhové směrově dělené místní komunikaci. Místní komunikace je zde ve směrově a výškově přímém úseku. Přechod pro chodce má délku 2 x 7m s dělením ve středním dělícím pásu. Šířka přechodu je 4m. Je zde zvýrazněné svislé dopravní značení IP6 a upozornění výstražným značením A11. Přechod je kontrastně nasvětlen. Přechod tvoří spojnici obchodního centra se sídlištním celkem a nachází se mezi zastávkami městské hromadné dopravy.  Dva jízdní pruhy v každém směru jsou průběžné. Na straně nákupního centra je přechod umístěn na konci připojovacího pruhu. V opačném směru je ve směru jízdy za přechodem umístěna zastávka MHD na jízdním pruhu.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 10x; 2 osoby těžce zraněny a 9 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

  • Zabezpečení světelným signalizačním zařízením SSZ
  • Úprava uspořádání jízdních pruhů

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Šachlová k tomuto místu řekla, že pokud je před tímto místem okružní křižovatka, na které je jen jeden jízdní pruh není důvod, aby za okružní křižovatkou pokračoval dvoupruh, který je pro chodce výrazně nebezpečnější. Ing. Šachlová se tedy přiklání k poslední navržené variantě – aby se přechod pro chodce zkrátil na dva oddělené protisměrné jízdní pruhy.

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, projektant dopravních staveb doplnil, že Ing. Šachlová má pravdu, nicméně pokud by se na této komunikaci u přechodů snížil počet jízdních pruhů měla by se kapacitně řešit i křižovatka ulic Anenská a S.K. Neumanna, protože zde každé ráno dochází k dopravní kongesci a řidiči zde čekají i 20 minut.

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice – aktuální stav

 

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice – aktuální stav

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci

Přechod pro chodce na ul. S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice

Jde o světelně řízenou stykovou křižovatku místních komunikací v Pardubicích ulic Anenská a S. K. Neumanna. Ulice Anenská tvoří spojnici silnice I/36 (dále na HK, Chrudim a Holice) a centra Pardubic. Ulice S. K. Neumanna tvoři spojnici jižní části města s ul. Anenskou (centrem města a silnicí I/36). Ulice Anenská je čtyřpruhová směrově nedělená komunikace s přechodem do odbočovacích pruhů před křižovatkou, současně tvoří hlavní komunikaci. Ulice S. K. Neumana je sběrnou dvoupruhovou místní komunikací s krátkým přídatným pruhem pro pravé odbočení, opatřena je směrovacími ostrůvky. Na ulici S. K. Neumanna se v blízkosti křižovatky nachází přechod pro chodce. Provoz nákladních vozidel je zde pouze v rozsahu dopravní obsluhy.  Křižovatka je s plným zeleným signálem. Levé odbočení z ulice Anenské je doplněno o signál pro opuštění křižovatky.  

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 60x; 42 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

  • Stavební úprava křižovatky
  • Úprava světelného signalizačního zařízení SSZ a koordinace se sousední křižovatkou na silnici I/36

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, projektant dopravních staveb řekl, že zhruba někdy před 15 lety u této křižovatky kreslil obdobnou okružní křižovatku, jako v návrhu na Dopravní konferenci. Tříramenné okružní křižovatky mají tu výhodu, že pro auta jedoucí v přímém směru se dá okružní křižovatka naprojektovat tak, že auta jedoucí přímo o ní prakticky nevědí. Pokud by na ulici Anenské byly kapacitní křižovatky, tak by v zásadě nemusela být čtyřpruhá a pak by odpadly problémy s přechodem chodců v oblasti autobusových zastávek. Toto řešení už na městě Pardubice leží minimálně 15 let a realizováno nebylo.

 

Ing. Šachlová doplnila, že by stálo za to prostudovat výpovědi řidičů - účastníků dopravních nehod. Křižovatka v současném stavu by měla být bezpečná. Pokud ale není, je zde pravděpodobně něco, co řidiče mate. Může to být to, že při zeleném signálu na ulici Anenské ve směru do Pardubic při levém odbočení na ulici S.K. Neumanna řidiči najíždějí do křižovatky a čekají na mezeru v protijedoucí „stojící“ koloně vozidel a pak se možná snaží vyklidit křižovatku v době, kdy protisměr má také plný zelený signál a oni stále musí dávat přednost.

 

Policie doplnila, že je zde problém ten, že řidiči jedoucí po ulici Anenské ve směru z centra Pardubic riskují a projíždějí křižovatku již na oranžový signál a v tu chvíli se rozsvěcuje protijedoucím vozidlům zelená vyklizovací šipka. A naopak, a to je patrné i z Policejních protokolů nehod, když ještě na křižovatce nebyla zelená vyklizovací šipka, tak řidiči jedoucí ve směru do Pardubic a odbočující vlevo na ulici S.K. Neumanna nedávali na plný zelený signál přednost protijedoucím vozidlům a mysleli si, že mají přednost.

 

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice - aktuální stav

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice – aktuální stav

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci (úprava SSZ)

Křižovatka ul. Anenská a S.K. Neumanna, Pardubice – navržené opatření na Dopravní konferenci (úprava SSZ)

 

Dále následovala prezentace projektu Výmoly.cz - Petr Čaník (Novinky projektu Výmoly.cz).

I Tuto prezentaci si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Ocel“ generálního partnera konference ArcelorMittal Ostrava a.s.

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty a jeden účastník, kterému společnost DEKRA CZ věnovala poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.