Výstup z Dopravní snídaně s BESIPEM, Jihočeský kraj, 2016

 

4. ročník Dopravní snídaně s BESIPEM pro Jihočeský kraj se uskutečnil 17. 5. 2016 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Dopravní snídaně v Českých Budějovicích se letos zúčastnilo zhruba 60 osob z řad odborníků na bezpečnost na komunikacích, správců a vlastníků komunikací, zástupců měst a obcí, Policie ČR a jiných institucí. Ostatně záštitu k letošní Dopravní snídani udělili mimo jiné i Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice.

 

     BESIP  - Václav Kovář

V úvodu byl představen vývoj usmrcených a těžce zraněných v ČR oproti předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). V loňském roce v ČR zemřelo na komunikacích 660 osob. Předpoklad NSBSP byl 505 usmrcených. Ani zdaleka se tedy nepodařilo naplnit cíl NSBSP v počtu usmrcených osob na našich komunikacích.

Nejvyšší nárůst počtu usmrcených v loňském roce byl u chodců, spolucestujících a dětí. V loňském roce na našich komunikacích zemřelo 18 dětí. Proto, aby se situace zlepšila, vytvořil BESIP pro rok 2016 ucelenou řadu výukových materiálů pro dopravní výchovu pro MŠ až ZŠ. Dále pro II. stupeň ZŠ vytvořil BESIP s Asociací záchranný kruh animované výukové spoty, kde je např. i speciální díl věnovaný správnému chování na železničním přejezdu.

V roce 2015 spustil BESIP kampaň „Děláš to taky“. Je to kampaň zaměřená na hodnotový systém. Záměrem bylo poukázat na chybné chování rodičů a dospělých, které děti považují za správné, a proto ho po dospělých opakují.

Další projekt BESIPu – Myšák Bertík a pan B úspěšně absolvoval 22 vystoupení po celé ČR. Tento projekt získal pro rok 2016 záštitu i Světové zdravotnické organizace.

BESIP taktéž vyvíjí aktivity pro motocyklisty zaměřené na základní znalosti jemného ovládání motocyklů, od skútru až po velké motorky. Včetně rozdílu chování motocyklu a čtyřkolky.

Další kampaní spuštěnou v minulém roce byla kampaň „Vidíme se?“. V loňském roce zemřelo na našich komunikacích 72 chodců, kteří nebyli vidět. Proto se BESIP snaží zaměřit také na chodce.

Vznikly taktéž pro letošní ročník série 3 videí s názvem „Nehodové lokality“. Jsou to videa pro motocyklisty s popisem nehodové lokality a s důrazem na bezpečnost motocyklisty, předvídání a nepodceňování situace.

Jako návrh k diskuzi představil pan Václav Kovář nový bodový systém. Hlavní cíle nového bodového systému jsou:

- Zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížení počtu smrtelných nehod.

- Přísnější postih závažných porušení pravidel silničního provozu, která způsobují dopravní nehody s nejtěžšími následky.

- Férový a přehledný systém pro řidiče.

 

Plánované činnosti Ministerstva dopravy k železničním přejezdům v roce 2016:

  • Sekvenční sklápění závor – obavy z průjezdu stylem “esíčko”.
  • 2 typy laserových detektorů překážek (SICK a LIDAR) – 2 úseky (Kostěnice - Pardubice, Grygov – Olomouc).
  • Testování detektoru na bázi 3D infrakamery.
  • Definice provozních stavů, ve kterých bude probíhat detekce překážek.
  • Testovací provoz detektorů – max. 1 rok, bezpečnost a spolehlivost, zvláště za silného deště, námrazy či mlhy. Vliv znečištění optiky.
  • Nasazení inteligentních kamerových systémů pro detekci vjetí na přejezd ve výstraze (ale i např. zastavení vozidla) – automatické generování výstupů pro přestupkové řízení (jednání PČR a ÚOOÚ).
  • Školení řidičů profesionálů.
  • Doplnění vybraných železničních přejezdů (cca 60) o závory – rok 2016 příprava prvních 30.
  • Dalších cca 100 přejezdu je analyzováno pro případné úplné zrušení.
  • Kooperativní systémy – daleká budoucnost

 

Centrum dopravního výzkumu v.v.i. – Mgr. Zuzana Strnadová

Prezentace začala úvodními statistikami usmrcených a těžce zraněných na našich komunikacích. Počet usmrcených překročil stanovený předpoklad NSBSP o 31% (počet usmrcených do 24 hodin), resp. 35 % (počet usmrcených do 30 dní).  Oproti stanoveným předpokladům NSBSP  zemřelo v letech 2012 – 2015 o 255 osob více. Počet těžce zraněných byl oproti předpokladu o 136 osob nižší.

CDV zavedlo ukazatel závažnosti nehod (UZN). UZN = 4x počet usmrcených osob + počet těžce zraněných osob v daném roce. Ukazatel závažnosti nehod byl v roce 2015 v ČR o 10 % vyšší oproti předpokladu.

 

 

Celospolečenská ztráta z nehodovosti v Jihočeském kraji za rok 2015 je předběžným výpočtem stanovena na cca na 3,9 miliardy Kč.

  

Slabá místa Jihočeského kraje - Počet usmrcených a těžce zraněných osob na 1.000 km komunikace v roce 2015:

 

 

Slabá místa Jihočeského kraje - Závažné následky na silnicích I. tř. v Jihočeském kraji dle druhu nehody:

      ·         srážky v obci i mimo obec s jedoucím vozidlem,

      ·         srážky s pevnou překážkou mimo obec,

      ·         srážka s chodcem v obci i mimo obec.

 

Dále byla prezentace zaměřena na srážky s pevnou překážkou v Jihočeském kraji ….

 

 

… a na srážky s vlakem v Jihočeském kraji, z čehož vyplývají i slabá místa Jihočeského kraje dle druhu nehody.

 

 

Slabá místa Jihočeského kraje - Závažné následky na místních komunikacích (MK) v Jihočeském kraji dle druhu nehody:

      ·         v obci i mimo obec srážky s jedoucím vozidlem,

      ·         v obci i mimo obec srážky s pevnou překážkou,

      ·         v obci srážky s chodcem.

 

Srážky s vlakem:

Při srážkách s vlakem nebyla v roce 2015 v JČK:

      ·         žádná osoba usmrcena,

      ·         žádná osoba těžce zraněna.

Žádná osoba nebyla usmrcena ani těžce zraněna na přejezdu nezabezpečeném světelným zařízením.

 

Srážky s pevnou překážkou:

Při srážkách s pevnou překážkou v JČK bylo celkem

      ·         usmrceno 24 osob, z toho 22 na silnicích mimo obec,

      ·         těžce zraněno 35 osob, z toho 31 na silnicích mimo obec.

Na silnicích I. tříd mimo obec zemřely 4 osoby a 9 bylo zraněno těžce, z toho 2 usmrcení a 6 těžce zraněných bylo po srážce se stromem.

 

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU V JIHOČESKÉM KRAJI?

Základním krokem je přijetí KRAJSKÉ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU, která podpoří a zajistí:

      ·         naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a realizaci jejích opatření,

      ·         řešení specifických problémů kraje,

      ·         spolupráci všech subjektů, které za bezpečnost zodpovídají a které ji mohou svou činností ovlivnit, včetně občanů.

 

AKTUÁLNĚ JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT NA:

·         identifikaci kritických míst na síti silnic I. a III. tříd a místních komunikací pomocí predikčního modelu nehodovosti,

·         provedení bezpečnostní inspekce na identifikovaných kritických úsecích,

·         cílený rozbor příčin a okolností nehod s chodcem a pevnou překážkou,

·         návrh a bezprostřední realizaci nápravných opatření. 

 

Tým silniční bezpečnosti – Bc. Roman Budský, BA (Hons)

V loňském roce se v ČR na železničních přejezdech stalo 164 mimořádných událostí, 32 lidí zemřelo a 142 lidí bylo zraněno.

 

Kde docházelo ke střetům s vlakem:

      Největší počet střetů - přejezdy zabezpečené světelnou signalizací bez závor

                                   13 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené jen výstražným křížem

                                   8 osob usmrceno.

      Přejezdy zabezpečené světelnou signalizací a závorami

                                   11 osob usmrceno.

 

 

Z pohledu statistik Policie ČR tak v roce 2015 meziročně oproti roku 2014 v ČR vrostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech o 23 nehod na celkem 379 nehod. Usmrceno bylo o 3 osoby méně, tj. 21 osob, těžce zraněno bylo o 7 osob více, tj. 28 osob a lehce zraněno bylo o 37 osob více, tj. 130 osob.

 

Průměrná závažnost dopravních nehod byla v roce 2015 v ČR 7,1 obětí na 1 000 nehod vyšetřovaných Policií ČR.

Střety s vlakem jsou dlouhodobě suverénně tím nejhorším, co může účastníka silničního provozu potkat (nejvíce v r. 2003 – 157, nejméně v r. 2013 – 69).

 

 

Ročně zemře na železnicích států EU-28 cca 1.100 lidí. 58 % jsou z toho nepovolané osoby v kolejišti a 33 % jsou oběti střetů na železničních přejezdech (nejsou započítány sebevraždy).

V 98 % případů nehod na železničních přejezdech v EU-28 je pochybení na straně účastníků silničního provozu. Oběti mívají své bydliště v blízkosti trati či příslušného železničního přejezdu. Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím nehodovost na přejezdech je samotné chování účastníků silničního provozu.

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., provedlo v roce 2011 v rámci projektu ARIANA pozorovací průzkum chování účastníků silničního provozu na 13 železničních přejezdech:

      ·         Přejezdy vybavené světelnou výstrahou a závorami

platné předpisy porušilo 60,5 procenta účastníků silničního provozu.

      ·         Přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor

třetina chodců ignorovala světelnou výstrahu.

      ·         Přejezdy označené křížem doplněným značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“

jen polovina řidičů zastavila mimo nebezpečné pásmo.

      ·         Přejezd vybavený jen mechanickými závorami

přes 60 procent řidičů a dvě třetiny chodců přejelo či prošlo ve fázi zvedání závor.

 

Policie ČR – kpt. Mgr. Jiří Ondruška

Kpt. Mgr. Jiří Ondruška se ve své prezentaci věnoval vývoji dopravních nehod a jejich následků v Jihočeském kraji v letech 2001 až 2015.

 

 

 

Graf - porovnání usmrcení na komunikacích Jihočeského kraje v intravilánu a extravilánu v % 2005 – 2015

 

 

Graf - alkohol  a jiné návykové látky u viníka podle zjištěného množství v roce 2015

 

Zhodnocení BESIP:

      ·         V roce 2015 zemřelo na silnicích Jihočeského kraje 62 osob (2. nejnižší počet od roku 1997).

      ·         V roce 2015 došlo k poklesu těžce zraněných osob – celkem 194 (vůbec nejnižší počet od roku 1997).

      ·         V roce 2015 je evidován nárůst v celkovém počtu DN (+4,3%), počet LZ (+1,8%), DN s AL (+1,7%), pokles počtu usmrcených osob ( - 1,6%), počet TZ (- 4,6%).

     ·         Celková činnost v oblasti odhalených přestupků vykazuje oproti roku 2014 mírný nárůst o 1,6%. V roce 2015 bylo odhaleno a v blokovém řízení vyřízeno 36.331 (+0,7%) přestupků a 1.869 (+20,9%) oznámeno správním orgánům. Na pokutách uloženo téměř 18 milionů Kč.

      ·         Výrazný nárůst je evidován na úseku odhalených řidičů, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem návykové látky a dále pak v oblasti kontrol AETR, tech. stavů a počtů uložených kaucí podle z. č. 111/1994Sb.

      ·         Výkon služby byl zejména v 2. pololetí r.2015 silně ovlivněn kontrolou hranic s „A“ a „D“.

 

PRIORITY SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE:

ü  Rizikové jednání řidičů motorových vozidel – směřování dohledu nad silničním provozem do rizikových lokalit se zaměřením na hrubé porušování pravidel silničního provozu, které má za následek vznik závažných dopravních nehod, zejména se jedná o nedodržování rychlostních limitů mimo obec, nebezpečné předjíždění, agresivní a nesprávný způsob jízdy.

ü  Nemotorizovaní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté) – dohled nad dodržováním pravidel, dohled u přechodů pro chodce, preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování v silničním provozu, používání ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích. 

ü  Alkohol a drogy v silničním provozu.

ü  Bezpečné komunikace – spoluvytváření bezpečného dopravního prostoru, navrhování dopravně inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se zaměřením zejména na silnice II. a III. tříd.

 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje si stanovilo následující priority v oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu:

ü  Udržení vzestupného trendu počtu kontrol nákladní a autobusové dopravy a navýšení počtu uložených kaucí podle zák. č. 111/1994 Sb. oproti roku 2014.

ü  Navýšení měření rychlosti v extravilánu o 15% oproti roku 2015.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. Petr Bilý - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DS 2014 a 2015

  Úsek silnice I/3 u Nažidel - opatření se připravuje

 

Úsek silnice I/3 u Nažidel – stav duben 2016

Je zpracovaná PD ve fázi vyjadřování vlastníků dotčených pozemků. ŘSD zde chce udělat kompletní zajištění a zpevnění svahů, tím pádem dojde k rozšíření krajnice. Osadí se zde záchytný systém - svodidlo i se spodní pásnicí chránící motorkáře. Hlavní úprava ale bude změna sklonu a překlopení sklonu oblouku, tak aby sklon byl plynulý a jednosměrný. Toto jsou maximální věci, které zde ŘSD může udělat a předpokládá se, že stav tohoto místa se rapidně zlepší.

Je požádáno o stavební povolení a je vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby. Realizace stavby by měla proběhnout v září až říjnu 2016.

K tomuto místu se nikdo na Dopravní snídani dále nevyjádřil.

 Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic - opatření se připravuje

 

Křižovatka silnic II/603 a II/146 u Lhotic – stav duben 2016

V loňském roce zde byla provedena obnova a doplnění VDZ s vyznačením symbolu SDZ P6 „STOP“ na vozovce přípojné silnice II/146 v obou směrech.

Tato křižovatka bude zařazena do "Bílé knihy", kterou zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nehodovost se bude u této křižovatky nadále sledovat. Policie ČR se stále přiklání k řešení této křižovatky výstavbou okružní křižovatky i vzhledem k tomu, že se připravuje zprovoznění dálnice (rok 2019?), která by měla u této křižovatky snížit intenzity dopravy.

K tomuto místu se nikdo na Dopravní snídani dále nevyjádřil.

 

 Křižovatka na silnici III/00354 - opatření se připravuje

 

Křižovatka na silnici III/00354 – stav duben 2016

Zatím bez úprav do výstavby „Jižní tangenty“. Začátkem roku 2016 plánována obnova VDZ a odstranění vegetace ze silničních pozemků v rozhledových trojúhelnících.

Je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o jeho vydání na stavbu „Jižní tangenty“. V roce 2016 se předpokládá vydání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace k vydání stavebního povolení.

Po výstavbě "Jižní tangenty" zde bude mít silnice III/00354 jiný průběh trasy. Význam této rizikové křižovatky se zásadním způsobem změní a v podstatě bude jen sjezdem k přilehlým nemovitostem.

 

Vizualizace „Jižní tangenty“. Riziková křižovatka označena červeně.

K tomuto místu se nikdo na Dopravní snídani dále nevyjádřil.

 Úsek silnice II/157, Borovany - opatření se připravuje

  

Úsek silnice II/157, Borovany – stav duben 2016

 

Úsek silnice II/157, Borovany – stav duben 2016

Dle PČR je to nejrizikovější úsek JHČK – srážky se stromem!

Most je kamenný a úzký. V roce 2006 byl zrekonstruován a je památkově chráněn. Přestavba mostu je nemožná.

Město Borovany připravuje projektovou dokumentaci na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici.

Provedena instalace VDZ vodící čáry bez středové z důvodu malé šířky vozovky. Žádost o kácení stromů byla zamítnuta. Propojení svodidel s mostem se řeší s památkáři (potřebují projekt pro vyjádření). SÚS přislíbila umístění svodidel v úseku.

K tomuto místu se nikdo na Dopravní snídani dále nevyjádřil.

 Úsek silnice I/20 u Libějovic - opatření se připravuje

 

Úsek silnice I/20 u Libějovic – stav duben 2016

Odpočívka se zatím rušit nebude, ale místo bude ošetřeno novým dopravním značením, kdy se ve směru od Písku zakáže odbočení vlevo. Na parkoviště by mělo být dopravní značkou upozorněno dříve. Momentálně je značka těsně před parkovištěm a řidiči se tak o parkovišti dozví pozdě. Realizace úprav se předpokládá v roce 2016.

Úprava značení již byla projednána s Policií ČR. Nyní se zpracovává studie na počet jízdních pruhů 2+1.

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice se vyjádřil, že výměna dopravního značení již byla provedena. Bylo zakázáno odbočení vlevo na odpočívku ve směru jízdy od Písku na České Budějovice a je zde upraveno i VDZ. Zatím se udělala nejjednodušší varianta, protože v současné době se připravuje projekt na počet jízdních pruhů 2+1 na úseku Pištín - Písek. ŘSD požádalo zpracovatele tohoto projektu, aby se pokusil vyřešit i toto rizikové místo (možná nějakým připojovacím pruhem, ale vše vyplyne z dokumentace).

Z pléna bylo ještě upozorněno u tohoto místa na pěstování nových mladých stromků v blízkosti komunikace, které bylo na představených aktuálních fotografiích vidět. Tyto stromky by samozřejmě v takovéto blízkosti komunikace být neměly! Bohužel se často stává, že se vykácejí staré stromy v blízkosti komunikace a na jejich místo se vysázejí nové mladé stromky. Minimálně tři mladé stromky, které jsou na fotografii vidět, by se daly odstranit, aniž by se musel složitě žádat Odbor životního prostředí o povolení, protože stromky ještě nemají dostatečnou tloušťku kmene, od které se musí již o povolení vykácení žádat.

Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Písek dodal, že největším problémem je zde opravdu to, že řidiči přijíždějí k odpočívce a dozví se o ní dopravním značení až na poslední chvíli a náhle brzdí. Na odpočívku by mělo být upozorněno předzvěstí dříve, která řidiče upozorní, že za 500 metrů nebo 1000 metrů bude odpočívka. Řidiči, kteří budou chtít zastavit, pak nepojedou rychle a nebudou brzdit na poslední chvíli. Toto zde jsou ty nejrizikovější situace. Značka 10 metrů před odpočívkou je opravdu pozdě.

Pan Voráček z ŘSD ještě doplnil, že tedy dřívější upozornění na odpočívku zvažovali, ale ŘSD bylo doporučeno dotčenými organizacemi, aby se upozornění provedlo aktuálním způsobem, které se provedlo těsně před Dopravní snídaní. Ke kácení stromů ještě pan Voráček dodal, že ŘSD kolikrát dostává příkazem třeba i pětinásobnou náhradu vysázení za vykácené stromy v místech, které jsou přímo povolením ke kácení určeny, takže kácení není úplně jednoduché. ŘSD toto není moc schopno ovlivnit. ŘSD kolikrát dostane pokutu i za vykácení suchého stromu v krajnici řádově ve stotisících korun.

Václav Heřman, starosta města Vodňan řekl, že se 24. 5. na radnici ve Vodňanech uskuteční jednání ohledně studie na počet jízdních pruhů 2+1. Zpracovatelem je Pragoprojekt. Pan starosta Heřman si osobně myslí že 2+1 není zrovna šťastné řešení. Město Vodňany již dávalo vyjádření a myslí si, že by nejlepším řešením zde byla výstavba čtyř pruhové komunikace. Intenzita dopravy je zde za den řádově kolem 19 tisíc vozidel (za 24 hodin). A v budoucnu bude spíše intenzita dopravy stoupat a navíc je to komunikace, které spojuje Jihočeský a Plzeňský kraj.

 Křižovatka na I/20 u Semic – opatření se připravuje

 

Křižovatka na I/20 u Semic – stav duben 2016

Připravuje se projektová dokumentace. Je dohoda, že se zde udělá stavební úprava, při níž se odbourá část zářezu, aby byl delší rozhled na křižovatku a rozhledové poměry nebránily výjezdu do křižovatky, měly by se zde zhotovit i odbočovací pruhy. Zhruba někdy ve druhém čtvrtletí roku 2016 by pak mělo být vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby.

SÚS Jihočeského kraje čeká na to, jak dopadne projektová dokumentace úprav na silnici I/20 a následně by SÚS řešila i úpravu vedlejších větví, které jsou v její správě.

Z pléna bylo potvrzeno, že týden před Dopravní snídaní proběhl výbor nad projektovou dokumentací. Úprava by měla být realizována do konce roku 2016.

 

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v kraji

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda

Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se silnicí II/122 na "Nové Hospodě“, extravilánový úsek, mírné klesání za vrcholovým obloukem silnice č. I/20 ve směru České Budějovice – Vodňany.

Silnice č. I/20 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířky průběžných jízdních pruhů jsou cca 3,5m. Odbočovací pruhy zde nejsou zřízeny. Silnice č. II/122 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy od sebe nejsou odděleny vodorovným dopravním značením. Volná šířka komunikace mezi vodícími proužky je cca 6,0m. Záchytné systémy zde nejsou instalovány, odvodnění do silničních příkopů.

Nebezpečnými vlivy zde jsou absence přídatných jízdních pruhů, ramena křižovatky tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s mírným odsazením a umělým nakolmením na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sousední pozemky s kolmými čely propustků.                                                                           

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 7x; 1 těžké zranění a 5 lehkých zranění.

 

Navržená opatření:

·         odstranění nebezpečných pevných překážek (propustky, stromy, květníky),

·         vodorovné značení na vedlejších větvích,

·         zajištění rozhledu v křižovatce.

 

Ing. Josef Častulík, ředitel Správy a údržby silnic – Závod Strakonice upozornil na to že, je problematické udržovat rozhledy, pokud objekty bránící rozhledovým poměrům jsou na cizích pozemcích v blízkosti komunikace. Majitelé těchto pozemků ve většině případů nedají svolení s úpravou jejich pozemků tak, aby se dodržely rozhledy např. skosením trávy nebo vykácením náletového porostu. To už se pak musí řešit přes Policii a je potřeba k tomu daleko více povolení. Není to tedy tak jednoduchá záležitost a není to otázka jednoho měsíce ale minimálně jednoho roku. Co se týká propustků, tak je to obdobné. Jestliže chcete s nějakým majitelem řešit změnu propustku, tak to všechno se musí řešit přes Odbory dopravy a silničního hospodářství. Zrušení nebo úprava sjezdů k zemědělským usedlostem je také problematická (u tohoto místa je zrovna propustek součástí sjezdu k zemědělskému stavení). Tady se dá akorát propustek upravit tak, že se u něj upraví sklon na 30° nebo 45°, tak jak to Odbor dopravy vyžaduje. Samotné zrušení sjezdu pak trvá třeba i dva roky. To stejné je u květináčů u tohoto místa. Pokud jsou květináče na pozemku jiného vlastníka, než na silničním pozemku a vlastník pozemku řekne, že s nimi nic neudělá, tak s tím Správa a údržba silnic nemůže nic dělat. Není to tedy opravdu otázkou dvou měsíců, ale je to „běh na dlouhou trať“.

Antonín Talafous, referent Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice řekl že, tady tato křižovatka byla v minulosti na odboru již několikrát řešena. Okolí se kdysi nechalo vyřezat a vyčistit, ale sousední majitel dělal problémy. Problém je zde také ten, že když přijedete auto od Českých Budějovic a zastaví zde, tak další auto do něj může nabourat. Pokud by se zde udělaly bypassy na projetí, tak by se možná problém vyřešil.

Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice doplnil, že Odbor dopravy požaduje sklon propustků přibližně 30°, aby tento sklon odpovídal přibližně sklonu betonových svodidel, které mají také sklon 30°. Je to z toho důvodu, když se na ně najede, aby to nebylo pevná překážka. Ing. Mráz také apeloval na správce komunikace, aby toto zahrnuli do své práce a postupně propustky s kolmými čely upravovali, tak aby čela měla sklon. Kolmá čela se pak při srážce chovají jako pevná překážka, kdežto šikmá čela pak splňují svoji funkci. Auto se při nárazu na šikmém propustku nezastaví a pokračuje dále. Ing. Mráz se také přiklonil k vybudování bypassů nebo k vybudování levých odbočovacích pruhů. Řidiči by pak věděli, kam se mají v křižovatce zařadit a prostor křižovatky by nebyl tak zmatečný.

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice řekl, že tato křižovatka je v úseku kde se připravuje projekt rozšíření komunikace na počet pruhů 2+1 a v rámci tohoto úseku bude řešena i tato křižovatka. Projekt připravuje Pragoprojekt a pan Voráček osobně ještě tento projekt zatím neviděl. Výhled realizace se zatím nedá určit.

Z pléna ještě zaznělo, že Odbor dopravy Magistrátu města České Budějovice požaduje sklon čel propustků 30°. V rámci Jihočeského kraje ale ostatní Odbory silničního hospodářství požadují sklony 45°. Nebylo řečeno, že sklon 30° je špatný. Bylo pouze poukázáno na to, že v této problematice není jednotná koncepce a že by bylo vhodné, aby se tato koncepce sjednotila.

Ing. Jaroslav Mráz ještě doplnil, že šikmá čela propustků byla převzata z Rakouska. Prosazení nebylo jednoduché. Začínalo se se sklonem 45°, ale následně se po raelizaci zjistilo, že sklon 45° není asi ideální. Vzorem pak byla betonová svodidla (City blocy) jejichž krajní díly mají sklon přibližně 30°. Projektanti na to ze začátku nebyli zvyklí, ale postupem času si na tento požadavek zvykli. Betonová svodidla jsou certifikovaná a úhel 30°se u nich určitě testoval. Tolik na vysvětlenou proč se požaduje sklon propustků 30°. Nutno podotknout, že na to ale normy a předpisy neexistují.

Z publika ještě zaznělo, že šikmá čela propustků by se měla zavést celostátně, aby projektanti přesně věděli, jak mají projektovou dokumentaci k čelům propustků vytvořit. Nemělo by to být součástí diskuze a mělo by to být jasně stanoveno.

Pan Tomáš Voráček ještě za ŘSD doplnil, že čela sjezdů nezařazují do rekonstrukcí, protože sjezdy nejsou ve správě ŘSD, ale patří majitelům nemovitostí, ke kterým sjezdy patří. A je velkým problémem donutit majitele, aby si sjezdy upravili.

Z publika dále zaznělo, že je zákonem nebo vyhláškou je dáno, že vlastník sjezdu se má o sjezd starat. Sjezd je na silničním pozemku, ale majitel sjezdu nemá zájem o bezpečnost na komunikaci. Kdo má zájem zvýšit bezpečnost na komunikaci (pozn. myšleno pravděpodobně správce komunikace) by měl případně donutit majitele sjezdu, aby sjezd předělal. A protože toto není možné, tak by „správce komunikace“ měl sjezd sám upravit. Na Dopravní snídani se na této úrovni scházíme proto, abychom si řekli, co pro to tedy můžeme udělat a neříkat proč to nejde. Takto by se k této problematice mělo přistupovat.

Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Písek podpořil předřečníka a co se týká čel propustků 30° nebo 45°, tak si myslí že zmíněná diskuze o čelech propustků by měla být apelem na CDV v.v.i. odkud většina norem pochází, aby se CDV v.v.i. čely propustků zabývalo a vytvořilo normu na to, jestli by měla být čela propustků 30° nebo 45° nebo jiný úhel, ale aby to bylo přesně dáno normou. Dále pokud je propustek nad příkopem, který slouží k odvodnění komunikace, tak by i propustek měl být součástí komunikace, tzn., tento problém by se měl řešit i legislativně.

Od Policie zaznělo, že CDV se již propustky zabývalo a došlo k závěru, že úhel 45° je nedostatečný, kdy „vyhození“ vozidla není zaručeno. Proto CDV v.v.i. doporučilo svahovat svah v poměru 1:2 kdy „vyhození“ vozidla je již zaručeno, ale ještě pořád dochází k deformaci přední části vozidla, tzn., nefunguje to ještě jako rampa, která vyhodí auto do vzduchu.

 

Pan Tomáš Voráček z ŘSD ještě zareagoval, že ŘSD se samozřejmě snaží zvyšovat bezpečnost na komunikacích, ale hospodaří se státními financemi a nemohou je investovat do něčeho co ŘSD potažmo státu nepatří.

 

 Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – aktuální stav

 

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – aktuální stav

 

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – aktuální stav

 

Křižovatka I/20 a II/122, Nová Hospoda – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov

Jde o silnici č. II/166 v úseku od km 15,0 do km 15,3, pravý oblouk ve směru staničení o malém poloměru, vozovka asfaltová bez výmolů a výtluků. 

Jedná se o obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy nejsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Celková šíře zpevnění komunikace je cca 6 m, ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena na cca 6,8 m. Silniční svodidla zde nejsou instalována. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem komunikace do silničních příkopů, nebo na sousední pozemky.

Nebezpečné vlivy zde jsou náhlá změna směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání komunikace, nedostatečná šířka nezpevněných krajnic, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, mikroklimatické podmínky související s vodním tokem.  

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 7x; 5 osob lehce zraněno.

 

Navržená opatření:

·         úprava směrového oblouku,

·         označení (Z9), odstranění pevných překážek,

·         instalace záchytných systémů u vodního toku.

 

Z pléna zaznělo, že u tohoto úseku již bylo požádáno o kácení, které ovšem bylo zamítnuto. Proti tomu bylo podáno odvolání. Nicméně nápad označit stromy dopravní značkou Z9 „Žluté a černé pruhy“ se líbil a bude předán na Správu a údržbu silnic Český Krumlov. Určitým způsobem by to možná bylo řešení, pokud nedojde k lokálnímu vykácení těch nejnebezpečnějších stromů.

Antonín Talafous, referent Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice si myslí, že by se Dopravních snídaní měli zúčastňovat i zástupci Odborů životního prostředí aby věděli, že stromy jsou opravdu problémem kolem našich komunikací.

  

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – aktuální stav

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – aktuální stav

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – navržené opatření na Dopravní snídani (úprava směrového oblouku)

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – aktuální stav

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – aktuální stav

 

Úsek silnice II/166 u obce Kájov – navržené opatření na Dopravní snídani

Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů

Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. III/10578. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

Přejezd je na železniční trati č. 220 - Č. Budějovice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství jsou výhybny.

Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Budějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. V blízkosti je napojení areálů firem.

Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. V místě přejezdu je směrová úprava silnice.

Nebezpečným vlivem je zde úhel křížení komunikace a tratě.

 

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2010: 2x; 2 úmrtí osob a 2 těžká zranění.

 

Navržená opatření:

·         zvýraznění přejezdu VDZ,

·         instalace PZZ se závorami.

 

Pan Kunz ze SŽDC Oblastní ředitelství Plzeň řekl, že SŽDC má přímo na starosti zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech v lokalitě Jihočeského kraje. K tomuto přejezdu řekl, že to vypadá, že zde závory budou doplněny. Nyní je to ve fázi přípravné dokumentace, a pokud to legislativa dovolí a vše půjde dobře tak v roce 2017 by mělo dojít k realizaci doplnění závor a k úpravě zabezpečovacího zařízení za novější typ. K nehodám zde na tomto přejezdu pan Kunz řekl, tak příčinou jedné nehody zde bylo totální nedodržení všech zásad, které se mají na železničním přejezdu dodržet. Řidič, který se tam srazil s vlakem tak dle informací, které pan Kunz má, řidič předjel tři stojící auta, které již před přejezdem stály, a vjel přímo pod rychlík. Ke druhé nehodě pan Kunz informace neměl.

Ing. Jiří Kozák, ředitel odboru traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽDC řekl, že bohužel shodou okolností v 9:20 (v den konání Dopravní snídaně) došlo na severním okraji Prahy ke střetu nákladního vozidla s osobním vlakem na železničním přejezdu s následky 4 lehce zraněných osob. Zatímco jsme řešili zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech na Dopravní snídani, tak se statistiky střetů na přejezdech posunuly dále. Odbor traťového hospodářství SŽDC metodicky vede sedm Oblastních ředitelství SŽDC, které jsou vlastními správci přejezdů. SŽDC se podařilo v loňském roce snížit počet přejezdů které má ve správě pod 8.000. Z toho polovina tedy 4.000 jsou přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži. A z těch 4.000, které jsou zabezpečeny světelně tak asi 1.700 z nich má závory. SŽDC jako správce má největší problém s přejezdy zabezpečenými pouze kříži a které se nacházejí na lokálních tratích. Shodou okolností bude den po konání Dopravní snídaně pro Jihočeský kraj na SŽDC v Praze porada se všemi tzv. „přejezdáři“ (to jsou zaměstnanci Oblastních ředitelství SŽDC, kterých je 7 a v nich působí 18 Správ tratí). Každý tento „přejezdář“ má v průběhu minulých let rozpracováno asi 40 přejezdů ke zrušení, protože nejlepší přejezd je žádný přejezd. Některé přejezdy se ruší v rámci investiční výstavby, ale spousta přejezdů je na polních, lesních a místních komunikacích. Některé by se zrušit daly a za posledních 10 let se SŽDC podařilo zrušit asi 500 přejezdů. V poslední době se ale počet ročních zrušení přejezdů snižuje, protože SŽDC naráží na různé zájmy majitelů pozemků, nemovitostí apod. Pan Kozák tedy všechny přítomné požádal, protože nejvíce těchto přejezdů má ve své správě Správa tratí Strakonice (asi 600) kdyby se na přítomné tato správa obracela s žádostí o zrušení přejezdu, aby přítomní pokud to půjde, vyšli vstříc. A pokud zrušení nepůjde tak jsou ještě další opatření jako např. osazování značek „STOP“ nebo znemožnění jízdy dlouhých vozidel apod.

  

Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů – aktuální stav

 

Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů – aktuální stav

 

Železniční přejezd P1130 u Kněžských dvorů – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Dále bylo přítomným promítnuto krátké video společnosti ArcelorMittal zaměřené na jejich vyráběné „motosvodidlo“ se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014). V roce 2015 přibyly další úseky, kam se toto svodidlo osadilo a o mnohých dalších osazeních se uvažuje.

DEKRA CZ a.s. - Ing. Bc. Milan Janda

Tato prezentace byla zaměřena na střety s pevnou překážkou z pohledu řidiče vozidla. Jen v prvním čtvrtletí roku 2015 u nás došlo k 4742 nehodám s pevnou překážkou, při nichž bylo 43 osob usmrceno!

 

Je potřeba si také uvědomit že se zvyšující rychlostí se snižuje zorné pole řidiče. Např. při rychlosti 40km/hod může být zorný úhel 100-110°, při vyšších rychlostech to může být až jen 40°. Není potřeba stále jezdit rychlostí 40km/hod, ale je potřeba aby řidič při vyšší rychlosti a v menším zorném poli viděl vše podstatné a nepřehlédl např. nějakou dopravní značku. Nejhorší je, když pevná překážka přispěje k dopravní nehodě a pak do ní ještě řidič narazí.

 

Při nárazu na pevnou nedeformovatelnou překážku při rychlosti 50 km/hod se krátkodobě zvýší hmotnost těla až 60x! To pak znamená, že všechny neupevněné předměty ve vozidle jsou třeba i 60x těžší!

Pokud do sebe narazí auta o stejné hmotnosti při stejné rychlosti 50km/hod, je to srovnatelné jako když auto narazí při rychlosti 50km/hod do pevné překážky.

Na konci přednášky pan Ing. Libor Budina zmínil 2 konkrétní nehody automobilů s pevnou překážkou, u kterých provedl jednoduchou analýzu.

 

Závěrem celé Dopravní snídaně byl vylosován jeden účastník Dopravní snídaně, který od společnosti DEKRA CZ obdržel poukaz na kurz bezpečné jízdy na polygonu.

___________________________________________________________________________________