DOPRAVNÍ SNÍDANĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Dne 2. 4. 2015 byl v Clarion Congress hotelu v Ostravě zahájen 3. ročník Dopravních snídané s BESIPEM. Tato dopravní snídaně byla spojena s rekordní účastí cca 120 osob, zatím nejvíce v celé historii snídaní. Složení zúčastněných bylo různorodé od odborníků z oblasti bezpečnosti silničního provozu a správců komunikací, přes dopravní policisty až po zástupce kraje, měst a obcí. Na poslední chvíli se z účasti na dopravní snídani omluvil ministr dopravy ČR Dan Ťok, který jako náhradu své účasti natočil alespoň krátké uvítací video, které bylo zúčastněným promítnuto.

Reportáž z Dopravní snídaně v Moravskoslezském kraji:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030402-udalosti-v-regionech

Po zahájení dopravní snídaně zkušeným moderátorem Robertem Galiou se tak úvodního slova ujal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Havlík, na něhož navázal svým proslovem náměstek primátora Statutárního města Ostravy Ing. Ivo Hařovský.

Úvodní první blok dopravní snídaně začal prezentací pana Ing. Martina Faráře, vedoucího samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR, který ve své prezentaci představil směřování BESIPu s důrazem na lidský faktor. Z této prezentace vyplynulo, že BESIP je součástí nového poradního orgánu generálního ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), který má v kompetenci řešit opatření navržená v rámci Dopravních snídaní s BESIPEM na komunikacích ve správě ŘSD. Navržená opatření na dopravních snídaních tak nezůstanou jen ve stavu návrhu.  ŘSD se jimi bude skutečně zabývat a bude se je snažit i realizovat. Dále z prezentace vyplynulo zaměření BESIPu na prevenci v oblasti bezpečnosti v silničním provozu, čímž velkou mírou napomáhá splnění „Vize 0“ Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), („Vize 0“ tzn. snižování počtu usmrcených osob na komunikacích v ČR až k pomyslné 0). V loňském roce bohužel nebyl splněn předpoklad NSBSP kdy na našich silnicích zemřelo 629 osob, čímž byl překročen předpoklad NSBSP o 80 usmrcených osob. Z těchto čísel vyplývá, že je stále důležité se zabývat bezpečností v silničním provozu a přispívat jakýmikoliv prostředky, které sníží počet dopravních nehod na našich komunikacích.

S druhou prezentací na dopravní snídani vystoupil pan Bc. Roman Budský, BA (Hons) z Týmu silniční bezpečnosti, kde ve své prezentaci představil nehodovost v evropském kontextu. Nejnižší nehodovost je dlouhodobě na Maltě, za kterou následuje Holandsko a Velká Británie a dále pak Švédsko a Německo. Naopak nejvyšší nehodovosti vykazují v Lotyšsku, Rumunsku, Bulharsku a Litvě. Při přepočtu usmrcených osob na silnicích na jeden milión obyvatel se Česká republika řadí na čtvrté nejhorší místo! Horší výsledek mají pouze Lotyšsko, Slovensko a Bulharsko. V loňském roce došlo v ČR k téměř 8% nárůstu počtu obětí dopravních nehod. Socioekonomické náklady dopravní nehodovosti vzrostly o 1,66 miliardy korun. Právě to by se mohlo stát impulsem k tomu, abychom se začali zaobírat problematikou bezpečnosti na našich silnicích.

Třetím vystupujícím byla Ing. Hana Škrobánková ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), která představila příspěvkové programy SFDI a s jejich maximálními výšemi příspěvků. Konkrétně se jednalo o příspěvky na zvyšování bezpečnosti v dopravě, na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a o příspěvky na průzkumné a projektové práce, týkající se nových technologií v dopravě. Dále posluchače seznámila s nejčastějšími chybami při žádostech o dotaze ze SFDI.

Čtvrtou prezentací v tomto bloku byla prezentace Ing. Jindřich Friče, z Centra dopravního výzkumu (CDV), který se zaměřil na identifikaci kritických míst na pozemních komunikacích a na hodnocení stávajících pozemních komunikací, dále ve své prezentaci představil systém řešení konfliktních situací na pozemních komunikacích a jejich typy a závažnosti. Představil také činnost CDV zabývající se ekonomickými následky dopravních nehod a výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích.

Pátým vystupujícím na dopravní snídaně byl pan Pavel Rakus, krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj, který představil analýzu rizikových míst probíraných na dopravních snídaních v roce 2014. Tato prezentace již byla zahrnuta do druhého bloku dopravní snídaně, který je označován jako diskuzním blokem. Z šesti loni vytipovaných rizikových míst, se u dvou již navržená opatření realizovala (směrový oblouk na silnici I/46 u Hněvošic - realizace opatření ve formě zvýšení protismykových vlastností vozovky a instalace zádržného systému, podjezd na silnici I/56 u Hlučína - barevné zvýraznění dotčených pilířů, instalace speciálního zádržného systému). U třetího místa se realizuje projektová dokumentace navrženého opatření (přechod pro chodce na silnici I/58 v obci Skotnice) a u čtvrtého místa se zpracovává studie pro změnu režimu vjezdu do obce v souvislosti s výstavbou obchvatu města (úsek silnice I/56 na vjezdu do Frýdku Místku). U pátého rizikového místa (křižovatka na silnici I/11 u Krásného pole) neprobíhá příprava ani projekce úprav místa z důvodů probíhající výstavby komunikace I/11. Posledním rizikovým místem probíraným na dopravních snídaních v loňském roce byl přechod pro chodce u nemocnice v Karviné na silnici I/59, kde má město Karviná zpracován soupis rizikových přechodů pro chodce ve městě, jehož součástí je i zmíněný přechod. Uspokojivé řešení se bohužel u tohoto místa v nejbližší době nepředpokládá.

Po 15 minutové přestávce, kterou většina posluchačů využila k rozhovorům s ostatními zúčastněnými kolegy, pokračoval druhý diskuzní blok dopravní snídaně prezentací plk. Mgr. Bc. Jiřího Zlého, vedoucího odboru služby dopravní policie v Moravskoslezském kraji, který prezentoval Dopravní nehodovost na území Moravskoslezského kraje v roce 2014. Posluchači byli seznámeni s obecnou statistikou dopravní nehodovosti, s hlavními příčinami dopravních nehod a s nejtragičtějšími nehodami v kraji v uplynulém roce.

Celkové následky dopravních nehod v Moravskoslezském kraji s porovnáním s předchozími lety

Hlavní příčiny dopravních nehodo motorových vozidel v Moravskoslezském kraji v roce 2014 s porovnáním s předchozími lety.

Prezentace obsahovala i vývoj nehodovosti v jednotlivých okresech kraje. Dále byla prezentace rozdělena na statistiku dopravních nehod s motocyklisty (v roce 2014 se v MSK kraji stalo 255 nehod s motocyklisti, při nichž za 136 mohli sami motocyklisté) a na statistiku dopravních nehod s chodci (v roce 2014 se v MSK kraji stalo 389 nehod s chodci) a na statistiku nehodovostí na železničních přejezdech (v roce 2014 se v MSK kraji stalo 20 nehod s vlakem). Nakonec prezentace byli posluchači seznámeni s výsledky činnosti dopravní policie při dohledu nad silničním provozem a s prioritami dopravní policie.

Vývoj nehodovosti v okresech Moravskoslezského kraje v roce 2014 s porovnáním s předchozími lety

 

Následovala nejdelší prezentace celé dopravní snídaně a to prezentace Ing. Davida Pauka ze společnosti RSE Project s.r.o., který se již zaměřil na konkrétní riziková místa v Moravskoslezském kraji, tak jak byla pro letošní ročník vytipována dopravními policisty ve spolupráci s BESIPEM.

Konkrétně se jedná o tyto místa:

 • Směrový oblouk na silnici I/45 nedaleko Louček u Zátoru
 • Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě p. R.
 • Odsazené křižovatky na I/57 v Krnově (ul. Albrechtická)
 • Provizorní propojení R48 a I/48 u tunelu Lysůvky

Směrový oblouk na silnici I/45 nedaleko Louček u Zátoru

Směrový oblouk malého poloměru na okraji zastavěného území na dvoupruhové silnici I. třídy. Opotřebovaný povrch vozovky v kombinaci se zhoršenými povětrnostními podmínkami tvoří základ pro vznik dopravních nehod.

Počet nehod za posledních 5 let:   24x;  1x úmrtí, 5x těžká zranění a 15x lehká zranění

Navržená opatření:

 • Ověření protismykových vlastností vozovky
 • Úprava příčného sklonu
 • Obnova krytu vozovky
 • Případně aplikace bezpečnostní protismykové úpravy
 • V místě překážek instalace svodidel

 

Publikum nijak nerozporovalo navrhovaný postupu odstranění rizika uvedené lokality.

Směrový oblouk na silnici I/45 nedaleko Louček u Zátoru – aktuální stav

Směrový oblouk na silnici I/45 nedaleko Louček u Zátoru s navrženým opatřením

 

Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě p. R. 

Přechody na čtyř pruhové směrově nedělné komunikaci v intravilánu nevyhovují svou délkou současným požadavkům bezpečného přechodu pro chodce. Jeden z přechodů nemá navazující chodníkovou plochu a druhý přechod prochází zálivem autobusové zastávky.            

Počet nehod s chodci za posledních 5 let:   4x;   4 těžká zranění

 

Navržená opatření:

 • Vybudování dělících ostrůvků
 • Zajištění odpovídajících přístupových ploch a bezbariérových úprav včetně nasvětlení
 • Úprava šířkového upořádání mimo přechody pomocí vodorovného dopravního značení
 • Při zachování počtu pruhů výstavba světelného signalizačního zařízení s poptávkou

Představené řešení bylo zúčastněnými shledáno jako nejnutnější pro zajištění bezpečnosti chodců na přechodech. Snížení počtu jízdních pruhů vzhledem k intenzitě provozu v úseku nerozporuje s normou, která řeší počet jízdních pruhů vzhledem k intenzitě provozu. Nicméně řešení oddělení jízdních směrů mimo přechody pro chodce pomocí vodorovného značení (V13a , dopravní stíny) umožňuje nerušené pojíždění s následnými nepředpokládanými pohyby vozidel. Nejvhodnější pro uvedený úsek je koncepční a komplexní řešení zahrnující fyzické oddělení jízdních směrů, úprav navazujících chodníkových a nástupištních ploch, s možným zahrnutím pruhu pro cyklisty. V případě křižovatek s místními komunikacemi využít prostoru pro vytvoření odbočovacích pruhů. Komplexní řešení je ovšem časově i finančně náročnější než pouhá výstavba dělících ostrůvků s odpovídajícími navazujícími chodníkovými plochami nebo světelného signalizačního zařízení s poptávkou. 

Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě p. R. – aktuální stav

Přechody pro chodce na silnici I/58 ve Frenštátě p. R. s navrženým opatřením

Odsazené křižovatky na I/57 v Krnově (ul. Albrechtická)

Problematickým místem byla navržena dvojice blízkých křižovatek v Krnově (ulice Ježnická, Albrechtická, Partyzánů), u kterých se nachází přechod pro chodce a autobusové zastávky. Rizikovým prvkem je jednak blízkost křižovatek s mezilehlým přechodem pro chodce, a hlavně nevhodný úhel napojení ul. Ježnická na ul. Albrechtickou.

Počet nehod v místě za posledních 5 let:   11x;   1x úmrtí, 5x lehce zraněno

Navržená opatření:

 • Úprava zamezující stání vozidel v rozhledových trojúhelnících křižovatky
 • Úprava úhlu napojení pomocí vodorovného dopravního značení
 • Zvážení redukce počtu přechodů pro chodce, popř. přemístění a rekonstrukce

Publikum nijak nerozporovalo navrhovaný postupu odstranění rizika uvedené lokality.

Odsazené křižovatky místních komunikací se silnicí I/57 v Krnově s navrženým opatřením

 

Provizorní propojení R48 a I/48 u tunelu Lysůvky

Problematika nedávno zprovozněného propojení nové rychlostní silnice R48 na stávající silnici I/48 u Frýdku-Místku způsobuje náhlá změna parametrů komunikace z pohledu řidiče jedoucího po rychlostní silnici R48 k Frýdku-Místku od Příbora. Propojení je tvořeno úzkou komunikací s malými poloměry směrových oblouků a při otevření obchvatu Frýdku-Místku bude zrušeno. Příjezd na provizorní napojení je tvořen obloukem s optimální rychlostí průjezdu 30 km/h. A právě v těchto místech dochází k problémům a nehodám z důvodu nerespektování dopravního značení předcházející tomuto místu s následným střetem s vodící stěnou případně vozidly v protisměru. Počet nehod za rok 2014:    18x;   1 těžké zranění a 4 lehká

 

Navržená opatření:

 • Vytvoření šikany pomocí přechodného značení ke snížení rychlosti průjezdu
 • Instalace regulérních středových svodidel na úkor zpevněné krajnice
 • Instalace výstražných prahů, včetně přechodného vodorovného dopravního značeni

Na základě diskuze se došlo k závěru vytvořit fyzické uspořádání ke snížení rychlosti pomocí šikany tvořené přejetím z jednoho pruhu do druhého a zároveň vytvoření příznivějších podmínek pro průjezd obloukem do provizorního propojení. Vytvořená šikana by mohla být doplněna přechodným zádržným systémem pro zdůraznění směrového vedení a respektování snížení rychlosti.

Provizorní napojení rychlostní silnice R48 na silnici I/48

 

Poslední přednáškou v diskuzním druhém bloku dopravní snídaně byla přednáška Ing. Jiřího Skály ze Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení na téma následků dopravních nehod ve světle světel. V této přednášce bylo apelováno na všechny správce veřejného osvětlení, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu a pořizovali kvalitní veřejné osvětlení s dostatečnou svítivostí. V poslední části této přednášky byli přítomní seznámení s konkrétními třemi lokalitami v Moravskoslezském kraji, kde byla intenzita veřejného osvětlení změřena a kde nesplňuje požadované normy. Konkrétně se jednalo o tyto úseky: Břidličná silnice II/370, Dolní Benešov silnice I/56 a Dvorce silnice I/46. Touto přednáškou byl uzavřen diskuzní druhý blok dopravní snídaně a následoval třetí blok – vystoupení partnerů.

Ve třetím bloku jako první vystoupil pan Richard Toman ze společnosti ArcelorMittal s představením společnosti a s jejím zapojením do bezpečnosti v silničním provozu. Představil nové svodidlo v jejich výrobním programu a tou je svodidlo se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014).

Druhým vystoupením ve třetím bloku snídaně bylo vystoupení pana Jiřího Cívky z Generali pojišťovny a pana Petra Čaníka, kteří zúčastněným představili internetový projekt http://www.vymoly.cz/. Tento projekt slouží po registraci komukoliv k nahlášení silničních výtluků na komunikacích v ČR. Toto hlášení se pak automaticky předává vlastníkům a správcům komunikací k opravě a ti pak mohou pružněji na opravy výtluků reagovat. Každoročně pak na tomto projektu probíhá soutěž o nejhorší výtluk v ČR.

Závěrečným vystoupením na dopravní snídani byla prezentace Ing. Romana Kopřivy ze společnosti Značky Morava a.s., který představil profil společnosti a technologie, kterými se zabývají.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Všem zúčastněným za to, že se Dopravní snídaně s BESIPEM pro Moravskoslezský kraj zúčastnili, a že jim bezpečnost v silničním provozu není lhostejná a zajímají se o ni. Dále děkujeme všem diskutujícím, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuzí. Byli bychom rádi, pokud nezůstane jen u diskuzí a navržená bezpečnostní opatření se i zrealizují. Apelujeme na všechny, kteří jsou schopni realizace bezpečnostních prvků ovlivnit, aby tak učinili a pomohli tak naplňovat „Vizi 0“ NSBSP. Těšíme se na setkání s Vámi na Dopravní snídani s BESIPEM pro Moravskoslezský kraj v roce 2016. Děkujeme!