Výstup z Dopravní snídaně s BESIPEM, Středočeský kraj, 2016

4. ročník Dopravní snídaně s BESIPEM pro Středočeský kraj se uskutečnil 1. 11. 2016 ve Wellness Hotelu STEP v Praze. Dopravní snídaně pro Středočeský kraj se letos zúčastnilo zhruba 50 osob z řad odborníků na bezpečnost na komunikacích, správců a vlastníků komunikací, zástupců měst a obcí, Policie ČR a jiných institucí. Ostatně záštitu k letošní Dopravní snídani udělil mimo jiné i Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.

 

 

BESIP  - Ing. Miroslav Polách

V úvodu byl představen vývoj usmrcených a těžce zraněných v ČR oproti předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). V loňském roce v ČR zemřelo na komunikacích 660 osob. Předpoklad NSBSP byl 505 usmrcených. Ani zdaleka se tedy nepodařilo naplnit cíl NSBSP v počtu usmrcených osob na našich komunikacích.

Nejvyšší nárůst počtu usmrcených v loňském roce byl u chodců, spolucestujících a dětí. V loňském roce na našich komunikacích zemřelo 18 dětí. Proto, aby se situace zlepšila, vytvořil BESIP pro rok 2016 ucelenou řadu výukových materiálů pro dopravní výchovu pro MŠ až ZŠ. Dále pro II. stupeň ZŠ vytvořil BESIP s Asociací záchranný kruh animované výukové spoty, kde je např. i speciální díl věnovaný správnému chování na železničním přejezdu.

V roce 2015 spustil BESIP kampaň „Děláš to taky“. Je to kampaň zaměřená na hodnotový systém. Záměrem bylo poukázat na chybné chování rodičů a dospělých, které děti považují za správné, a proto ho po dospělých opakují.

Další projekt BESIPu – Myšák Bertík a pan B úspěšně absolvoval 22 vystoupení po celé ČR. Tento projekt získal pro rok 2016 záštitu i Světové zdravotnické organizace.

BESIP taktéž vyvíjí aktivity pro motocyklisty zaměřené na základní znalosti jemného ovládání motocyklů, od skútru až po velké motorky. Včetně rozdílu chování motocyklu a čtyřkolky.

Další kampaní spuštěnou v minulém roce byla kampaň „Vidíme se?“. V loňském roce zemřelo na našich komunikacích 72 chodců, kteří nebyli vidět. Proto se BESIP snaží zaměřit také na chodce.

Vznikly taktéž pro letošní ročník série 3 videí s názvem „Nehodové lokality“. Jsou to videa pro motocyklisty s popisem nehodové lokality a s důrazem na bezpečnost motocyklisty, předvídání a nepodceňování situace.

Další částí prezentace byl nový bodový systém. Hlavní cíle nového bodového systému jsou:

- Zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížení počtu smrtelných nehod.

- Přísnější postih závažných porušení pravidel silničního provozu, která způsobují dopravní nehody s nejtěžšími následky.

- Férový a přehledný systém pro řidiče.

 

Dále byly představeny plánované činnosti Ministerstva dopravy k železničním přejezdům v roce 2016:

  • Sekvenční sklápění závor – obavy z průjezdu stylem “esíčko”.
  • 2 typy laserových detektorů překážek (SICK a LIDAR) – 2 úseky (Kostěnice - Pardubice, Grygov – Olomouc).
  • Testování detektoru na bázi 3D infrakamery.
  • Definice provozních stavů, ve kterých bude probíhat detekce překážek.
  • Testovací provoz detektorů – max. 1 rok, bezpečnost a spolehlivost, zvláště za silného deště, námrazy či mlhy. Vliv znečištění optiky.
  • Nasazení inteligentních kamerových systémů pro detekci vjetí na přejezd ve výstraze (ale i např. zastavení vozidla) – automatické generování výstupů pro přestupkové řízení (jednání PČR a ÚOOÚ).
  • Školení řidičů profesionálů.
  • Doplnění vybraných železničních přejezdů (cca 60) o závory – rok 2016 příprava prvních 30.
  • Dalších cca 100 přejezdu je analyzováno pro případné úplné zrušení.
  • Kooperativní systémy – daleká budoucnost

 

Centrum dopravního výzkumu v.v.i. – Ing. Josef Mikulík, CSc.

Prezentace začala úvodními statistikami usmrcených a těžce zraněných na našich komunikacích. Počet usmrcených překročil stanovený předpoklad NSBSP o 31% (počet usmrcených do 24 hodin), resp. 35 % (počet usmrcených do 30 dní).  Oproti stanoveným předpokladům NSBSP  zemřelo v letech 2012 – 2015 o 255 osob více. Počet těžce zraněných byl oproti předpokladu o 136 osob nižší.

CDV zavedlo ukazatel závažnosti nehod (UZN). UZN = 4x počet usmrcených osob + počet těžce zraněných osob v daném roce. Ukazatel závažnosti nehod byl v roce 2015 v ČR o 10 % vyšší oproti předpokladu.

 

 

 

Celospolečenská ztráta z nehodovosti ve Středočeském kraji za rok 2015 je předběžným výpočtem stanovena na cca 8,34 miliardy Kč!!

 

Slabá místa Středočeského kraje - Počet usmrcených a těžce zraněných osob na 1.000 km komunikace v roce 2015:

 

 

Slabá místa Středočeského kraje - Závažné následky na silnicích I. tř. ve Středočeském kraji dle druhu nehody:

      ·         srážky s jedoucím vozidlem převážně mimo obec,

      ·         srážky s pevnou překážkou v obci i mimo obec,

      ·         srážky s chodcem v obci i mimo obec.

 

Dále byla prezentace zaměřena na srážky s pevnou překážkou ve Středočeském kraji ….

 

 

 

 

 

… a na srážky s vlakem ve Středočeském kraji, z čehož vyplývají i slabá místa Středočeského kraje dle druhu nehody.

 

 

Srážky s vlakem:

Při srážkách s vlakem byly v roce 2015 ve Středočeském kraji:

      ·         4 osoby usmrceny,

      ·         2 osoby těžce zraněny.

 

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ PROVOZU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI?

Měly by být učiněny tyto základní kroky:

      ·         Zpracovat Strategii bezpečnosti silničního provozu pro Středočeský kraj

      ·         Každoročně vyhodnocovat její plnění

      ·         Zřídit pozici krajského manažera pro bezpečnost silničního provozu

 

JE VŠAK NEZBYTNÉ:  

      ·       vytvořit podmínky pro efektivní výkon koordinačních činností krajského manažera BESIP ve všech aktivitách, které jsou v kompetenční působnosti Krajského úřadu a mohou (měly by) být zajištěny i jinými subjekty,

      ·         postupně připravovat zřízení specializovaného útvaru na úrovni kraje, který by se problematikou bezpečnosti systémově zabýval,

      ·         zajistit přiměřené financování aktivit včetně prostředků z jiných zdrojů, např. SFDI, FZŠ, EF ...,

      ·         zapojit do realizace „Strategie Bezpečnosti silničního provozu Středočeského kraje“ veškeré subjekty, kterých se problematika bezpečnosti dotýká,

      ·         široce publikovat Strategii jako návod pro ochranu zdraví a životů občanů na silnicích,

      ·         zajistit průběžné odborné konzultace k řešení bezpečnostních opatření,

      ·         konkrétní aktivity zintenzivnit v oblastech zaměřených na dílčí cíle, jejichž plnění je neuspokojivé, zejména na zranitelné účastníky provozu a na kritická místa na komunikacích.

 

Tým silniční bezpečnosti – Bc. Roman Budský, BA (Hons)

V loňském roce se v ČR na železničních přejezdech stalo 164 mimořádných událostí, 32 lidí zemřelo a 142 lidí bylo zraněno.

 

Kde docházelo ke střetům s vlakem:

      Největší počet střetů - přejezdy zabezpečené světelnou signalizací bez závor

                                   13 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené jen výstražným křížem

                                   8 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené světelnou signalizací a závorami

                                   11 osob usmrceno.

 

 

Z pohledu statistik Policie ČR tak v roce 2015 meziročně oproti roku 2014 v ČR vrostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech o 23 nehod na celkem 379 nehod. Usmrceno bylo o 3 osoby méně, tj. 21 osob, těžce zraněno bylo o 7 osob více, tj. 28 osob a lehce zraněno bylo o 37 osob více, tj. 130 osob.

 

Průměrná závažnost dopravních nehod byla v roce 2015 v ČR 7,1 obětí na 1 000 nehod vyšetřovaných Policií ČR.

Střety s vlakem jsou dlouhodobě suverénně tím nejhorším, co může účastníka silničního provozu potkat (nejvíce v r. 2003 – 157, nejméně v r. 2013 – 69).

 

 

Ročně zemře na železnicích států EU-28 cca 1.100 lidí. 58 % jsou z toho nepovolané osoby v kolejišti a 33 % jsou oběti střetů na železničních přejezdech (nejsou započítány sebevraždy).

V 98 % případů nehod na železničních přejezdech v EU-28 je pochybení na straně účastníků silničního provozu. Oběti mívají své bydliště v blízkosti trati či příslušného železničního přejezdu. Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím nehodovost na přejezdech je samotné chování účastníků silničního provozu.

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., provedlo v roce 2011 v rámci projektu ARIANA pozorovací průzkum chování účastníků silničního provozu na 13 železničních přejezdech:

      ·         Přejezdy vybavené světelnou výstrahou a závorami

platné předpisy porušilo 60,5 procenta účastníků silničního provozu.

      ·         Přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor

třetina chodců ignorovala světelnou výstrahu.

      ·         Přejezdy označené křížem doplněným značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“

jen polovina řidičů zastavila mimo nebezpečné pásmo.

      ·         Přejezd vybavený jen mechanickými závorami

přes 60 procent řidičů a dvě třetiny chodců přejelo či prošlo ve fázi zvedání závor.

 

Policie ČR – kpt. Ing. Petr Bejsta

Úvod této prezentace byl zaměřen na statistiku nehodovosti ve Středočeském kraji.

 

 

Dále byla prezentace zaměřena na představení nejtragičtějších dopravních nehod ve Středočeském kraji.

 

 

 

  

V poslední části této prezentace pak byly zmíněny priority odboru služby dopravní policie:

         Bezpečný a plynulý provoz na pozemních komunikacích Středočeského kraje.

         Zlepšení komunikace dopravních policistů s občany, zejména s řidiči.

         Vzdělávání dopravních policistů pro výkon služby.

         Zvyšování efektivnosti práce.

  

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DS 2014 a 2015

 Křižovatka silnice II/605 a sjezdu z D5 – opatření se realizovalo

Křižovatka silnice II/605 a sjezdu z D5 – stav říjen 2016

V roce 2015 proběhla přestavba křižovatky na okružní.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Křižovatka silnic II/125 a III/12550 u obchvatu Kolína - opatření se realizovalo

Křižovatka silnic II/125 a III/12550 u obchvatu Kolína – stav říjen 2016

V roce 2015 proběhla přestavba křižovatky na okružní.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/2 x II/125, Poďousy - opatření se realizovalo

Křižovatka silnic I/2 x II/125, Poďousy – stav říjen 2016

Na konci roku 2015 zde proběhla úprava SDZ - zvýraznění vedlejších větví, „STOP“ v retroreflexi. Na začátku roku 2016 pak ještě úprava VDZ - piktogramy „STOP“. V období 01/2016 – 09/2016 je křižovatka bez nehody evidované Policií ČR a tedy bez následků na zdraví osob.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Úsek silnice II/272 u Jiřic - opatření se připravuje

Úsek silnice II/272 u Jiřic – stav říjen 2016

V roce 2016 zde došlo k obnově VDZ – krajních čar, SDZ Z3 „vodící tabule“ doplněny do retroreflexu. V roce 2017 se pak předpokládá dokončení PD na úpravu úseku v délce asi 3,5 km – mělo by dojít k většímu narovnání oblouku (zmírnění oblouku), k úpravě povrchu a spádových poměrů vozovky.

Z pléna zaznělo, že v úseku nedojde k úplnému narovnání oblouku! V místě se prý často stávají dopravní nehody a auta končí v poli. Údajně se zde oblouk zcela nenarovná kvůli zdlouhavému procesu výkupu pozemků.

Krajská správa silnic na to zareagovala a potvrdila, že se zde opravdu připravuje projektová dokumentace. Jsou zde problémy s majitelem sousedních pozemků. Bude zde tedy zmírnění oblouku. Majitel sousedních pozemků svolil k částečnému uvolnění svých pozemků, proto zde nedojde k úplnému narovnání oblouku, se kterým majitel pozemků nesouhlasí. Nicméně Krajská správa silnic si myslí, že jakékoliv zmírnění směrového oblouku bude mít pozitivní vliv na nehodovost v tomto místě. Sklon zde bude také upraven na návrhovou rychlost.

Ing. Šachlová k tomuto místu řekla, že dle fotografií je zde patrný nedostatečný příčný sklon vozovky na vnější straně směrového oblouku, kde je sjezd na pole. Vozovka je tam zborcená a zřejmě je to to místo, kde vozidla vynáší odstředivá síla mimo komunikaci. Určitě je zde tedy vhodné příčný sklon napravit. Dále již novela zákona umožňuje v krátkých úsecích pozemky vyvlastňovat právě k takovým to účelům realizace opatření na komunikacích.

Dále z pléna zaznělo, pokud je zde možnost pozemek vyvlastnit pro úplné narovnání oblouku, bylo by to žádoucí!

 Křižovatka silnic II/111 a II/112 u obce Struhařov – opatření se připravuje

Křižovatka silnic II/111 a II/112 u obce Struhařov – stav říjen 2016

V roce 2014 zde proběhla výstavba chodníků podél silnice II/111, nových BUS zastávek a místa pro přecházení. Nyní v roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku. Je zde ovšem problém s výkupy pozemků. V roce 2017 se předpokládá vysoutěžení a zahájení stavby.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Úsek silnice I/3 u Olbramovic – opatření se připravuje

Úsek silnice I/3 u Olbramovic – stav říjen 2016

V roce 2015 zde proběhla obnova VDZ, doplnění a zvýraznění SDZ - vodících tabulí Z3 a prořezání stromů. Současně se v roce 2016 připravuje obchvat Olbramovic, který by měl dopravu odvést z tohoto místa. Z tohoto důvodu již není reálné narovnání tohoto úseku. Aktuálně je již zpracovaná projektová dokumentace DUR, připravuje se dokumentace DSP a vykupují se pozemky. V roce 2017 se předpokládá soutěže na dodavatele stavby.

Na místě se ale stále stávají těžké dopravní nehody a je potřeba obchvat Olbramovic co nejvíce urychlit! (v období 01/2015 – 09/2016, 5 nehod, 3 úmrtí osob a 8 lehce zraněných osob)

Ing. Šachlová k tomuto místu řekla, že je zde také špatný příčný sklon a pokud se postaví obchvat Olbramovic, který povede jinudy, tak by zde stálo za to, zde příčný sklon komunikace upravit a případně zde i položit bezpečnostní protismykovou úpravu, protože jezdit se zde bude dále, i když méně.

 Větev mimoúrovňové křižovatky D0 a D6 - Řepy – opatření se připravuje

Větev mimoúrovňové křižovatky D0 a D6 - Řepy – stav říjen 2016

Aktuálně se na konci roku 2016 připravuje úprava DZ, čeká se na návrhy řešení. Předpoklad realizace úprav je ještě na podzim 2016.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Úsek silnice I/16, Jizerní Vtelno – opatření se připravuje

Úsek silnice I/16, Jizerní Vtelno – stav říjen 2016

V roce 2015 Ministerstvo dopravy ČR schválilo realizaci obchvatu – přeložku silnice I/16. Mělo by zde dojít k vybudování tunelu o délce 214 m. V roce 2015 taktéž probíhala příprava podkladů k vypracování projektové dokumentace DUR. V roce 2016 probíhaly geologické průzkumy. Bohužel na současné komunikaci se žádná opatření neprovedla. Předpoklad realizace přeložky je v roce 2019, což není jisté, zda se podaří.

Dopravní nehodovost v celém průtahu Jizerním Vtelnem v období 01/2014 – 09/2016 je 17 nehod evidovaných Policií ČR s následky 7 lehce zraněných osob.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Větev MÚK D7 x III/2405, Kněževes – místo se zatím neřeší

Větev MÚK D7 x III/2405, Kněževes – stav říjen 2016

V roce 2016 došlo alespoň ke snížení rychlosti na D7 na 110 km/hod. Plánovanou výstavbou silnice II/240 se má v budoucnu tento exit zrušit. Tímto by se měl problém tohoto místa vyřešit. Realizace silnice II/240 se předpokládá v letech 2020 – 2022.

Plánovaná výstavba silnice II/240 (čárkovaná čára uprostřed)

Ing. Šachl řekl, pokud je někde šikmé připojení na obyčejné silnici, tak je to potenciálně nebezpečné místo a čeká se na nějakou přestavbu při které se připojení nakolmí. Ale připojení na dálnici takto řešit bez připojovacího pruhu nelze. Takovéto připojení na dálnici je velkou závadou komunikace! Např. řidiči kamiónů přes kabinu dozadu na připojení vůbec nemohou vidět. Ing. Šachl tedy apeloval na všechny přítomné, pokud budou mít někde možnost nechat zbudovat u takovýchto míst připojovací pruh, ať to udělají.

Ing. Šachlová ještě podotkla, že tato komunikace byla politickým rozhodnutím přeřazena do dálnic, místo toho aby to byla maximálně silnice pro motorová vozidla s maximální dovolenou rychlostí 90 km/hod. Je celá řada úseků zejména na Moravě, kde připojovací pruhy nejsou a v okamžiku, kdy se takovéto cesty stanou dálnicemi, tak se tam automaticky zvýší maximální dovolená rychlost na 130 km/hod a to je velmi špatně a ještě více to k rizikovosti míst přispívá.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic

Jde o čtyřramennou křižovatku silnice I/4 (km 53,335) a silnice III/0046  v intravilánu. Silnice I/4 je v přímém vedení komunikace se stoupáním ve směru Praha – Strakonice. Za křižovatkou je horizont. Je zde snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/h. Bezprostředně za křižovatkou jsou na silnici I/4 umístěny zálivy autobusové zastávky pro oba směry jízdy. Na silnici III/0046 je středový ostrůvek pro rozdělení směrů jízdy vpravo či rovně a vlevo.

Nebezpečnými vlivy zde jsou absence odbočovacích pruhů na silnici I/4, zejména pro směr Praha  -Strakonice pro odbočení vlevo, horizont v blízkosti křižovatky - snížené rozhledy jednak pro výjezd z vedlejších komunikací a pro odbočení vlevo.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 18x; 2 osoby těžce zraněny a 10 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

      ·         Výstavba D4 – MÚK

      ·         Instalace bezpečnostní protismykové úpravy

      ·         Zvýraznění křižovatky

 

Ing. Zora Šachlová k tomuto místu řekla, že připojovací pruh na silnici I/4 byť krátký by byl lepší než žádný, neboť vozidlo z vedlejší komunikace se v připojovacím pruhu může srovnat souběžně s vozidly jedoucími po hlavní komunikaci a tím pádem, může řidič jedoucí z vedlejší komunikace vidět vozidlo jedoucí po hlavní komunikaci ve zpětném zrcátku. Připojení komunikací pod úhlem 45° se již v minulosti ukázalo jako nejvíce nehodové, protože vozidla dnes mají široké střešní sloupky a tím pádem velké mrtvé úhly, ve kterých řidiči nevidí při najíždění na hlavní komunikaci. Také by zde na hlavní komunikaci měla být omezena maximální dovolená rychlost díky horizontu na hlavní komunikaci (maximální dovolená rychlost by měla být vypočtena tak, aby řidič na hlavní komunikaci v případě nedání přednosti v jízdě ještě stihl bezpečně zabrzdit) a měl by být zde dohled Policie nad tím, že se rychlost dodržuje. Také zde chybí směrové sloupky, což je velký nešvar nehodových úseků. Směrové sloupky jsou povinnou součástí komunikace.

Ing. Miloš Vacek, referent Odboru Dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje měl připomínku k umístění baliset. V tomto místě není vhodné je umístit, protože v tomto úseku komunikace bývá velmi problematická zimní údržba. Je to rovinatý úsek, kde je poměrně velká nadmořská výška a stává se tam (ačkoliv se tam umisťují zásněžky), že komunikace je často zasněžená. Často tam pak projíždějí odklízecí vozy, které odklízejí sníh z komunikace. Jedná se o úsek až po křižovatku na Lety, kde by první zimní údržba balisety okamžitě zlikvidovala.

 

 

Plán výstavby D4

 

Vizualizace plánované výstavby D4

 

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic – aktuální stav

 

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic – aktuální stav

 

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Křižovatka silnic I/4, III/0046-a u Mýšlovic – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Železniční přejezd P5901 na silnici I/38H v Kolíně

Jde o dvoukolejný železniční přejezd P5901 přes silnici I/38H v intravilánu. Přejezd je osazen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor s bílým světlem. Úhel křížení silnice a železnice je cca 56°. Železniční trať je zde ve směrovém oblouku. Silnice v přímé s nadstandardní šířkou. V oblasti přejezdu je napojení sousedního areálu.

Nebezpečnými vlivy zde jsou rozlehlost přejezdu, šířka komunikace a blízká napojení.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2007: 4x; 2 osoby lehce zraněny.             

 

Navržená opatření:

      ·         Zrušení vjezdu do nákladiště

      ·         VDZ v oblasti přejezdu

 

Ing. Šachl, který analyzuje dopravní nehody přes 40 let jako znalec, k tomuto místu řekl, že je zde rizikových faktorů více. Obecně tedy co se týká křížení železnice se silnicí, Ing. Šach apeloval na přítomné, aby se na komunikaci před železničním přejezdem zásadně zřizovala příčná čára souvislá, protože řidič hledí především na cestu. Ano jsou tam sice 3 návěstní desky po 80 m, ale to jsou jen „dopravní značky“. A kdo z řidičů někdy nepřehlédl dopravní značku? Opticky se také železniční přejezdy v šedi komunikace ztrácejí. Pokud řidič přijíždí ke křižovatce, opticky vidí např., zaoblení obrubníků a to řidiče upozorní na blížící se křižovatku. Toto ale neplatí u železničních přejezdů, které může řidič přehlédnout. Např. v Maďarsku je umísťování příčných čar souvislých (resp. opticko-psychologických brzd) před železničním přejezdem běžná praxe u každého přejezdu a železniční přejezdy tam jsou rozpoznatelné. Je to jednoduché opatření, které není nákladné a u nás se nedělá!

Ing. Šachlová ještě doplnila, že v Maďarsku se ještě před železničními přejezdy také umisťuje VDZ klikatá čára do středního dělícího pásu, která opticky zúží jízdní pruh.

Ing. Bc. František Pospíšil, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kolín řekl, že v minulosti působil na Dopravním inspektorátu a ta jedna zmiňovaná dopravní nehoda – srážka s vlakem je opravdu jedinou, kterou si Ing. Bc. Pospíšil u přejezdu pamatuje. Ostatní nehody byly typu nedodržení bezpečné vzdálenosti. V současné době Městský úřad neuvažuje o opatřeních na tomto přejezdu, protože k tomu z hlediska následků z dopravních nehod není dle Ing. Bc. Pospíšila důvod.

 

Železniční přejezd P5901 na silnici I/38H v Kolíně – aktuální stav

  

Železniční přejezd P5901 na silnici I/38H v Kolíně – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi

Jde o úsek silnice II/112 v extravilánu (km 13,5 - 15). Silnice je zde dvoupruhová s delšími přímými úseky s vloženými dvěma směrovými oblouky stejné orientace. Silnice zde přechází z otevřené krajiny do lesnatého terénu a klesá do údolí s vodní plochou a následně stoupá. V lesnatém úseku jsou stromy v blízkosti komunikace nechráněné záchytnými systémy. V těsné blízkosti tělesa komunikace podél komunikace je vedeno vzdušné elektrické vedení na sloupech s betonovými patkami umístěnými na tělese komunikace. Záchytné systémy jsou zde instalovány pouze v údolí na vyšších náspech a u mostních objektů.

Nebezpečné vlivy jsou zde směrové vedení lesním úsekem, stromy a sloupy blízko vozovky bez záchytných systémů.

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 30x; 1osoba usmrcena, 2 osoby těžce zraněny a 16 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

      ·         Odstranění překážek (sloupů) z blízkosti komunikace

      ·         Instalace záchytných systémů

      ·         Ověření protismykových vlastností vozovky

 

Ing. Zora Šachlová upozornila, že je zde nezřetelné vodorovné značení a vypadá to z fotografií i na nesprávné příčné sklony komunikace. Když na komunikaci chybí VDZ tak řidič neodhaduje správně přiměřenou rychlost. Na začátku úseku v lese chyběly směrové sloupky, které zřejmě „odstranily“ dopravní nehody a poté již nebyly obnoveny. Směrové sloupky mají v úseku řidiče vést po komunikaci.

 Úsek silnice II/112 u Vlašimi - aktuální stav

 

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi – navržené opatření na Dopravní snídani

 

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi – aktuální stav

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi – aktuální stav

 

Úsek silnice II/112 u Vlašimi – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Dále bylo přítomným promítnuto krátké video společnosti ArcelorMittal zaměřené na jejich vyráběné „motosvodidlo“ se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014). V roce 2015 přibyly další úseky, kam se toto svodidlo osadilo (např. úsek silnice I/56 mezi obcemi Ostravice a Bílá). O mnohých dalších osazeních se uvažuje. Video můžete zhlédnout zde

.

DEKRA CZ a.s. - Martin Bednář DiS.

Tato prezentace byla zaměřena na střety s pevnou překážkou z pohledu řidiče vozidla. Jen v prvním čtvrtletí roku 2015 u nás došlo k 4742 nehodám s pevnou překážkou, při nichž bylo 43 osob usmrceno!

 

Je potřeba si také uvědomit že se zvyšující rychlostí se snižuje zorné pole řidiče. Např. při rychlosti 40km/hod může být zorný úhel 100-110°, při vyšších rychlostech to může být až jen 40°. Není potřeba stále jezdit rychlostí 40km/hod, ale je potřeba aby řidič při vyšší rychlosti a v menším zorném poli viděl vše podstatné a nepřehlédl např. nějakou dopravní značku. Nejhorší je, když pevná překážka přispěje k dopravní nehodě a pak do ní ještě řidič narazí.

 

Při nárazu na pevnou nedeformovatelnou překážku při rychlosti 50 km/hod se krátkodobě zvýší hmotnost těla až 60x! To pak znamená, že všechny neupevněné předměty ve vozidle jsou třeba i 60x těžší!

Pokud do sebe narazí auta o stejné hmotnosti při stejné rychlosti 50 km/hod, je to srovnatelné jako když auto narazí při rychlosti 50 km/hod do pevné překážky.

Na konci přednášky pan Bednář zmínil dvě konkrétní nehody automobilů s pevnou překážkou, u kterých provedl jednoduchou analýzu.

  

Závěrem celé Dopravní snídaně byl vylosován jeden účastník Dopravní snídaně, který od společnosti DEKRA CZ obdržel poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.

___________________________________________________________________________________