Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, Olomoucký kraj, 2017

5. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Olomoucký kraj uskutečnil 30. 3. 2017 v Olomouci. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 50 účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D..

 

 

I. blok konference

V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:

BESIP - Ing. Miroslav Charouz (Aktuální kampaně BESIP, revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - NSBSP).

Policie ČR - plk. Mgr. Dušan Věženský (Dopravní nehodovost v kraji v roce 2017, nejzávažnější dopravní nehody a priority PČR).

CDV v. v. i. - Mgr. Zuzana Strnadová ((Ne)bezpečnost silnic II. a III. tříd, revize NSBSP 2017 – 2020, Směrnice „Bezpečná infrastruktura“ a její nástroje).

Tyto prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

 

II, blok konference

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2016

U těchto míst z Olomouckého kraje se již v minulosti opatření podařilo realizovat:

Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. Podrobnosti k místům naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a název místa.

  • Křižovatka na silnici II/150 u obce Čechůvky.
  • Křižovatka silnic I/45 a I/46.

Přechod pro chodce na silnici I/35, Mohelnice – opatření je realizováno

Přechod pro chodce na silnici I/35, Mohelnice

Vývoj opatření:

2015 – původní přechod zrušen.

2015 – 2016 - zpracování PD k novému přechodu.

Březen 2016 - vydáno stavební povolení.

Září – říjen 2016 – výstavba nového přechodu.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Úsek silnice II/368 u města Štíty – opatření je realizováno

Úsek silnice II/368 u města Štíty

Vývoj opatření:

2016 – došlo k nabílení stromů a k umístění odrazek.

Při rekonstrukci komunikace se bude řešit odstranění stromů, jejichž kořeny rostou pod komunikací a zvedají ji. O rekonstrukci se zatím ale neuvažuje.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Úsek silnice I/11 u Bludova – opatření je realizováno

Úsek silnice I/11 u Bludova

Vývoj opatření:

Březen 2016 – prověření protismykových vlastností vozovky.

Duben 2016 – CDV zpracovalo bezpečnostní inspekci úseku.

Květen 2016 - zpracován projekt úpravy povrchu vozovky, svislého a vodorovného dopravního značení.

Září 2016 - položen dvouvrstvý mikrokoberec, provedena úprava svislého a vodorovného dopravního značení.

Říjen 2016 -  provedena oprava a doplnění svodidel a kácení stromů.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Úsek silnice III/4432 u obce Samotišky – opatření se připravuje

Úsek silnice III/4432 u obce Samotišky

Vývoj opatření:

2013 - podána žádost o umístění svodidel - Národní památkový ústav NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci, stejně jako výkonný orgán státní památkové péče umístění svodidel nepřipustili.

Listopad 2016 – schůzka dotčených orgánů (Policie ČR, Krajského úřadu, Silničního správního úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Národního památkového ústavu) – dohodnut postup řešení. Národní památkový ústav připustil možnost instalace ocelovo-dřevěných svodidel.

Duben – květen 2017 – Správa silnic Olomouckého kraje zde položí bezpečnostní protismykovou úpravu povrchu. Poté bude nehodovost po úpravě povrchu komunikace v úseku sledována a vyhodnocována, zda položení bezpečnostní protismykové úpravy pomohlo ke snížení nehodovosti. Případně se bude dále zvažovat instalace ocelovo-dřevěných svodidel, která ochrání blízkou stezku pro chodce a cyklisty.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Serpentýny u Šternberku, silnice III/44423 a I/46 – opatření se připravuje

Serpentýny u Šternberku, silnice III/44423

Serpentýny u Šternberku, silnice I/46

Vývoj opatření:

Silnice I/46:

2016 – došlo k vykácení stromů v blízkosti komunikace v pracovní šířce svodidel, doplněny směrové sloupky.

2016 - provedena inspekce svodidel.

2017 – bude probíhat postupná výměna nevyhovujících svodidel. Zvažuje se instalace motosvodidel.

Silnice III/44423:

2014 - na silnici III/44423 provedena oprava povrchu.

2017 – Správa silnic Olomouckého kraje přislíbila zvážení zpracování inspekce svodidel a kácení stromů v pracovních šířkách svodidel i na silnici III/44423.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka silnic III/44613 a III/4468 u Štěpánova opatření se připravuje

Křižovatka silnic III/44613 a III/4468 u Štěpánova

Vývoj opatření:

2015 -  změna značení „Dej přednost v jízdě“ za „Stopky“, umístění „Opticko psychologických brzd“, doplněna předběžná značka „Stop“.

2016 – Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil projektovou přípravu na okružní křižovatku.

2017- připravují se projektové dokumentace k přestavbě na okružní křižovatku.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova – opatření se připravuje

Křižovatka silnic I/46 a III/4468 u Štarnova

Vývoj opatření:

2016 – na silnici III/4468 ve směru od Štarnova až po silnici I. třídy došlo k navýšení nivelety komunikace, aby se řidiči nerozjížděli do křižovatky do kopce, což vedlo k mírnému zlepšení rozhledových poměrů. Na vedlejší větvi umístěno svislé dopravní značení - Dej přednost v jízdě.

2017 – Správa silnic Olomouckého kraje přislíbila doplnit vodorovné dopravní značení V5 „Příčnou čáru souvislou“ na rozhledu.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Železniční přejezd P7599 na ulici Rybářské, Olomouc – opatření se připravuje

Železniční přejezd P7599 na ulici Rybářské, Olomouc

Vývoj opatření:

2016 – SŽDC chtělo přejezd zrekonstruovat a opatřit ho závorami, ale zpracovávala se studie proveditelnosti na železniční trať Olomouc – Prostějov – Nezamyslice.

2016 – studie nebyla schválena -> byla vrácena Centrální komisí Ministerstva Dopravy k dopracování -> proto proběhla mimořádná prohlídka přejezdu -> Oblastní ředitelství SŽDC požádalo o zařazení doplnění závor do plánu investic na rok 2017 jako prioritu č. 1 pro přejezdy.

2016 – SŽDC provedlo rozšíření šířky komunikace na přejezdu na 5,0 m doasfaltováním komunikace v rozsahu 2,5 m od osy koleje a doplnilo 2 pryžové přejezdové panely na každou stranu přejezdu.

2016 - Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce v rámci údržby komunikace provedl zpevnění krajnice dosypáním a zhutněním štěrkového lože.

2017 – Magistrát města Olomouce má záměr pořídit studii řešící zvýšený pohyb chodců ve vozovce v této lokalitě.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

 

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka

Jde o úsek silnice III. třídy v extravilánu s kombinací protisměrných oblouků malých poloměrů. Přehlednost úseku snižuje zvýšený terén na vnitřní straně oblouku.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 16x; 15 osob lehce zraněno

 

Navržená opatření:

  • Napřímení oblouku
  • Ověření protismykových vlastností a příčných sklonů -> Zvýšení protismykových vlastností
  • Snížení rychlosti a zvýraznění směrového vedení

 

Diskuze k tomuto místu:

Paní Ing. Zora Šachlová dodala zkušenosti ze svých předchozích výzkumů nehod na mokrých vozovkách. Poměr nehod na suché a mokré vozovce (pokud je povrch vozovky správně drsný) by měl odpovídat přibližně poměru odpovídajícímu poměru sucha a srážkám v dané lokalitě a to přibližně 80 % ku 20 % (přesný poměr sucha a srážek v dané lokalitě se dá zjistit na meteorologickém ústavu). Pokud je zde přes 50 % nehod na vlhké vozovce, tak to zcela jistě ukazuje na kluzký povrch vozovky. Z představených fotografií se dá také usuzovat, že v oblouku je také nesprávný příčný sklon komunikace a chybí zde samozřejmě směrové sloupky (vedení řidiče po komunikaci, aby si uvědomil, jak malý poloměr oblouku zde je).

Ing. Charouz, krajský koordinátor BESIP měl k místu připomínku, že v odpoledních hodinách zde jezdí poměrně velké množství cykloturistů a přimlouvá se zde tedy z hlediska prevence nehod i ke snížení maximální dovolené rychlosti.

Por. Ing. Marek Sládeček z Dopravního inspektorátu Olomouc doplnil, že Policie zde v loňském roce řešila několik dopravních nehod, i v době kdy ve Šternberku bylo mnoho uzavírek a vedla zde objízdná trasa. Rychlost jízdy by zde řidič před měrovým obloukem měl snížit skoro až na 40 km/hod, což asi málokterý řidič udělá. Policie tedy k tomuto místu pošle majetkovému správci upozornění k doplnění svislého a vodorovného dopravního značení, které bude upozorňovat na dvojitý směrový oblouk. Policie se zde také přiklání ke skácení levého stromu na poslední fotografii k tomuto místu, který tvoří nebezpečnou pevnou překážku v blízkosti komunikace.

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – aktuální stav

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – navržené opatření na Dopravní konferenci

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – aktuální stav

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – navržené opatření na Dopravní konferenci

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – aktuální stav

Směrový oblouk na silnici III/4451 u Šternberka – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce (ul. Keplerova x Šlechtitelů)

Jde o křižovatku silnice II. třídy s příjezdem do Olomouce. Hlavní komunikace je v přímém dlouhém úseku vedena ve vzrostlé zeleni. Slouží jako příjezd k obchodnímu centru. Vedlejší komunikace tvoří spojnici s centrem Olomouce. Křižovatka je bez přídatných pruhů s větší intenzitou odbočujících vozidel.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 19x; 1 osoba těžce zraněna a 17 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

  • Zřízení přídatných pruhů pro levé odbočení a připojování
  • Odstranění vegetace z rozhledů

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Zora Šachlová řekla, že je zde nepochybně špatný úhel křížení komunikací. Pokud by se zde dělala rozsáhlejší stavební úprava, bylo by třeba vedlejší komunikace na hlavní komunikaci nakolmit. Další opatřením by zde měl být také častý dozor Policie, protože jsou zde dlouhé přímé úseky komunikací a na takových dlouhých a rovných úsecích se u nás snad rychlost nedodržuje vůbec. Rozhledové trojúhelníky, pokud zde vůbec byly naprojektovány, byly naprojektovány na dovolenou rychlost. Dále by se řidiči měli v autoškolách naučit, že při příjezdu ke křižovatce se v sedačce musí naklonit, aby viděli přes dnes již široké přední sloupky karosérií vozidel, tak aby se nedívali jen přes tyto sloupky, za které se v určitých chvílích může schovat i autobus.

Ing. Charouz, krajský koordinátor BESIP dodal, že zde nehody opravdu souvisí s rychlostí vozidel a s předjížděním, protože rovný přímý úsek hlavní komunikace je zde opravdu dlouhý a jezdí se zde rychle. Pokud se v průtahu Olomoucí objeví nějaká uzavírka nebo kolona, tak toto je pak extrémně využívaná komunikace pro objíždění části Olomouce. Je zde neskutečně velký provoz vozidel na to, jak je silnice v podstatě obyčejná. Ing. Charouz dále polemizoval, že by zde možná mohla být i okružní křižovatka, přestože jde o extravilán. Vzhledem k tomu, že se zde jezdí rychle, taky by možná okružní křižovatka řešila rychlost projíždějících vozidel. Pokud se zde umístí pouze snížení rychlosti, tak zde stejně nikdo sníženou rychlost nebude dodržovat.

Por. Ing. Michael Vafek z Dopravního inspektorátu Prostějov k návrhům doplnil, že Centrum dopravního výzkumu doporučuje vyhýbat se rozsáhlým křižovatkám a návrhy zveřejněné na Dopravní konferenci jsou rozsáhlými křižovatkami.

Por. Ing. Marek Sládeček z Dopravního inspektorátu Olomouc řekl, že v minulosti z ulice Šlechtitelů byla v křižovatce značka „Dej přednost v jízdě“ i když v podstatě zde musí každý řidič zastavit (dnes jsou již osazeny „STOPky“). Pokud zde řidič nezastaví až na hranici křižovatky, tak nemá zajištěný dostatečný rozhled. Vegetace je v místě hodně rozrostlá. Pokud zde řidič jede po hlavní komunikaci, tak prakticky 50 metrů před křižovatkou nevidí, zda mu do křižovatky z vedlejších komunikací nenajíždí jiné auto. Policie zde tedy za současného stavu navrhuje úpravu vegetace. Dalším problémem je zde levé odbočení z hlavní komunikace a riziko srážky ze zadu do odbočujícího vozidla. Policie by zde tedy chtěla doplnit podélnou čáru souvislou, do té doby, než zde dojde na stavební úpravu křižovatky a to nejlépe na okružní křižovatku.

Ing. Zora Šachlová doplnila, že pokud se zde bude projektovat okružní křižovatka, tak by zde okrasné prvky např. kameny ve středovém ostrově, měly být naprojektovány co nejvíce bezpečné pro osádky vozidel, tak jako se projektují v zahraničí např. z polystyrénu. U nás je bohužel zvykem projektovat opravdové kameny. Dále musí být středový ostrov dobře označen odraznými prvky, tak aby přijíždějící řidič viděl, že se jeho jízdní pruh vychyluje.

Ing. Charouz dodal, že na místě je opravdu zpracovávání bezpečnostních auditů k projektovým dokumentacím, aby se okružní křižovatky u nás projektovaly opravdu bezpečné. Účelem okružní křižovatky je zpomalení rychlosti vozidel a neměl by si o ně řidič při případném mikrospánku rozbít auto např. o velmi vysoký obrubník apod. Auto v případě nehody musí vjet do zeminy a tam se bezpečně zastavit.

Por. Ing. Michael Vafek ještě řekl, že na vjezdu do Prostějova je okružní křižovatka, kterou v loňském roce přijíždějící řidič přehlédl, najel do středového ostrova z kamení, auto převrátil na střechu a na následky nehody do 35 dní bohužel zemřel. Proto by zde město Prostějov mělo kamení z okružní křižovatky odstranit.

Z diskuze na Dopravní konferenci vyplynulo, že by zde byla vhodnější okružní křižovatka.

Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce (ul. Keplerova x Šlechtitelů) – aktuální stav

 

Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce (ul. Keplerova x Šlechtitelů) – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka na silnici II/570 u Olomouce (ul. Keplerova x Šlechtitelů) – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Křižovatka silnic II/437xII/441 u Velkého Újezdu

Jedná se o průsečnou křižovatku dvou silnic II. tříd zakomponovanou do mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D35. Pro levá odbočeni jsou instalovány přídatné pruhy. Problematika místa je charakterizována neobvyklým uspořádáním hlavní komunikace vůči mimoúrovňové křižující komunikaci druhé třídy přes dálnici. Řidiči přijíždějící z vedlejší komunikace přes dálnici D35 mají vžité uspořádání s nájezdy na dálnici jako vedlejší komunikace a předpokládají, že jsou na hlavní komunikaci, která je zde ovšem vedena příčně.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2011: 13x; 24 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

  • Okružní křižovatka
  • Psychologická úprava příjezdu ke křižovatce

 

Diskuze k tomuto místu:

Ing. Zora Šachlová k tomuto místu řekla, že takovéto úseky komunikací byly projektovány podle starých norem kdy návrhová rychlost určovala i délku rozhledu a tato rychlost bývala na silnicích I. tříd 80 km/hod. Dnešní vozidla mají zcela jiné technické parametry včetně rychlosti. Zde přes vrcholový oblouk je na návrhovou rychlost rozhled dostatečný, nicméně každé překročení rychlosti na hlavní komunikaci vede k tomu, že prakticky každý pohyb v křižovatce je pak potenciálně nehodový. Řidič, který se rozhoduje odbočit vlevo nevidí za vrcholový oblouk (na návrhovou rychlost má ale dostatečný rozhled) a začne pomalu odbočovat. V tu chvíli se může zpoza vrcholového oblouku objevit vozidlo jedoucí nedovolenou rychlostí a než stihne zabrzdit narazí do odbočujícího vozidla z boku. Na takových to místech je tedy nutné zajistit dodržování dovolené rychlosti. A v budoucnu posunout křižovatku na návrhovou rychlost alespoň na 90 km/hod.

 

Mgr. František Pěruška z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy se k tomuto místu vyjádřil, že místa představená na Dopravní konferenci jsou pro Odbor dopravy novým podnětem a určitě se bude snažit tato místa ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje (ostatně tak jako místa z předchozích ročníků) konstruktivně řešit.

 

Por. Ing. Marek Sládeček z Dopravního inspektorátu Olomouc k nehodám doplnil, že nehod zde již není tolik, ale pokud se zde nehoda stane, je vždy se zraněním a vždy je to nedání přednosti v jízdě. Dopravní značení je zde již v podstatě nadstandardní – je zde na komunikaci vyznačena opticko-psychologická brzda, je zde předběžná značka a pak značka upravující přednost v retroreflexním provedení a pořád to v podstatě nestačí. Je zde i psychologický problém přednosti v jízdě. Řidič jede od Potštátu pořád po hlavní komunikaci, kde není taková intenzita dopravy, přijede k tomuto místu a k předchozí křižovatce kde je ještě na hlavní komunikaci a po cca 120 metrech je již na vedlejší komunikaci a musí dávat přednost v jízdě. V minulosti zde bylo i několik smrtelných dopravních nehod. Policie se tedy přiklání k řešení přestavbou na okružní křižovatku, která by zde zmíněné problémy řešila.

Křižovatka silnic II/437xII/441 u Velkého Újezdu - aktuální stav

Křižovatka silnic II/437xII/441 u Velkého Újezdu – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka silnic II/437xII/441 u Velkého Újezdu – aktuální stav

Křižovatka silnic II/437xII/441 u Velkého Újezdu – navržené opatření na Dopravní konferenci

 

Dále následovala prezentace projektu Výmoly.cz - Petr Čaník (Novinky projektu Výmoly.cz).

I Tuto prezentaci si můžete stáhnout a prohlédnout v sekci „Ke Stažení“.

Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Ocel“ generálního partnera konference ArcelorMittal Ostrava a.s.

Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva účastníci, kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty a jeden účastník, kterému společnost DEKRA CZ věnovala poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.