Výstup z Dopravní snídaně s BESIPEM, Ústecký kraj, 2016

Tato akce byla finančně podporována Ústeckým krajem.

4. ročník Dopravní snídaně s BESIPEM pro Ústecký kraj se uskutečnil 3. 5. 2016 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Dopravní snídaně v Ústí nad Labem se letos zúčastnilo zhruba 70 osob z řad odborníků na bezpečnost na komunikacích, správců a vlastníků komunikací, zástupců měst a obcí, Policie ČR a jiných institucí. Ostatně záštitu k letošní Dopravní snídani udělili mimo jiné i Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem.

 

     BESIP  - Ing. Martin Farář

V úvodu byl představen vývoj usmrcených a těžce zraněných v ČR oproti předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). V loňském roce v ČR zemřelo na komunikacích 660 osob. Předpoklad NSBSP byl 505 usmrcených. Ani zdaleka se tedy nepodařilo naplnit cíl NSBSP v počtu usmrcených osob na našich komunikacích.

Nejvyšší nárůst počtu usmrcených v loňském roce byl u chodců, spolucestujících a dětí. V loňském roce na našich komunikacích zemřelo 18 dětí. Proto, aby se situace zlepšila, vytvořil BESIP pro rok 2016 ucelenou řadu výukových materiálů pro dopravní výchovu pro MŠ až ZŠ. Dále pro II. stupeň ZŠ vytvořil BESIP s Asociací záchranný kruh animované výukové spoty, kde je např. i speciální díl věnovaný správnému chování na železničním přejezdu.

V roce 2015 spustil BESIP kampaň „Děláš to taky“. Je to kampaň zaměřená na hodnotový systém. Záměrem bylo poukázat na chybné chování rodičů a dospělých, které děti považují za správné, a proto ho po dospělých opakují.

Další projekt BESIPu – Myšák Bertík a pan B úspěšně absolvoval 22 vystoupení po celé ČR. Tento projekt získal pro rok 2016 záštitu i Světové zdravotnické organizace.

BESIP taktéž vyvíjí aktivity pro motocyklisty zaměřené na základní znalosti jemného ovládání motocyklů, od skútru až po velké motorky. Včetně rozdílu chování motocyklu a čtyřkolky.

Další kampaní spuštěnou v minulém roce byla kampaň „Vidíme se?“. V loňském roce zemřelo na našich komunikacích 72 chodců, kteří nebyli vidět. Proto se BESIP snaží zaměřit také na chodce.

Vznikly taktéž pro letošní ročník série 3 videí s názvem „Nehodové lokality“. Jsou to videa pro motocyklisty s popisem nehodové lokality a s důrazem na bezpečnost motocyklisty, předvídání a nepodceňování situace.

Jako návrh k diskuzi představil pan Ing. Martin Farář nový bodový systém. Hlavní cíle nového bodového systému jsou:

- Zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížení počtu smrtelných nehod.

- Přísnější postih závažných porušení pravidel silničního provozu, která způsobují dopravní nehody s nejtěžšími následky.

- Férový a přehledný systém pro řidiče.

 

Plánované činnosti Ministerstva dopravy k železničním přejezdům v roce 2016:

 

  • Sekvenční sklápění závor – obavy z průjezdu stylem “esíčko”.
  • 2 typy laserových detektorů překážek (SICK a LIDAR) – 2 úseky (Kostěnice - Pardubice, Grygov – Olomouc).
  • Testování detektoru na bázi 3D infrakamery.
  • Definice provozních stavů, ve kterých bude probíhat detekce překážek.
  • Testovací provoz detektorů – max. 1 rok, bezpečnost a spolehlivost, zvláště za silného deště, námrazy či mlhy. Vliv znečištění optiky.
  • Nasazení inteligentních kamerových systémů pro detekci vjetí na přejezd ve výstraze (ale i např. zastavení vozidla) – automatické generování výstupů pro přestupkové řízení (jednání PČR a ÚOOÚ).
  • Školení řidičů profesionálů.
  • Doplnění vybraných železničních přejezdů (cca 60) o závory – rok 2016 příprava prvních 30.
  • Dalších cca 100 přejezdu je analyzováno pro případné úplné zrušení.
  • Kooperativní systémy – daleká budoucnost

 

Centrum dopravního výzkumu v.v.i. – Mgr. Zuzana Strnadová

Prezentace začala úvodními statistikami usmrcených a těžce zraněných na našich komunikacích. Počet usmrcených překročil stanovený předpoklad NSBSP o 31% (počet usmrcených do 24 hodin), resp. 35 % (počet usmrcených do 30 dní).  Oproti stanoveným předpokladům NSBSP  zemřelo v letech 2012 – 2015 o 255 osob více. Počet těžce zraněných byl oproti předpokladu o 136 osob nižší.

CDV zavedlo ukazatel závažnosti nehod (UZN). UZN = 4x počet usmrcených osob + počet těžce zraněných osob v daném roce. Ukazatel závažnosti nehod byl v roce 2015 v ČR o 10 % vyšší oproti předpokladu.

 

 

 

 

 

Celospolečenská ztráta z nehodovosti v Ústeckém kraji za rok 2015 je předběžným výpočtem stanovena na cca na 5,1 miliardy Kč.

 

Slabá místa Ústeckého kraje - Počet usmrcených a těžce zraněných osob na 1.000 km komunikace v roce 2015:

 

      ·         stále vysoký počet usmrcených těžce zraněných na silnicích I., II. i III. tříd Ústeckého kraje.

 

Slabá místa Ústeckého kraje - Závažné následky na silnicích I. tř. v Ústeckém kraji dle druhu nehody:

      ·         srážky v obci i mimo obec s jedoucím vozidlem,

      ·         srážka s chodcem v obci i mimo obec,

      ·         mimo obec také srážka s pevnou překážkou.

 

Slabá místa Ústeckého kraje - Závažné následky na silnicích II. tř. v Ústeckém kraji dle druhu nehody:

      ·         v obci srážky s jedoucím vozidlem, s pevnou překážkou, chodcem, vlakem a havárie,

      ·         mimo obec srážky s jedoucím vozidlem, s pevnou překážkou, chodcem, vlakem a havárie.

 

Slabá místa Ústeckého kraje - Závažné následky na silnicích III. tř. v Ústeckém kraji dle druhu nehody:

      ·         v obci srážky s jedoucím vozidlem, s pevnou překážkou, chodcem a havárie,

      ·         mimo obec srážky s jedoucím vozidlem, pevnou překážkou, chodcem a havárie.

 

Slabá místa Ústeckého kraje - Závažné následky na místních komunikacích (MK) v Ústeckém kraji dle druhu nehody:

      ·         v obci srážky s jedoucím vozidlem, pevnou překážkou a chodcem.

 

Srážky s vlakem:

Srážky s vlakem se podílejí na závažných následcích nehod na silnicích II. třídy.

Při srážkách s vlakem byly v roce 2015 v Ústeckém kraji:

      ·         1 osoba usmrcena,

      ·         2 osoby těžce zraněny.

 

Srážky s pevnou překážkou:

Při srážkách s pevnou překážkou v Ústeckém kraji bylo celkem

      ·         usmrceno 14 osob, z toho 12 na silnicích mimo obec

      ·         těžce zraněno 39 osob, z toho 24 na silnicích mimo obec

Na silnicích I. tříd mimo obec zemřelo 5 osob a 6 bylo zraněno těžce, z toho 3 usmrcení a 1 těžce zraněný po srážce se stromem.

 

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU V ÚSTECKÉM KRAJI?

Základním krokem je přijetí KRAJSKÉ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU, která podpoří a zajistí:

      ·         naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a realizaci jejích opatření,

      ·         řešení specifických problémů kraje,

      ·         spolupráci všech subjektů, které za bezpečnost zodpovídají a které ji mohou svou činností ovlivnit, včetně občanů.

 

AKTUÁLNĚ JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT NA:

      ·         identifikaci kritických míst na síti silnic II. a III. třídy a místních komunikací pomocí predikčního modelu nehodovosti,

      ·         provedení bezpečnostní inspekce na identifikovaných kritických úsecích,

      ·         cílený rozbor příčin a okolností nehod s chodcem na MK v obci, jedoucím nekolejovým vozidlem a nehod s pevnou překážkou (silnice II. a III. třídy),

      ·         návrh a bezprostřední realizaci nápravných opatření. 

 

Státní fond dopravní infrastruktury SFDI - Ing. Karel Havlíček

V této prezentaci byly krátce připomenuty příspěvkové programy SFDI.

  

 

 

 

Tým silniční bezpečnosti – Bc. Roman Budský, BA (Hons)

V loňském roce se v ČR na železničních přejezdech stalo 164 mimořádných událostí, 32 lidí zemřelo a 142 lidí bylo zraněno.

 

Kde docházelo ke střetům s vlakem:

      Největší počet střetů - přejezdy zabezpečené světelnou signalizací bez závor

                                   13 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené jen výstražným křížem

                                   8 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené světelnou signalizací a závorami

                                   11 osob usmrceno.

 

 

Z pohledu statistik Policie ČR tak v roce 2015 meziročně oproti roku 2014 v ČR vrostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech o 23 nehod na celkem 379 nehod. Usmrceno bylo o 3 osoby méně, tj. 21 osob, těžce zraněno bylo o 7 osob více, tj. 28 osob a lehce zraněno bylo o 37 osob více, tj. 130 osob.

 

Průměrná závažnost dopravních nehod byla v roce 2015 v ČR 7,1 obětí na 1 000 nehod vyšetřovaných Policií ČR.

Střety s vlakem jsou dlouhodobě suverénně tím nejhorším, co může účastníka silničního provozu potkat (nejvíce v r. 2003 – 157, nejméně v r. 2013 – 69).

 

Ročně zemře na železnicích států EU-28 cca 1.100 lidí. 58 % jsou z toho nepovolané osoby v kolejišti a 33 % jsou oběti střetů na železničních přejezdech (nejsou započítány sebevraždy).

V 98 % případů nehod na železničních přejezdech v EU-28 je pochybení na straně účastníků silničního provozu. Oběti mívají své bydliště v blízkosti trati či příslušného železničního přejezdu. Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím nehodovost na přejezdech je samotné chování účastníků silničního provozu.

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., provedlo v roce 2011 v rámci projektu ARIANA pozorovací průzkum chování účastníků silničního provozu na 13 železničních přejezdech:

      ·         Přejezdy vybavené světelnou výstrahou a závorami

platné předpisy porušilo 60,5 procenta účastníků silničního provozu.

      ·         Přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor

třetina chodců ignorovala světelnou výstrahu.

      ·         Přejezdy označené křížem doplněným značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“

jen polovina řidičů zastavila mimo nebezpečné pásmo.

      ·         Přejezd vybavený jen mechanickými závorami

přes 60 procent řidičů a dvě třetiny chodců přejelo či prošlo ve fázi zvedání závor.

 

Policie ČR – plk. Jiří Ušák

Plk. Jiří Ušák se ve své prezentaci věnoval statistice dopravních nehod v Ústeckém kraji v roce 2015 v porovnání s rokem 2014.

 

 

 

 

 

Ing. Zora Šachlová

Po přestávce se ujala jako první prezentace Ing. Zora Šachlová, která je dopravní expertkou a pravidelnou účastnicí a diskutující na Dopravních snídaních po celé České republice. Pro prezentaci čerpala z vypracovaných znaleckých posudků.

Problém dnešní doby je podle Ing. Zory Šachlové nízký dozor Policie na komunikacích. V zahraničí je dozor Policie významnější, zejména pak např. ve Švýcarsku a USA. Policie by hlavně měla dbát na nepřekračování maximální dovolené rychlosti, což souvisí s celou řadou nehod na našich komunikacích. Základem bezpečnosti silničního provozu je zajišťování nepřekračování dovolené rychlosti.

Při dopravních nehodách Policie ČR také nezjišťuje závady na komunikacích, jako např. sklony komunikace, smykové vlastnosti vozovky apod. Policie na to nemá prostředky ani čas, což je pochopitelné. Taktéž znalecké posudky k závadám na komunikacích se zadávají pouze u vážných dopravních nehod a u sporných dopravních nehod. Tzn. ve většině případů se o vlastnostech a závadách komunikace moc nedozvíme.

Pokud se už u nás na nějakou závadu při závažné dopravní nehodě přijde, tak se opatření udělá jen na tom jednom místě, na kterém se na závadu přišlo. V jiných státech např. ve Švédsku se z toho dělá celostátní opatření.

 

 

Zhruba 88 % nehod proběhne do střetu za méně než 3 sekundy, 72% nehod proběhne do střetu za méně než 2 sekundy a téměř 20% nehod se odehraje do 1 sekundy, tzn. v reakční době řidiče.

Ze souboru zpracovaných znaleckých posudků vyplynulo, že:

- ve 48 % nehod se účastníci nemohli vidět včas,

- v 16 % překážela vegetace,

- v 15 % pevné překážky (zdi, přístřešky, kontejnery, ...),

- a v 17 % jiná vozidla.

Závada na komunikaci může vést k závažné dopravní nehodě. K tomu paní Ing. Šachlová uvedla několik příkladů nehod ze soudní praxe. Záleží i na drobných okolnostech na komunikaci, které mohou vést k dopravním nehodám a řidič má maximálně 3 sekundy na rozmyšlení a na zastavení.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DS 2014 a 2015

 Úsek silnice I/13 v Jílovém - Martiněvsi - opatření realizováno

 

 Úsek silnice I/13 v Jílovém - Martiněvsi – stav duben 2016

V roce 2015 zde proběhla instalace svodidel. Dále se připravuje i směrové narovnání oblouku, které je nyní ve fázi stavebního řízení.

K tomuto místu se nikdo na Dopravní snídani nevyjádřil.

 Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov - opatření se připravuje

 

 Úsek silnice I/13 Ludvíkovice - Huntířov – stav duben 2016

Dle ŘSD byla úspěšně vysoutěžena oprava komunikace, předpoklad realizace opravy je v 1. pololetí 2016. Proběhne zde výměna asfaltového souvrství. Nově položený koberec by měl zaručovat zlepšení protismykových vlastností. Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

 Dle pana Karla Melzera z ŘSD již bylo v oblouku doplněno SDZ Z3 „Vodící tabule“.

 Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic - opatření se připravuje

 

Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/8 a I/13 u Teplic – stav duben 2016

Dle ŘSD bude v letošním roce vypsána soutěž na opravy sousedních mostů 8-049 a 8-050 (dokončuje se příprava zakázky) a součástí budou i opravy povrchů.

Úsek na silnici I/8 (příjezd od Ústí n. L.) bude posouzen dopravním inženýrem a ve spolupráci s PČR Dopravní inspektorát Teplice bude navrženo řešení.

ŘSD řeší s PČR Teplice i sjezd z I/13 na I/8 ve směru od Teplic, bylo zde stanoveno SDZ, VDZ a vykáceny nálety.

K řešení tohoto místa se nikdo na Dopravní snídani nevyjádřil.

 

  Silnice I/27 u obce Pšov - opatření se připravuje

  

Silnice I/27 u obce Pšov – stav duben 2016

Úprava současného stavu proběhla v létě 2015. V červnu 2016 bude provedena oprava koberce. Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

Obchvat Pšova je ve fázi studie a není zatím mezi prioritami.

Npor. Bc. Jiří Král, vedoucí dopravního inspektorátu Louny řekl, že toto místo je neproblémovější místo na komunikacích v okresu Louny. Je zde velký počet dopravních nehod souvisejících i s následky dopravních nehod, neboť za vnějším obloukem komunikace je hluboký sráz. Policie ČR zde jednala o spoustě opatření. Byl zde pokus umístit i na vnější oblouk zatáčky ocelové svodidlo. Bohužel tomu ale zabránily majetkové poměry a vyústění účelové komunikace, což byl velký problém a nepodařilo se najít náhradní řešení. Proto bylo místo vyřešeno způsobem viditelným na fotografii – úpravou VDZ, umístěním baliset a směrových tabulí. Ve větší vzdálenosti od směrového oblouku jsou opticko-psychologické brzdy a snížená dovolená rychlost SDZ postupně až na 30 km/hod. Definitivním řešením by byl obchvat Pšova nebo narovnání tohoto úseku, což je ale v nedohlednu. Npor. Bc. Jiří Král ještě apeloval na správce komunikace, aby se zde podařilo realizovat zdrsňující úpravu povrchu komunikace v oblouku zatáčky co nejdříve, protože v zatáčce jsou nevýhodné jak podélné, tak příčné sklony.

  

 Okružní křižovatka pod Větruší, Ústí n. Labem - opatření se připravuje

 

Rizikový příjezd na okružní křižovatku pod Větruší, Ústí n. Labem ze silnice I/30 – stav duben 2016

Navrhlo se řešení úpravy režimu SSZ v křižovatce na silnici č. I/30 - oddělení dopravních toků z jednotlivých směrů. Prověřují se technické možnosti řídící jednotky SSZ. Zatím se neví, zda je navržená varianta reálná.

Ve směru od Děčína bude na silnici I/30 doplněno DZ pro odbočující řidiče, upozorňující na riziko přejíždění nákladních vozidel do pravého jízdního pruhu.

Zprovoznění posledního úseku dálnice D8 ke konci roku 2016, což by mělo přinést výrazné snížení počtu projíždějících vozidel v tomto místě.

Čeká se na zprovoznění dálnice a následně se toto místo znovu vyhodnotí. Současně by se dle Policie ČR měla stále připravovat možnost úpravy režimu SSZ – oddělení dopravních toků.

Npor. Ing. Karol Kočárek z dopravního inspektorátu z Ústí nad Labem řekl, že toto místo je krásným příkladem jak se u nás řeší riziková místa. Policie ČR dala podnět k řešení tohoto místa již před rokem 2014 a od té doby se 2 roky teprve řeší, co se s tímto místem udělá.

  

 Křižovatka I/13 a místní komunikace v Teplicích – opatření se připravuje

 

Křižovatka I/13 a místní komunikace v Teplicích – stav duben 2016

V současné době město Teplice neuvažuje se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu okružní křižovatky, pouze zde město Teplice zvažuje úpravu mezičasů a intervalů na světelném signalizačním zařízení ul. Okružní – Masarykova.

Pan Štěpán Kocourek, velitel dopravní služby Městské policie Teplice řekl, že město Teplice řešilo návrh na okružní křižovatku, ale došlo ke shodě názorů, že okružní křižovatka by zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy, která u této křižovatky je. Proto zde musí zůstat světelná signalizace, která běží 24 hodin denně. Obchvat, který by tuto křižovatku vyřešil, je v nedohlednu.

Policie ČR k tomuto místu ještě doplnila, že zde opravdu dochází k nehodám při vypnutém signalizačním zařízení. Zazněl tak rozpor s předchozím vyjádřením, že světelná signalizace zde běží 24 hodin denně.

 

 Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice – opatření se připravuje

 

Přechod pro chodce na silnici I/13, Teplice – stav duben 2016

Dle informací z ŘSD se úprava tohoto přechodu pro chodce nechystá. Úpravy přechodů pro chodce probíhají dále ve směru na Ústí nad Labem.

Dle informací od vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice, které jsme získali těsně před letošní Dopravní snídani pro Ústecký kraj, nechalo projektovou dokumentaci na tento přechod pro chodce zpracovat ŘSD, které je správcem komunikace. ŘSD však o žádné projektové dokumentaci k tomuto přechodu neví.

Od Policie ČR z publika zaznělo, že v loňském roce na Dopravní snídani vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice skutečně potvrdila, že město Teplice připravuje projektovou dokumentaci. Toto místo bylo představeno na Dopravní snídani již v roce 2014 a Policie nevidí důvod, proč by za uplynulé dva roky řešení tohoto přechodu pro chodce neměla být zpracována projektová dokumentace úpravy. A ještě k tomu když se v podstatě jedná jen o vybudování středového ostrůvku, kdy úpravy nejsou zase tak náročné. Policie ČR si tedy myslí, že projektovou dokumentaci pravděpodobně zpracovává město Teplice.

 

 Přechod pro chodce na silnici I/13, Klášterec nad Ohří – zatím není v řešení

 

Přechod pro chodce na silnici I/13, Klášterec nad Ohří – stav duben 2016

Město Klášterec nad Ohří letos bude realizovat úpravu jiného přechodu - u gymnázia, tento přechod zatím není řešen.

ŘSD je již v kontaktu se zastupitelstvem města Klášterec n. O. a o úpravě tohoto přechodu se bude v letošním roce dále jednat.

Pokud se přechod začne řešit, měl by se v návaznosti řešit i sousední křižovatka, potažmo celý průtah městem, např. zúžením jízdních pruhů.

Dle pana Melzera z ŘSD již v minulém roce u přechodu město Klášterec nad Ohří nainstalovalo měření rychlosti. Silnice je zde hodně široká a dala by se využít i k výstavbě nějakého zklidňujícího prostředku v dopravě. Pan Melzer již městu odeslal podnět a město přislíbilo, že se podnětem bude zabývat. V sousední Kadani se obdobné opatření povedlo realizovat a plní svůj účel.

Stanislav Pechouš, člen rady města Klášterec nad Ohří potvrdil, že tento přechod pro chodce je ve městě již několik let problematický, protože přes něj chodí děti do zvláštní praktické školy a na tomto přechodu bylo i smrtelné zranění. Město přes Krajský úřad již přechod řešilo, je tam snížená rychlost a je tam i radar, ale ideální by zde bylo vybudovat ostrůvek. Řidiči zde jezdí vysokou rychlostí a nedodržují sníženou rychlost. Město Klášterec nad Ohří má zájem tento přechod pro chodce řešit. V letošním roce by se zde měl měnit i povrch komunikace a to by mohlo být ideální situací k řešení i tohoto přechodu pro chodce.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice

Jde o úsek silnice č. I/8 (km 25 - 24), extravilán, levotočivé vedení v kombinaci s klesáním, asfaltová vozovka.

Silnice č. I/8 má celorepublikový význam. Je to hlavní komunikace z SRN přes Dubí, Teplice na Prahu.

Komunikace je zde dvoupruhová, šířka pruhů v oblouku 2 x 5,5 m, poté přechází v šířku 2 x 3,5 m, zpevněná krajnice 2-3 m. Odvodnění řešeno příčným sklonem vozovky.

Nebezpečné vlivy jsou zde změna levotočivého vedení na rovný úsek se střídáním mokrého povrchu na suchý (přemostění) a zpět na mokrý, nevhodný příčný sklon komunikace v levotočivém vedení. Jedná se o nehodový úsek.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 19; 1 těžké zranění a 10 lehkých zranění.

 

Navržená opatření:

·         Ověření PVV, a příčného sklonu

·         Zvýšení PVV pomocí protismykové úpravy

·         Opticko-psychologické zúžení (balisety)

·         Záchytný systém před opěrou mostu

 

Pan Melzer z ŘSD k tomuto místu řekl, že záchytný systém je zde již ve fázi projektování. ŘSD zde chce v letošním roce minimálně umístit alespoň záchytný systém. K balisetám se pan Melzer vyjádřil s pochybnostmi v rámci zimní údržby, kdy by v zimě mohly údržbě vadit. Úpravu povrch v tomto úseku zatím ŘSD ke zpracování nezadalo.

Policie se vyjádřila, že dlouhodobým užíváním vozovky se póry v asfaltu ucpou a pak dochází k degradaci povrchu a auta pak po něm kloužou. Takže Policie se zde přiklání k úpravě povrchu zbroušením nebo k položení protismykové úpravy.  Je potřeba povrch vozovky udržovat a co 4 až 5 let jej zbrousit případně jinak upravit.

Ing. Zora Šachlová řekla, že dle představených fotografií se zde příčný sklon zdá menší, než by měl být a že si myslí, že příčinou smyku je zde to, že vozidlo jede po suché vozovce a najede na mokrou nebo namrzlou vozovku pod most, kde dostane smyk. Pokud by se zde tedy měla aplikovat bezpečnostní protismyková úprava tak by se měla aplikovat pod most a za něj. Protismykové vlastnosti vozovky by se zde měly také prověřit.

ŘSD přislíbilo, že zde nechá protismykové vlastnosti prověřit jako první krok.

 

Ing. Petr Vacek, vedoucí úseku výroby z ŘSD Správa Chomutov se ještě vyjádřil ke „Kladrubské spojce“. „Kladrubská spojka by měla spojit silnice I/13 a I/8 přes silnici I/63. V tuto chvíli je stavba je ve fázi, kdy je vydáno územní rozhodnutí, připravuje se soutěž na dokumentaci ke stavebnímu povolení a souběžně se řeší i posudek EIA. Vše bude záležet na tom, jestli se bude muset vyhotovit nový posudek EIA, který by stavbu vrátil před územní rozhodnutí. Pokud by stačil starý posudek EIA, tak by se mohlo začít stavět cca za 3 roky, pokud se bude muset vyhotovit nový posudek EIA, bude to ještě déle.

 

Policie ČR ještě doplnila, že „Kladrubská spojka“ nebude mít vliv na toto rizikové místo a je potřeba opatření u tohoto místa provést.

  

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice – aktuální stav

 

 

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice – navržené opatření na Dopravní snídani

 

 

Větev MÚK I/8 x I/13, Teplice – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice I/15 u Libčevsi

Jedná se o úsek silnice č. I/15 km 9,3 - 10,8, extravilán, mezi obcemi Kozly a Libčeves. Povrch je zde živičný v dobrém technickém stavu. V roce 2014 zde proběhla rekonstrukce povrchů a v roce 2015 instalace VDZ v plastu. V obou směrech jízdy se jedná o komunikaci se značným převýšením. Současně v nejvyšších partiích jsou střídavé směrové oblouky s rizikem trvalé námrazy.

Silnice č. I/15 je silnicí celorepublikového významu, dopravně zatížená komunikace I. třídy - spojnice Lovosice – Most. Je zde vysoký podíl nákladní dopravy cca 40%. Po obou stranách vozovky jsou silniční příkopy a valy se vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Je to členitý úsek, kde se střídají pole a lesní porosty. Panují zde i klimatické vlivy - tvorba námrazy (vyšší nadmořská výška) a je zde velké nebezpečí smyku!

Silnice č. I/15 je dvoupruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi, včetně VDZ. Šířka jízdních pruhů je 3,2 m a 3 m.

Nebezpečné vlivy zde jsou podélný sklon vozovky, značné převýšení se střídavými směrovými oblouky, klimatické vlivy, snížená přehlednost vlivem profilu komunikace. Náletové dřeviny a vzrostlé stromy v blízkosti průjezdního úseku komunikace.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 17x; 3 osoby usmrceny a 13 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         Instalace záchytných systémů

·         Odstranění vzrostlých dřevin

 

Pan Melzer z ŘSD se dle prezentovaných fotografií vyjádřil, že stromy, které na fotografiích jsou, se jeví tak, že jsou nesilniční vegetací, tzn., že asi nejsou na silničních pozemcích. A že případná investice do svodidel by nemusela být schválena kvůli stromům, které nejsou ve správě ŘSD a s tím samozřejmě souvisí i kácení „cizích“ stromů, které je pro ŘSD velmi obtížné.

Paní Ing. Šachlová zde doporučila místo stromů vysázet keře po obou stranách komunikace a řádně umístit směrové sloupky. Svodidlo je také pevná překážka a keře místo stromů by zde byly lepší. Navíc keře mohou v zimě působit proti zavátí komunikace sněhem a také proti vstupu zvěře na komunikaci. Dle paní Ing. Zory Šachlové jsou stromy na fotografiích na silničním svahu, a tudíž nesouhlasila, že by byly nesilniční vegetací. Dle zákona je silniční pozemek i včetně zaoblení svahu o poloměru 3 m a za tím má být ještě 0,6 m na „zásněžky“ proti zavátí komunikace sněhem, které se dříve dělaly. Takže silniční pozemek by v tomto případě, kde zaoblení není, měl končit přibližně 1,5 m za hranou svahu a vše co je na silničním pozemku by měla být silniční zeleň. Možná, že tomu tak v tomto případě není, ale dle zákona by to takto být mělo.

Npor. Bc. Jiří Král, vedoucí dopravního inspektorátu Louny k tomuto úseku upozornil, že komunikace je momentálně v lepším stavu než byla. Proběhla zde kompletní rekonstrukce povrchu a obnova dopravního značení. Naráží se zde na povětrnostní vlivy, protože oproti Lounům je zde větší nadmořská výška a komunikace je vedena zvlněnou krajinou přes České středohoří. Policii je jedno, komu stromy patří nebo nepatří. Pro polici je prioritou ochrana lidského zdraví a vždy je lepší boční náraz vozidla do svodidla než opuštění komunikace a následný náraz do pevné překážky v podobě stromu. Kácení stromů ve větší vzdálenosti od komunikací je také problematické, proto by se nemělo hledět na výši investice za svodidla a měl by se preferovat lidský život. Špatným nápadem není ani výsadba keřů, která by zde opravdu mohla bránit tvorbě sněhových jazyků. Je potřeba také zmínit situaci v okolí a to že těžké smrtelné dopravní nehody se zde udály i cca v půl kilometrových intervalech před tímto úsekem, U Libčevse přímo na křižovatce s odbočkou do Libčevse kde zrovna nedávno došlo k těžké dopravní nehodě při nedání přednosti v jízdě. Je to paradoxní, protože tam jsou velmi přehledné přímé úseky. Toto souvisí se sluncem a s vysokou rychlostí přijíždějících vozidel. Dále tam jsou dvě další tříramenné křižovatky za sebou, kde také dochází k těžkým nehodám. Vede tudy i těžká tranzitní doprava což má také vliv např. na vyjetí kolejí. Rekonstrukce komunikace zde byla přínosná a instalace svodidel by zde byla velmi vhodná, alespoň v místech s pevnými překážkami u komunikace.

Policie ještě doplnila, proč toto místo bylo vybráno pro Dopravní snídani. V letošním roce je zaměření Dopravní snídaně také na pevné překážky a strom je nejzávažnější pevnou překážkou v blízkosti komunikace. Musíme se zajímat o prostor minimálně 9 až 10 m od průjezdního profilu komunikace pokud chceme vytvářet bezpečné dopravní prostory. A je třeba diskuzi kolem pevných překážek rozvinout a komunikovat nejen s vlastníkem komunikace ale i se soukromými vlastníky, s odbory životního prostředí a s ekology. Následky dopravních nehod jsou zde díky pevným překážkám u komunikace – stromům.

Ing. Šachlová ještě doplnila, že pokud by v tomto úseku byly vysázeny keře, nemuselo by zde v zimě docházet ke vzniku náledí, protože silničáři ví, že pokud někde fouká vítr, komunikace se rychleji ochlazuje a tvoří se pak náledí. Dále zde Ing. Šachlová silně postrádá směrové sloupky. Řidiči v dlouhých přímých úsecích jezdí rychleji a směrové sloupky mohou pomoci i řidičům vyjíždějícím z vedlejší komunikace, kteří tak mohou podle sloupků lépe odhadovat rychlost přijíždějících vozidel na hlavní komunikaci.

Ing. Pauk ještě doplnil k vizualizacím návrhů představených v prezentaci, kdy vizualizace návrhů byly kresleny do fotografií staršího data použitých z Google Street Wiev (aktuální fotografie mnohdy nevyhovují pro vizualizaci návrhu místem, odkud byly fotografovány) a je pravděpodobné, pokud na komunikace proběhla rekonstrukce, že součástí rekonstrukce asi bylo i doplnění směrových sloupků.

 

Úsek silnice I/15 u Libčevsi – aktuální stav

 

 

Úsek silnice I/15 u Libčevsi – navržené opatření na Dopravní snídani

 

 

Úsek silnice I/15 u Libčevsi – aktuální stav

 

 

Úsek silnice I/15 u Libčevsi – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Přejezd P3540 ve Šluknově

Železniční přejezd je na silnici č II/266 na vjezdu do města Šluknov. Přejezd je zabezpečen světelnou signalizací (s blikajícím bílým světlem) bez závor. Silnice č. II/266 je spojnicí Šluknova s Rumburkem s návazností na silnici I/9 vedoucí až téměř do Prahy. Komunikace je v přímé linii, je dvoupruhová bez přilehlých chodníků. V blízkosti přejezdu je zaústění místní komunikace. V místě přejezdu je úprava nivelety komunikace s ohledem na polohu koleje. Vodorovné značení je zde pouze podélné. Přejezd je umístěn v zástavbě.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 3x; 1 úmrtí, 2 těžká zranění a 9 lehkých zranění.

 

Navržená opatření:

·         Optické zvýraznění přejezdu

·         PZZ se závorami

 

Ing. Martin Kašpar, náměstek ředitele pro provoz infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) řekl, že nehoda u které zde došlo k usmrcení osoby, byla ovlivněna dopravní uzavírkou s improvizovaným semaforem, tzn., že řidič mohl být ovlivněn i signalizací bezprostředně za přejezdem. Vlastní zabezpečení přejezdu je z roku 2007 a splňuje všechny normy, které splňovat má a ze strany SŽDC se u tohoto přejezdu nepřipravuje žádná akce, která by zde závory doplnila. Takováto akce by byla řádově za 2 – 3 milióny korun. SŽDC je správcem 363 přejezdových zařízení, které má na území Ústeckého kraje, z nichž nejstarší je z roku 1959 a je stále funkční. Řada z těchto zabezpečovacích zařízení se dožije i více než 70 let než bude nahrazena. V případě tohoto přejezdu SŽDC připouští nějaké komunikační zabezpečení, ale závory zde umístit nechce. Závory by se pak mohly umísťovat u všech přejezdů a to by pak šlo o velmi vysoké částky. Rozhodně se SŽDC přiklání věnovat finanční prostředky do přejezdů, kde jsou pouze výstražné kříže nebo do náhrady zařízení, které mají svá léta skončena.

Ing. Nikola Turková, referentka silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk se vyjádřila, že Krajský úřad Ústeckého kraje v minulém roce uskutečnil kompletní rekonstrukci tohoto úseku komunikace a v současné době zde jsou jak vodící pruhy, tak středová čára. Ing, Turková si myslí, že přejezd je relativně přehledný. Otázkou k diskuzi je doplnění příčných pruhů z vizualizace.

Ing. Šachlová že před železničními přejezdy by měly být jednotné úpravy. Např. v Maďarsku před každým železničním přejezdem byl uzoučký pás ze šrafovaných čar, který byl možná 30 až 50 m dlouhý a jakmile řidič v Maďarsku vidí tento pás, ví, že přijede k železničnímu přejezdu.

Zástupce Policie ČR ještě využil účasti zástupce SŽDC na Dopravní snídani a upozornil na železniční přejezdy přes komunikace II. třídy a které nejsou zabezpečeny. Konkrétně je to přejezd na silnici II/246 v obci Koštice. Navíc je zde snížený rozhled vpravo díky zdi objektu stavebnin. Přejezd je ošetřen dopravní značkou P6 – STOP a stejně větší vozidlo nebo pomalu jedoucí vozidlo by mohlo mít zde problém. To že se zde ještě nevyšetřovala žádná vážná dopravní nehoda, je způsobeno asi i tím, že železniční trať je zde poměrně málo frekventovaná. Tento přejezd by si určitě zasloužil minimálně světelnou signalizaci a možná i závorové břevno. Toto se už řeší 7 let, co se policie účastní takovýchto územních diskuzí.

Ing. Martin Kašpar ze SŽDC reagoval k přejezdu Koštice, že tento přejezd je součástí připravované stavby revitalizace trati Lovosice – Louny, kde má být instalováno asi 25 zabezpečovacích zařízení, včetně tohoto. Problém této stavby je samozřejmě ten, že všechny takovéto stavby jsou financovány z Operačního programu Doprava a musí vyhovět náročným ekonomickým kritériím. V současné době je stavba ve fázi projektu a naráží na rušení přejezdů. A v této zemi zrušit přejezd je téměř neřešitelný problém. Na trati se po úpravě má jezdit rychlostí 100 km/hod a má se tam dokonce zavést i rychlíková doprava.

 

Přejezd P3540 ve Šluknově – aktuální stav

 

 

Přejezd P3540 ve Šluknově – navržené opatření na Dopravní snídani

Dále bylo přítomným promítnuto krátké video společnosti ArcelorMittal zaměřené na jejich vyráběné „motosvodidlo“ se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014). V roce 2015 přibyly další úseky, kam se toto svodidlo osadilo a o mnohých dalších osazeních se uvažuje.

DEKRA CZ a.s. - Ing. Libor Budina

Tato prezentace byla zaměřena na střety s pevnou překážkou z pohledu řidiče vozidla. Jen v prvním čtvrtletí roku 2015 u nás došlo k 4742 nehodám s pevnou překážkou, při nichž bylo 43 osob usmrceno!

 

Je potřeba si také uvědomit že se zvyšující rychlostí se snižuje zorné pole řidiče. Např. při rychlosti 40km/hod může být zorný úhel 100-110°, při vyšších rychlostech to může být až jen 40°. Není potřeba stále jezdit rychlostí 40km/hod, ale je potřeba aby řidič při vyšší rychlosti a v menším zorném poli viděl vše podstatné a nepřehlédl např. nějakou dopravní značku. Nejhorší je, když pevná překážka přispěje k dopravní nehodě a pak do ní ještě řidič narazí.

Při nárazu na pevnou nedeformovatelnou překážku při rychlosti 50 km/hod se krátkodobě zvýší hmotnost těla až 60x!

Pokud do sebe narazí auta o stejné hmotnosti při stejné rychlosti 50km/hod, je to srovnatelné jako když auto narazí při rychlosti 50km/hod do pevné překážky.

Na konci přednášky pan Ing. Libor Budina zmínil 2 konkrétní nehody automobilů s pevnou překážkou, u kterých provedl jednoduchou analýzu.

Závěrem celé Dopravní snídaně byl vylosován jeden účastník Dopravní snídaně, který od společnosti DEKRA CZ obdržel poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.

___________________________________________________________________________________