Výstup z Dopravní snídaně s BESIPEM, Liberecký kraj, 2016

4. ročník Dopravní snídaně s BESIPEM pro Liberecký kraj se uskutečnil 22. 9. 2016 v Hotelu Clarion Zlatý lev v Liberci. Dopravní snídaně v Liberci se letos zúčastnilo zhruba 50 osob z řad odborníků na bezpečnost na komunikacích, správců a vlastníků komunikací, zástupců měst a obcí, Policie ČR a jiných institucí. Ostatně záštitu k letošní Dopravní snídani udělili mimo jiné i Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje a Tibor Batthyány, primátor města Liberce.

 

BESIP  - Miroslav Klásek

V úvodu byl představen vývoj usmrcených a těžce zraněných v ČR oproti předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). V loňském roce v ČR zemřelo na komunikacích 660 osob. Předpoklad NSBSP byl 505 usmrcených. Ani zdaleka se tedy nepodařilo naplnit cíl NSBSP v počtu usmrcených osob na našich komunikacích.

Nejvyšší nárůst počtu usmrcených v loňském roce byl u chodců, spolucestujících a dětí. V loňském roce na našich komunikacích zemřelo 18 dětí. Proto, aby se situace zlepšila, vytvořil BESIP pro rok 2016 ucelenou řadu výukových materiálů pro dopravní výchovu pro MŠ až ZŠ. Dále pro II. stupeň ZŠ vytvořil BESIP s Asociací záchranný kruh animované výukové spoty, kde je např. i speciální díl věnovaný správnému chování na železničním přejezdu.

V roce 2015 spustil BESIP kampaň „Děláš to taky“. Je to kampaň zaměřená na hodnotový systém. Záměrem bylo poukázat na chybné chování rodičů a dospělých, které děti považují za správné, a proto ho po dospělých opakují.

Další projekt BESIPu – Myšák Bertík a pan B úspěšně absolvoval 22 vystoupení po celé ČR. Tento projekt získal pro rok 2016 záštitu i Světové zdravotnické organizace.

BESIP taktéž vyvíjí aktivity pro motocyklisty zaměřené na základní znalosti jemného ovládání motocyklů, od skútru až po velké motorky. Včetně rozdílu chování motocyklu a čtyřkolky.

Další kampaní spuštěnou v minulém roce byla kampaň „Vidíme se?“. V loňském roce zemřelo na našich komunikacích 72 chodců, kteří nebyli vidět. Proto se BESIP snaží zaměřit také na chodce.

Vznikly taktéž pro letošní ročník série 3 videí s názvem „Nehodové lokality“. Jsou to videa pro motocyklisty s popisem nehodové lokality a s důrazem na bezpečnost motocyklisty, předvídání a nepodceňování situace.

Další částí prezentace byl nový bodový systém. Hlavní cíle nového bodového systému jsou:

- Zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížení počtu smrtelných nehod.

- Přísnější postih závažných porušení pravidel silničního provozu, která způsobují dopravní nehody s nejtěžšími následky.

- Férový a přehledný systém pro řidiče.

 

Dále byly představeny plánované činnosti Ministerstva dopravy k železničním přejezdům v roce 2016:

  • Sekvenční sklápění závor – obavy z průjezdu stylem “esíčko”.
  • 2 typy laserových detektorů překážek (SICK a LIDAR) – 2 úseky (Kostěnice - Pardubice, Grygov – Olomouc).
  • Testování detektoru na bázi 3D infrakamery.
  • Definice provozních stavů, ve kterých bude probíhat detekce překážek.
  • Testovací provoz detektorů – max. 1 rok, bezpečnost a spolehlivost, zvláště za silného deště, námrazy či mlhy. Vliv znečištění optiky.
  • Nasazení inteligentních kamerových systémů pro detekci vjetí na přejezd ve výstraze (ale i např. zastavení vozidla) – automatické generování výstupů pro přestupkové řízení (jednání PČR a ÚOOÚ).
  • Školení řidičů profesionálů.
  • Doplnění vybraných železničních přejezdů (cca 60) o závory – rok 2016 příprava prvních 30.
  • Dalších cca 100 přejezdu je analyzováno pro případné úplné zrušení.
  • Kooperativní systémy – daleká budoucnost

 

Centrum dopravního výzkumu v.v.i. – Mgr. Zuzana Strnadová

Prezentace začala úvodními statistikami usmrcených a těžce zraněných na našich komunikacích. Počet usmrcených překročil stanovený předpoklad NSBSP o 31% (počet usmrcených do 24 hodin), resp. 35 % (počet usmrcených do 30 dní).  Oproti stanoveným předpokladům NSBSP  zemřelo v letech 2012 – 2015 o 255 osob více. Počet těžce zraněných byl oproti předpokladu o 136 osob nižší.

CDV zavedlo ukazatel závažnosti nehod (UZN). UZN = 4x počet usmrcených osob + počet těžce zraněných osob v daném roce. Ukazatel závažnosti nehod byl v roce 2015 v ČR o 10 % vyšší oproti předpokladu.

 

 

 

 

Celospolečenská ztráta z nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2015 je předběžným výpočtem stanovena na cca na 2,4 miliardy Kč.

Slabá místa Libereckého kraje - Počet usmrcených a těžce zraněných osob na 1.000 km komunikace v roce 2015:

 

 

Slabá místa Libereckého kraje - Závažné následky na silnicích I. tř. v Libereckém kraji dle druhu nehody:

·         srážky s jedoucím vozidlem mimo obec i v obci,

·         srážky s pevnou překážkou převážně mimo obec,

·         srážky s chodcem v obci i mimo obec.

 

Dále byla prezentace zaměřena na srážky s pevnou překážkou v Libereckém kraji ….

 

 

 

… a na srážky s vlakem v Libereckém kraji, z čehož vyplývají i slabá místa Libereckého kraje dle druhu nehody.

 

 

Slabá místa Libereckého kraje - Závažné následky na místních komunikacích (MK) v Libereckém kraji dle druhu nehody:

·         srážky s jedoucím vozidlem v obci,

·         srážky s pevnou překážkou v obci i mimo obec,

·         srážky s chodcem v obci.

 

Srážky s vlakem:

Při srážkách s vlakem nebyla v roce 2015 v Libereckém kraji:

·         žádná osoba usmrcena

·         ani těžce zraněna.

 

Srážky s pevnou překážkou:

Při srážkách s pevnou překážkou v Libereckém kraji bylo v roce 2015 celkem:

·         usmrceno 8 osob, z toho 7 na silnicích mimo obec,

·         těžce zraněno 22 osob, z toho 20 na silnicích mimo obec.

Na silnicích I. třídy mimo obec zemřela 1 osoba a 6 bylo zraněno těžce, z toho 4 těžce zranění byli po srážce se stromem.

 

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI?

Základním krokem je přijetí KRAJSKÉ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU (Liberecký kraj má strategii zpracovanou), která podpoří a zajistí:

·         naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a realizaci jejích opatření,

·         řešení specifických problémů kraje,

·         spolupráci všech subjektů, které za bezpečnost zodpovídají a které ji mohou svou činností ovlivnit, včetně občanů.

 

AKTUÁLNĚ JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT NA:

·         identifikaci kritických míst na síti silnic I., II. a III. tříd a místních komunikací pomocí predikčního modelu nehodovosti,

·         provedení bezpečnostní inspekce na identifikovaných kritických úsecích,

·         cílený rozbor příčin a okolností nehod s chodcem a pevnou překážkou,

·         návrh a bezprostřední realizaci nápravných opatření. 

 

Tým silniční bezpečnosti – Bc. Roman Budský, BA (Hons)

V loňském roce se v ČR na železničních přejezdech stalo 164 mimořádných událostí, 32 lidí zemřelo a 142 lidí bylo zraněno.

 

Kde docházelo ke střetům s vlakem:

      Největší počet střetů - přejezdy zabezpečené světelnou signalizací bez závor

                                   13 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené jen výstražným křížem

                                   8 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené světelnou signalizací a závorami

                                   11 osob usmrceno.

 

 

Z pohledu statistik Policie ČR tak v roce 2015 meziročně oproti roku 2014 v ČR vrostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech o 23 nehod na celkem 379 nehod. Usmrceno bylo o 3 osoby méně, tj. 21 osob, těžce zraněno bylo o 7 osob více, tj. 28 osob a lehce zraněno bylo o 37 osob více, tj. 130 osob.

 

Průměrná závažnost dopravních nehod byla v roce 2015 v ČR 7,1 obětí na 1 000 nehod vyšetřovaných Policií ČR.

Střety s vlakem jsou dlouhodobě suverénně tím nejhorším, co může účastníka silničního provozu potkat (nejvíce v r. 2003 – 157, nejméně v r. 2013 – 69).

 

 

Ročně zemře na železnicích států EU-28 cca 1.100 lidí. 58 % jsou z toho nepovolané osoby v kolejišti a 33 % jsou oběti střetů na železničních přejezdech (nejsou započítány sebevraždy).

V 98 % případů nehod na železničních přejezdech v EU-28 je pochybení na straně účastníků silničního provozu. Oběti mívají své bydliště v blízkosti trati či příslušného železničního přejezdu. Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím nehodovost na přejezdech je samotné chování účastníků silničního provozu.

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., provedlo v roce 2011 v rámci projektu ARIANA pozorovací průzkum chování účastníků silničního provozu na 13 železničních přejezdech:

·         Přejezdy vybavené světelnou výstrahou a závorami

platné předpisy porušilo 60,5 procenta účastníků silničního provozu.

·         Přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor

třetina chodců ignorovala světelnou výstrahu.

·         Přejezdy označené křížem doplněným značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“

jen polovina řidičů zastavila mimo nebezpečné pásmo.

·         Přejezd vybavený jen mechanickými závorami

přes 60 procent řidičů a dvě třetiny chodců přejelo či prošlo ve fázi zvedání závor.

 

Policie ČR – plk. Mgr. Jaroslav Řehák

V úvodu své prezentace plk. Mgr. Jaroslav Řehák představil přehled nehodovosti v silničním provozu v Libereckém kraji za rok 2015 s porovnáním s předchozím rokem.

 

 

Také byl představen přehled nehodovosti v silničním provozu v Libereckém kraji za rok 2015 z hlediska hlavních příčin dopravních nehod.

 

 

Z následujícího obrázku je sice vidět, že v roce 2015 klesl počet obětí dopravních nehod v Libereckém kraji oproti roku 2014 o 5 osob, nicméně vývoj usmrcených od roku 2011 se drží přibližně na stejných číslech.

 

 

Dále byly v prezentaci představeny nejzávažnější dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2015 a 2016.

 

 

 

 

 

V poslední části prezentace pak plk. Řehák představil priority služby dopravní policie v roce 2016.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DS 2014 a 2015

 Úsek silnice pro motorová vozidla I/35 u Jeřmanic - opatření je realizováno

 

Úsek silnice pro motorová vozidla I/35 u Jeřmanic – stav září 2016

V roce 2015 proběhlo prověření protismykových vlastnosti vozovky se špatnými výsledky. Proto došlo k výměně obrusné vrstvy vozovky v tloušťce 4 cm. Kontrolní měření po výměně potvrdilo výborný stav protismykových vlastností vozovky. Dále byla na vrcholu jeřmanického kopce postavena meteostanice, která je napojena na proměnlivé dopravní značení (upozorňuje na nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek).

V roce 2016 se dle nové legislativy komunikace stala silnicí pro motorová vozidla s max. dovolenou rychlostí 110 km/h. Nad rámec navržených opatření v září 2016 proběhla výměna středových svodidel, což potvrzuje i fotografie úseku výše, pořízená za probíhající výměny středových svodidel.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí - opatření se připravuje

 

Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí – stav září 2016

V roce 2015 proběhlo zpracování bezpečnostní inspekce této křižovatky, byly odstraněny náletové dřeviny v rozhledech, byla zde snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/hod a zvýrazněny dopravní stíny balisetami. Z bezpečnostní inspekce vyplynul návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku pod silnicí I/13, jejímž realizátorem by ale muselo být město Jablonné v Podještědí.

V roce 2016 proběhne rekonstrukce silnice II/270 od této křižovatky ve směru do centra města až k železničnímu přejezdu. Bude zde nový zesílený povrch, dojde k rozšíření komunikace, bude obnoveno VDZ a SDZ, od Petrovic se na vedlejší komunikaci umístí VDZ P6 „STOP" a V5 „Příčná čára souvislá“.

Dle Policie ČR je zde jako další jediná možná úprava - přestavba na mimoúrovňovou křižovatku MUK. Okružní křižovatka zde není vhodná. Policie ČR požaduje větší odstranění náletových dřevin.

Dále v roce 2016 probíhá příprava projektové dokumentace k instalaci proměnlivého dopravního značení omezujícího rychlost.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí - opatření se připravuje

 

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí – stav září 2016

V roce 2015 se řešily výkupy pozemků pro přestavbu křižovatky, což bylo s nemalými problémy. V lednu 2016 padlo rozhodnutí o vybudování okružní křižovatky na stávajících pozemcích a od února 2016 se zpracovával koncept projektové dokumentace k územnímu řízení a probíhala koordinace s projektovými dokumentacemi místa pro přecházení u BUS zastávek a protihlukové stěny podél silnice I/9. K srpnu 2016 je dokumentace pro územní řízení připravena, ale inženýrská činnost k územnímu řízení je pozastavena, protože je nutná změna Územního plánu obce. Obec Jestřebí nyní změnu Územního plánu připravuje.

Z pléna zaznělo, že se jedná o extravilán obce a byla vznesena pochybnost, zda je v extravilánu vhodná okružní křižovatka. Na to zareagoval kpt. Mgr. Vladimír Stránský, vrchní komisař Odboru služby dopravní policie Libereckého kraje, že okružní křižovatka je zde navržena z důvodu spojení silnic I/9 a I/38 a je v bezprostřední blízkosti zástavby obce, která začíná hned u této křižovatky. Pokud bude okružní křižovatka řádně nasvícená (což by měla být), tak by zde problém s okružní křižovatkou být neměl. Z pléna pak ještě zaznělo, že by tedy asi bylo vhodné rozšířit intravilán obce, tak aby okružní křižovatka ležela již v intravilánu obce.

Dále k této křižovatce promluvil pan Jiří Tesař, předseda České společnosti pro osvětlování, který dělal světelný návrh pro tuto okružní křižovatku. Problémy zde byly s Obcí Jestřebí, která nechtěla osvětlení této křižovatky převzít do svého majetku. Bylo to řešeno i v závislosti s přechodem pro chodce u BUS zastávek, který už je ale v intravilánu obce.

 Mimoúrovňová křižovatka silnic I/35 a I/65, Rádelský Mlýn - opatření se připravuje

  

Mimoúrovňová křižovatka silnic I/35 a I/65, Rádelský Mlýn – stav září 2016

V roce 2015 proběhlo zpracování studie přestavby mimoúrovňové křižovatky MÚK. Studie se projednala a proběhlo posouzení a zpracování investičního záměru. V srpnu 2016 byl záměr projektu na přestavbu MÚK Ministerstvem dopravy ČR schválen a bylo vydáno potvrzení, že stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládá se, že v roce 2017 bude vydáno územního rozhodnutí a bude zahájen výkup potřebných pozemků.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – opatření se připravuje

 

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – stav září 2016

Liberecký kraj zde neplánuje žádnou úpravu. Přestavba této křižovatky nebyla zahrnuta mezi krajské projekty v roce 2015 ani v roce 2016. Je to z důvodu dostavby silnice I/14 Liberec – Kunratice, kdy po dostavbě této silnice by tato křižovatka měla ztratit na významu a silnice III. třídy (ul. Kunratická) by se měla stát místní komunikací ve správě města Liberce. V březnu 2016 došlo k zahájení výstavby silnice I/14 z Kunratic do Rýnovic. Dostavba se plánuje někdy za 2 roky a poté by mělo dojít k předání silnice III. třídy (ul. Kunratické) městu Liberec.

Magistrát města Liberce se ovšem touto křižovatkou již začal zaobírat a připravuje přestavbu křižovatky na řízenou světelným signalizačním zařízením SSZ. V rámci této přestavby budou řešeny i chodníkové plochy a přechody pro chodce v blízkosti této křižovatky.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Úsek silnice II/270 u Mimoně – opatření se připravuje

 

Úsek silnice II/270 u Mimoně – stav září 2016

Zhruba v roce 2012 ve spolupráci s německou stranu byl zpracován projekt posouzení tohoto úseku. Na základě tohoto projektu bylo doplněno SDZ - směrové tabule Z3 do oblouků a proběhla obnova VDZ. Tato opatření ale vedla pouze k mírnému zlepšení situace v úseku. Při zhoršených povětrnostních podmínkách se zde pravidelně stávají nehody. Nízkonákladová opatření, která se zde provedla, nepomohla a nyní už je řešením pouze stavební úprava – např. výměna povrchu, narovnání oblouku, změna sklonu oblouku. Liberecký kraj jako vlastník komunikace chce úpravy tohoto úseku realizovat ještě v roce 2016. Od února 2016 se připravoval projekt k úpravě stávající komunikace. Směrový oblouk se zde ale rovnat nebude. Zlepší se zde protismykové vlastnosti vozovky a dojde ke zvýraznění SDZ a VDZ.

K tomuto místu se nikdo z přítomných na Dopravní snídaní dále nevyjádřil.

 Úsek silnice III/27814 u Záskalí – opatření se připravuje

 

Úsek silnice III/27814 u Záskalí – stav září 2016

V roce 2016 zde proběhla obnova VDZ. Ještě v roce 2016 má proběhnout 2016 nabarvení cca 600 ks stromů v blízkosti komunikace bílými pruhy. V roce 2017 by pak mělo dojít k doplnění SDZ na vybrané nejnebezpečnější stromy o značení Z9 „Žluté a černé pruhy”.

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě z Krajské správy silnic Libereckého kraje k tomuto úseku řekl, že stromy v době konání Dopravní snídaně v Liberci již byly z části nabarveny. Jednalo se zatím o cca 100 kusů stromů. Do konce roku 2016 by takto měly být namalovány všechny stromy v blízkosti komunikace. V roce 2017 by pak mělo proběhnout zpracování dokumentace na doplnění VDZ – středové čáry a dopravního značení Z9 na vybrané stromy.

Ing. Petr Bilý ještě doplnil, že na loňské Dopravní snídani u tohoto místa se navrhovalo označení stromů dopravním značením s červeno bílými pruhy, nicméně Policie ČR spíše preferovala označení stromů značením Z9 „Žluté a černé pruhy”.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec

Jedná se o nájezdovou větev MÚK silnic I/14 a I/35 nacházející se v k.ú. Liberec. Nájezdová větev MÚK je vedena v mírném stoupání ze silnice I/14 (směrem od Jablonce nad Nisou) na silnici I/35 (směr Děčín), kde se po přejetí stoupání prudce stačí vpravo do připojovacího pruhu silnice I/35. Komunikace je bez výtluků a výmolů.

Za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek zde dochází k dopravním nehodám, kdy řidiči vozidel po přejetí horizontu nájezdové větve a zatáčení vpravo na připojovací pruh dostávají smyk a vjíždějí do pravého a následně levého jízdního pruhu silnice I/35 (vedoucí ve směru Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou), kde po přejetí jízdních pruhů naráží do středového ocelového a betonového svodidla (v případě, kdy se před tím nestřetnou s vozidly jedoucí po silnici I/35).

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 27x; 10 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         Úprava vedení komunikace

·         Ověření protismykových vlastností vozovky s případným opatřením

 

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Správa Liberec k tomuto místu řekl, že ŘSD již u tohoto místa nechalo zpracovat studii rekonstrukce mostu (most sousedí s výjezdovou rampou), ze které vyplynuly dvě varianty řešení. Most v protějším jízdním směru již rekonstrukcí prošel, kdy původní polská estakáda z roku 1976 byla zkrácena. Připravuje se tedy rekonstrukce druhého mostu, který sousedí s řešenou výjezdovou rampou na silnici I/35. Jedna z variant rekonstrukce mostu je, že 16-nácti pólový most se zkrátí na 1-dno pólový. Místo estakády tam pak vznikne násep. Současná situace připojení komunikací I/14 a I/35 v minulosti vznikla tak, že původně měla silnice I/14 vést Libercem jinudy a současné napojení bylo v minulosti vybráno jako tehdy jediné řešení. Most by tedy měl projít rekonstrukcí a v rámci rekonstrukce by mělo být řešeno i nové napojení silnice I/14 na silnici I/35. Oddělí se výškový oblouk od směrového, tak aby směrový oblouk připojení nebyl na horizontu. V současné době se prověřují možné výkupy pozemků souvisejících s připravovanou rekonstrukcí a řeší se převedení pěší dopravy, která nyní prochází pod rampou mostu. Město Liberec by zde také rádo v rámci rekonstrukce zakomponovalo i řešení pohybu cyklistů. V současné době se nedá odhadnout časový vývoj tohoto místa. Jisté je, že v roce 2017 se ještě bude toto místo projektovat v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.

Ing. Pavel Rychetský, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Liberce ještě doplněnil, proč se v minulosti napojila silnice I/14 na silnici I/35 současným napojením. Ještě v nedávné době v blízkosti řešené rampy stál dům. Podél silnice I/35 jsou ještě vidět zbylé protihlukové stěny, které tento dům chránily před hlukem. Tento dům nebylo možné od vlastníka vykoupit, proto se díky tomuto domu napojila silnice I/14 tímto dnešním kritizovaným způsobem. Bez tohoto současného napojení by se ale v minulosti silnici I/14 vůbec nepodařilo realizovat. Původní napojení silnice I/14 na silnici I/35 bylo hodně podobné návrhu řešení tohoto místa, které se představilo na letošní Dopravní snídani.

 

 

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec – aktuální stav

 

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Rampa mimoúrovňové křižovatky I/14 a I/35, Liberec – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Železniční přejezd P4761 na II/292 v Horní Sytové

Jedná se o nechráněný železniční přejezd na silnici II/292. Přejezd je na železniční trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Je zde silný provoz silniční dopravy a časté páchání přestupků.

Ve směru na Semily je rozhled vpravo ztížen staniční budovou zastávky ČD. Ve směru od Semil je rozhled vlevo do oblouku železniční trati ztížen zelení (křoviny, stromy). Ve směru od Semil někteří řidiči nerespektují dopravní značení č. P6 „STOP“ a pouze sníží rychlost jízdy v úseku železničního přejezdu. Rizikové faktory na železničním přejezdu snižuje velmi nízká intenzita provozu kolejových vozidel na trati Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou. 

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2007: 3x; 1 osoba těžce zraněna a 3 osoby lehce zraněny.

 

Navržené opatření:

·         Instalace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ i se závorami

 

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě z Krajské správy silnic Libereckého kraje k tomuto přejezdu řekl, že v rámci běžné údržby by se zde opticko-psychologická brzda dala na komunikaci umístit, nicméně si Ing. Fořt myslí, že toto nebude mít požadovaný efekt, protože zde není řidiči dodržována ani „STOPka“. Padl ale příslib, že Krajská správy silnic Libereckého kraje zde počítá s úpravou vodorovného dopravního značení VDZ.

Npor. Ing. Jan Otmar, dopravní inženýr Dopravního inspektorátu Semily doplnil, že dopravních nehod, které se tam staly po umístění dopravní značky „STOP“ ve směru od Semil z nedodržení bezpečné vzdálenosti bylo mnohem více, ale ty byly řešeny jen jako přestupky a nejsou tedy ve statistikách Policie ČR. V prvé řadě by se mělo jednat se SŽDC a měly by se zde zlepšit rozhledové poměry a mělo by dojít k odstranění značky „STOP“ poté, co se rozhledové poměry zlepší. Npor. Otmar se SŽDC v minulosti o tomto jednal, ale SŽDC tento negativní vliv nedostatečných rozhledových poměrů odmítlo odstranit.

Bohužel této Dopravní snídaně v Liberci se nezúčastnil žádný zástupce SŽDC. Před představením konkrétního rizikového železničního přejezdu na Dopravní snídani pořadatelé vždy dopředu před konáním Dopravní snídaně o železničním přejezdu se SŽDC jednají a SŽDC neoficiálně přislíbilo, že představené železniční přejezdy z Dopravních snídaní bude řešit. Nicméně oficiální příslib SŽDC na Dopravní snídani v Liberci díky nepřítomnosti zástupce SŽDC nepadl.

Z pléna ještě zaznělo že SŽDC váhá s investicí u tohoto železničního přejezdu právě díky nízkému významu této železniční tratě.

 

Železniční přejezd P4761 na II/292 v Horní Sytové – aktuální stav

 

Železniční přejezd P4761 na II/292 v Horní Sytové – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov

Jde o levotočivou zatáčku na silnici II/283 v extravilánu ve směru na Košťálov, staničení cca km 18,200. Silnice je zde se dvěma protisměrnými jízdními pruhy. Záchytný systém zde není instalován.  Ve vnitřním oblouku zatáčky je špatné odvodnění. Hromadí se zde voda a při poklesu teploty se zde tvoří zmrazky.

Hlavní příčiny dopravních nehod jsou zde nepřiměřená rychlost s následným vyjetím vozidla mimo komunikaci a náraz do stromu, jako pevné překážky.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 5x; 6 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         Přeložka a změna trasování

·         Instalace záchytného systému, zajištění odvodnění

 

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě z Krajské správy silnic Libereckého kraje k tomuto místu řekl, že přeložka a změna trasování komunikace by zde byla pěkná, ale asi ne moc reálná. Zatím zde Krajská správa silnic nepočítá ani s nějakou větší rekonstrukcí, takže by tam mělo ze strany Krajské správy silnic dojít v rámci údržby k vykácení zeleně, k obnově vodorovného dopravního značení, k doplnění směrových tabulí Z3, k doplnění směrových sloupků, tak aby se zde podpořilo směrové vedení trasy a případně i k posouzení návrhu na umístění svodidel, což ale bez stavebních úprav asi nebude možné. Dále se bude vyčkávat, jak dopadnou říjnové krajské volby a jak to bude s příslibem financí do krajských komunikací ze strany Libereckého kraje. Poté by se tato komunikace mohla zařadit do plánů celkové rekonstrukce.

Npor. Ing. Jan Otmar, dopravní inženýr Dopravního inspektorátu Semily doplnil, že bilance dopravních nehod je v poslední době trošku nižší a to díky mírným zimám. Pokud byla v minulosti silnější zima, tak byl led na komunikaci až do půlky vozovky a pak tam Krajská správa silnic osazovala značky snížení rychlosti a nebezpečí smyku. Někdy již v roce 2012 dávala Policie podnět k umístění svodidel, tak aby zde po vyjetí vozidla mimo komunikaci nedocházelo ke srážkám se stromy. Městský úřad Semily, Odbor dopravy umístění svodidel stanovil, ale instalace svodidel zde do doby konání Dopravní snídaně ze strany Krajské správy silnic nebyla provedena. Pouze npor. Otmar obdržel posléze pouze ústní vyjádření, že na vnějším oblouku zatáčky se nacházejí kabely. Do dne konání Dopravní snídaně se toto nepodařilo vyřešit. Ing. Fořt v té době ještě nebyl ve své funkci, takže o tomto problému asi neví. Npor. Otmar doporučil na vnitřním oblouku vytvořit žlab a vybudovat silniční propustek, tak aby voda mohla odtékat.

Por. Vlastimil Malý, DiS. z Dopravního inspektorátu Liberec dodal, že toto místo je typickým příkladem stavu komunikací II. a III. tříd po celé ČR – chybí vodorovné dopravní značení a směrové sloupky. Takový je opravdu stav krajských komunikací a to ne jen v Libereckém kraji.

 

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov - aktuální stav

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov - aktuální stav

 

Směrový oblouk na silnici II/283 u obce Košťálov – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Dále bylo přítomným promítnuto krátké video společnosti ArcelorMittal zaměřené na jejich vyráběné „motosvodidlo“ se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014). V roce 2015 přibyly další úseky, kam se toto svodidlo osadilo (např. úsek silnice I/56 mezi obcemi Ostravice a Bílá). O mnohých dalších osazeních se uvažuje. Video můžete zhlédnout zde

.

DEKRA CZ a.s. - Ing. Libor Budina

Tato prezentace byla zaměřena na střety s pevnou překážkou z pohledu řidiče vozidla. Jen v prvním čtvrtletí roku 2015 u nás došlo k 4742 nehodám s pevnou překážkou, při nichž bylo 43 osob usmrceno!

 

Je potřeba si také uvědomit že se zvyšující rychlostí se snižuje zorné pole řidiče. Např. při rychlosti 40km/hod může být zorný úhel 100-110°, při vyšších rychlostech to může být až jen 40°. Není potřeba stále jezdit rychlostí 40km/hod, ale je potřeba aby řidič při vyšší rychlosti a v menším zorném poli viděl vše podstatné a nepřehlédl např. nějakou dopravní značku. Nejhorší je, když pevná překážka přispěje k dopravní nehodě a pak do ní ještě řidič narazí.

 

Při nárazu na pevnou nedeformovatelnou překážku při rychlosti 50 km/hod se krátkodobě zvýší hmotnost těla až 60x! To pak znamená, že všechny neupevněné předměty ve vozidle jsou třeba i 60x těžší!

Pokud do sebe narazí auta o stejné hmotnosti při stejné rychlosti 50 km/hod, je to srovnatelné jako když auto narazí při rychlosti 50 km/hod do pevné překážky.

Na konci přednášky pan Ing. Libor Budina zmínil dvě konkrétní nehody automobilů s pevnou překážkou, u kterých provedl jednoduchou analýzu.

 

Závěrem celé Dopravní snídaně byl vylosován jeden účastník Dopravní snídaně, který od společnosti DEKRA CZ obdržel poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.

 

___________________________________________________________________________________